dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS
wykładowca, opiekun specjalności Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to studia, które dostarczają wiedzę na temat diagnozowania, poradnictwa i terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Program zajęć uczy wieloaspektowego rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania oraz patrzenia szerzej na kontekst symptomów, etiologię trudności, opóźnień i zaburzeń rozwojowych. Pozwala studentom zdobyć umiejętności podejmowania profesjonalnego kontaktu i pomocy młodym ludziom.

Opis specjalności

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to studia, które dostarczają wiedzę na temat diagnozowania, poradnictwa i terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Program zajęć uczy wieloaspektowego rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania oraz patrzenia szerzej na kontekst symptomów, etiologię trudności, opóźnień i zaburzeń rozwojowych. Pozwala studentom zdobyć umiejętności podejmowania profesjonalnego kontaktu i pomocy młodym ludziom.

pdf image Program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 została zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży dla magistrów i licencjatów adresowana jest do osób, które posiadają wykształcenie wyższe, interesują się psychologią rozwoju człowieka i czują potrzebę pomagania młodym osobom w dążeniu do odkrywania własnego ja. Kandydaci powinni być otwarci na nowe doświadczenia i wrażliwi na problematykę okresu dzieciństwa oraz dorastania.
Dzięki indywidualnej organizacji toku studiów mogą zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne i tytuł zawodowy psychologa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.

Studia na wysokim poziomie

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Więcej informacji »

Praktycy na zajęciach

Zajęcia, także w formie warsztatów, prowadzą najlepsi praktycy: psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, lekarze oraz trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zaprojektowana ścieżka kształcenia zawodowego

Począwszy od poziomu studiów dla magistrów i licencjatów, które kończą się magisterium, poprzez studia podyplomowe z zakresu wczesnej diagnostyki i wspierania rozwoju (2 lata kształcenia podstawowego), aż do specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (2 lata kształcenia szczegółowego) – tak sprofilowana ścieżka kształcenia jest jedyną kompleksową ofertą specjalnościową typu akademickiego na Śląsku.

Droga do dyplomu

Zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi (m.in. z zakresu biologicznych podstaw zachowań, antropologii i filozofii). Poznajesz działy psychologii ogólnej (m.in. psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości i psychologii różnic indywidualnych) oraz kształcisz własne kompetencje osobiste i interpersonalne. Zapoznajesz się ze specyfiką pracy psychologa w obszarze specjalności oferowanych na kierunku psychologia, a na koniec roku dokonujesz wyboru swojej drogi kształcenia.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku, realizując moduły specjalnościowe, zapoznajesz się ze specyfiką psychologii dzieci i młodzieży oraz problemami wychowawczo-klinicznymi. Zdobywasz wiedzę na temat podstaw neuropsychologii dziecięcej, kształcisz umiejętności rozpoznawania patomechanizmów zaburzeń rozwojowych i zaburzeń psychicznych oraz ich diagnozowania. Od IV semestru rozpoczynasz seminarium magisterskie.

Trzeci rok studiów wprowadza Cię w problematykę i prawne aspekty dysfunkcji rodziny, środowiska wychowawczego przedszkolnego i szkolnego. Moduł Psychologia społeczności i zajęcia terenowe z sondażu diagnostycznego pozwalają Ci zrozumieć wpływ czynników środowiskowych na kondycję i rozwój jednostki.

W ostatnim semestrze nauki odbywasz praktyki studenckie oraz kształcisz bardziej specjalistyczne, zaawansowane umiejętności z zakresu pracy psychologa z dzieckiem i nastolatkiem, w tym z zakresu psychoseksuologii oraz prowadzenia treningów interpersonalnych. Czwarty rok to także czas pisania pracy magisterskiej, której obrona da Ci tytuł magistra.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą wybrać dalsze kształcenie na studiach podyplomowych, dzięki którym uzyskają licencję psychologa klinicznego dzieci i młodzieży lub neuropsychologa dzieci i młodzieży. Mogą to być także studia podyplomowe specjalizujące w ramach podstawowych szkół psychoterapii, typu: szkoła terapii zachowań, terapia behawioralna, poznawczo-behawioralna, terapia systemowa rodzin (np. w Instytucie Eriksonowskim), psychoterapia nastawiona na proces, terapia traumy, itp.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży mogą znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach, jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, miejskie centra edukacyjno-rehabilitacyjne, powiatowe centra pomocy rodzinie, rejonowe ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze (np. młodzieżowe ośrodki socjoterapii, domy dziecka, świetlice środowiskowe), poradnie zdrowia psychicznego, przedszkola i szkoły masowe, przedszkola i szkoły specjalne i integracyjne, dziecięce i młodzieżowe oddziały szpitalne, sanatoria, prywatne gabinety diagnostyki i terapii.

Kadra

dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu…

psycholog rozwojowy, prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Katowicach

mgr Aleksandra Wieteska

psycholog, pedagog, psychoterapeuta

mgr Katarzyna Cholewa

psycholog, pedagog

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska

specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta rodzinny

dr Maria John-Borys

psycholog, trener i superwizor treningu PTP

dr Teresa Jadczak-Szumiło

psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista ds. interwencji kryzysowej

dr n. med. Maria Borczykowska-Rzepka

psycholog kliniczny, neurologopeda, afazjolog, muzyk

mgr Natalia Szram

psycholog rozwojowy, doktorantka APS, trener

dr Karolina Zalewska

psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button katowice

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Techników 9, 40-326 Katowice
  Pokój: 004
 • Godziny pracy:
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • zaświadczenie o ukończonym poziomie lektoratu z języka obcego na poprzednim toku studiów
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • zaświadczenie o poziomie lektoratu (zobacz wzór zaświadczenia)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie