Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

O Stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub mają osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym). Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

Studenci dzieleni są na podgrupy w zależności od kierunku, trybu i roku studiów. Komisja stypendialna przyznaje punkty za średnią ocen i osiągnięcia, a następnie tworzy listę rankingową w każdej z podgrup. Zdobywcy największej liczby punktów otrzymują stypendia. Liczba przyznanych stypendiów nie może przekraczać 10% liczby studentów danego kierunku.

 • Wnioski o Stypendium Rektora należy składać na uczelni do końca października. 
 • Stypendia są wypłacane w 9. ratach, w kwocie przynajmniej 400 zł miesięcznie.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium Ministra mogą otrzymać studenci, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w konkursach i projektach artystycznych, udział w międzynarodowych zawodach sportowych). Więcej informacji »

 • Dokumenty należy składać do Dziekana wydziału. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału są przekazywane do MNiSW, gdzie następuje ich ocena. 
 • Stypendia w kwocie do 15 tys. zł wypłacane są jednorazowo.

Za wysoki wynik sportowy uważa się:

 • udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Diamentowy Grant

O Diamentowy Grant mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia lub studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku MNiSW przyznaje granty na badania stu najlepszym studentom w Polsce. Więcej informacji »

Wśród laureatów Diamentowego Grantu znalazło się czworo studentów SWPS – Aleksandra Kołodziej, Marta Wrońska, Aleksandra Jaskółowska oraz Adrian Morawiak – którzy dzięki wsparciu promotorów naukowych naszej uczelni zdobyli wysokie dofinansowanie na realizację ciekawych projektów badawczych.

 • Terminy składania wniosków są zamieszczane na stronie MNiSW. 
 • Wysokość grantu wynosi do 200 tys. zł.

Generacja Przyszłości

Z tej pomocy mogą skorzystać studenci, którzy planują udział w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Studenci powinni spełniać następujące warunki: nie ukończyli 25 lat, studiują na kierunku z obszaru m.in. nauk społecznych, znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i posiadają pozytywną opinię opiekuna naukowego nt. dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia w planowanym konkursie lub zawodach. Więcej informacji »

 • Ministerstwo finansuje maksymalnie 50 projektów, których koszt realizacji nie przekracza 100 tys. zł (student) lub 500 tys. zł (zespół studentów).

Iuventus Plus

Program Iuventus Plus to możliwość sfinansowania nowego lub trwającego projektu badawczego prowadzonego przez wybitnych, młodych naukowców. Z programu mogą skorzystać naukowcy lub studenci do 35 roku życia – autorzy badań, których wyniki zostały zaprezentowane na łamach czasopism znajdujących się w wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). Więcej informacji »

Stypendia z jednostek samorządu terytorialnego

Stypendia te są przyznawane przez gminy, powiaty i województwa. Mogą o nie wnioskować studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

 • Wysokość stypendiów oraz ich liczba są ustalane przez jednostki samorządu terytorialnego.