bilingwizm, metodyka nauczania języka angielskiego, 
kierownik Katedry Językoznawstwa Stosowanego

Językoznawca, specjalistka w zakresie bilingwizmu, edukacji językowej i nauczania języka angielskiego. Ekspert Rady Europy i Unii Europejskiej Współautorka European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) – materiałów dla studenta wykorzystywanych w całej Europie w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych. Jest konsultantem Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, wspomagającego reformy w dziedzinie nauczania i uczenia się języków; a także przewodniczącą polskiej komisji przyznającej europejski certyfikat jakości w edukacji językowej – European Language Label (ELL).

Na Uniwersytecie SWPS kieruje zespołem Katedry Językoznawstwa Stosowanego. Prowadzi seminaria dyplomowe, a także wykłady z zakresu wiedzy o przyswajaniu języków obcych, dwujęzyczności, pedagogiki językowej i polityki europejskiej.

(fot. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)