W kontakcie psychologa z pacjentem choroba nie jest najważniejsza. Pani Róża po śmierci Oskara w opowieści Schmitta napisała „Dzięki niemu śmiałam się i przeżywałam radość”.

W swoich badaniach poszukuję odpowiedzi na pytanie, na czym polega ludzki wymiar choroby?dr Jolanta Życińska
wykładowca, opiekun specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia

Psychologia kliniczna i zdrowia

Program Psychologii klinicznej integruje wiedzę psychologiczną z naukami społecznymi i medycznymi. Pozwala studentom opanować zasady diagnozy klinicznej i sposobów przekazywania jej osobie zainteresowanej. Studenci zdobywają wiedzę na temat metod terapii zaburzeń psychicznych, zasad udzielania pomocy w kryzysach życiowych oraz projektowania działań profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

O specjalności

Program specjalności integruje wiedzę psychologiczną z naukami społecznymi i medycznymi. Pozwala studentom opanować zasady diagnozy klinicznej i sposobów przekazywania jej osobie zainteresowanej. Studenci zdobywają wiedzę na temat metod terapii zaburzeń psychicznych, zasad udzielania pomocy w kryzysach życiowych oraz projektowania działań profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

pdf image Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf image Program studiów (tryb niestacjonarny)

 


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 została zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności psychologiczne po to, aby wspierać innych w krytycznych sytuacjach życiowych. Kandydaci powinni być gotowi kształcić swoje zdolności interpersonalne i chcieć w przyszłości pracować w zawodach, których istotą jest praca z ludźmi. Powinni być też zdolni do współdziałania ze specjalistami innych dziedzin (prawa, medycyny, kryminologii).

Psychologia i medycyna

Program specjalności, obok tradycyjnej tematyki zajęć, w dużej części poświęcony jest psychologii zdrowia i choroby, obecnie najprężniej rozwijającej się subdyscypliny psychologii klinicznej. Dotyczy ona uwarunkowań występowania chorób, w tym roli stresu i radzenia sobie z nim, psychoterapii pacjenta chorego somatycznie, ale także prewencji i promocji zdrowia opartej na zmianie stylu życia w populacji osób zdrowych.

Praktycy na zajęciach

Zajęcia, także w formie warsztatów, prowadzą najlepsi praktycy: psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, lekarze oraz trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jedna z najlepszych psychologii w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju prowadzących studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. wśród ośmiu najwyżej ocenionych jednostek znajduje się pięć wydziałów Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji »

Droga do dyplomu

Zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć psychologiczne funkcjonowanie ludzi (m.in. z zakresu biologicznych podstaw zachowań,antropologii i filozofii). Poznajesz działy psychologii ogólnej (m.in. psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości i psychologii różnic indywidualnych) oraz kształcisz własne kompetencje osobiste i interpersonalne. Zapoznajesz się ze specyfiką pracy psychologa w obszarze specjalności oferowanych na kierunku psychologia, a na koniec roku dokonujesz wyboru swojej ścieżki kształcenia.

Droga do
dyplomu

Zdobywasz podstawową wiedzę dotyczącą zaburzeń psychicznych, ich profilaktyki oraz promocji zdrowia psychicznego. Realizujesz moduły dotyczące relacji interpersonalnych w perspektywie jednostkowej i społecznej oraz uczestniczysz w treningu podstawowych umiejętności pomagania. Uczysz się projektować kampanie dotyczące problemów społecznych.

Pogłębiasz wiedzę z zakresu neuropsychologii, psychologii zdrowia – w tym stresu i radzenia sobie z nim oraz z obszaru zaburzeń rodziny. Zostajesz wprowadzony/a w kolejne obszary pracy psychologa, takie jak: psychoprofilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy, pomoc rodzinie oraz interwencja kryzysowa. Dzięki temu jesteś przygotowany/a do podjęcia działań profilaktycznych, pomocowych i udzielania wsparcia osobom w kryzysie.

Kontynuujesz studia na specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia. Zdobywasz wiedzę w obszarach, takich jak kliniczna diagnoza psychologiczna i studium przypadku oraz podstawy psychoterapii. W ramach kursów specjalnościowych zapoznajesz się z podstawowymi orientacjami w psychologii klinicznej (psychodynamiczną, behawioralno-poznawczą, humanistyczną i systemową) oraz mechanizmami i zjawiskami w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Rozpoczynasz praktyki studenckie. Podczas seminarium magisterskiego opracowujesz scenariusz własnego badania w oparciu o zdobytą do tej pory wiedzę oraz samodzielnie je przeprowadzasz.

Potrafisz już zastosować zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności kliniczne w pracy z chorymi psychicznie i somatycznie, uwzględniając sytuację osoby w relacji pomagania. Wiesz już, jak zaplanować własną ścieżkę rozwoju zawodowego. Twoje kompetencje umożliwią Ci współpracę z innymi profesjonalistami w zespole (np. lekarzami, pedagogami). Zaznajamiasz się z regulacjami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu psychologa w medycynie. Kończysz pisać pracę magisterską i przygotowujesz się do obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci Psychologii klinicznej i zdrowia mogą podjąć studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie lub we Wrocławiu. Po odbyciu co najmniej rocznego stażu zawodowego mogą ubiegać się o przyjęcie na 5-letnie studia podyplomowe w celu uzyskania specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej (studia akredytowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie). Absolwenci mają także do wyboru studia podyplomowe w zakresie konkretnej szkoły psychoterapii, np. terapii psychodynamicznej, terapii terapii poznawczo-behawioralnej, terapii systemowej rodzin, terapii traumy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach publicznych i niepublicznych organizacjach pozarządowych specjalizujących się w diagnostyce psychologicznej, realizujących programy pomocy psychologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia; ośrodkach udzielających pomocy psychologicznej, porad i wsparcia kryzysowego; szpitalach i klinikach zajmujących się diagnozą i leczeniem oraz rehabilitacją zaburzeń psychicznych i somatycznych; gabinetach prywatnych (w tym prowadzenie własnej praktyki klinicznej); mediach zajmujących się problematyką zdrowia.

Kadra

dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. Uniwers…

psycholog społeczny i osobowości

dr hab. Piotr Szałek, prof. Uniwersytetu…

antropolog filozoficzny, filozof psychologii

dr Jolanta Życińska

psycholog zdrowia

dr Karolina Zalewska

psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka

dr Maciej Januszek

psycholog zdrowia

dr Igor Pietkiewicz

psycholog i psychoterapeuta, specjalizuje się w psychologii kulturowej, psychologii religii oraz psychotanatologii

dr Borysław Paulewicz

psycholog, specjalizuje się w psychologia poznawczej, statystyce i metodologii

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button katowice

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Techników 9, 40-326 Katowice
  Pokój: 004
 • Godziny pracy:
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • zaświadczenie o poziomie lektoratu (zobacz wzór zaświadczenia)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

 

Cena promocyjna do 31.07.2016 r.
studia stacjonarne
10 rat 695 zł
2 raty 3430 zł
1 rata 6600 zł
 

Znajdź studia dla siebie