Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Na czym polega kredyt studencki?

W ramach rządowego programu pomocy materialnej studenci oraz doktoranci mogą otrzymać preferencyjne kredyty ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kredyty te udzielane są na okres studiów, maksymalnie na 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – na 4 lata. Do okresu studiów nie wlicza się urlopów dziekańskich – wypłata kredytu zostaje na ten czas zawieszona.

W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona
 • 400 zł – rata obniżona

Transze wypłacane są przez 10 miesięcy w danym roku akademickim. Spłata rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów, w równych ratach miesięcznych, których liczba jest dwukrotnie większa od wypłaconych transz (przykładowo: 20 transz kredytu oznacza 40 rat spłaty).

Preferencyjne warunki dla studentów i doktorantów to przede wszystkim:

 • niskie oprocentowanie
 • specjalne zasady przyznawania kredytu
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu
 • odroczona spłata na dwa lata od ukończenia studiów
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki

Kto może się ubiegać o kredyt?

Program pomocy finansowej skierowany jest do studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Od 2016 r. o kredyt mogą ubiegać się także kandydaci na studia, z tym że zawarcie umowy będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta. 

Podczas studiów możesz otrzymać jeden kredyt studencki na danym poziomie studiów, bez względu na liczbę uczelni i kierunków, na których podejmiesz naukę.

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę uprawniająca do otrzymania kredytu ustalana jest co roku przez MNiSW. W roku akademickim 2016/2017 wynosi 2500 zł.

Które banki udzielają kredytu?

O kredyt możesz ubiegać się w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt?

 • Wybrać bank – przed podjęciem decyzji sprawdź, jakie wymagania stawia dany bank: jakie dokumenty należy dostarczyć dla celów oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłat kredytu, jakie warunki muszą spełnić twoi poręczyciele.

 • Złożyć wniosek w wybranym banku w terminie od 15 sierpnia do 31 października – wzór formularza określa dany bank.

 • Dołączyć zaświadczenie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia. Dokument ten otrzymasz w swoim dziekanacie/biurze rekrutacji.

 • Dostarczyć zaświadczenie o dochodach rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.

 • Przedstawić odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu – jeśli nie jesteś w stanie sprostać wymogom banku, możesz skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dotyczy osób zamieszkujących na obszarze wiejskim).

Kiedy można skorzystać z umorzenia kredytu?

 • Jeśli ukończysz studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, możesz wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu.

 • Kredyt może być także umorzony częściowo lub w całości w przypadku trudnej sytuacji życiowej, bądź trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań.

 • W przypadku trudności w spłacie kredytu bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?