dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
psycholog kliniczny i sądowy, opiekun specjalności psychologia sądowa

Psychologia sądowa

Specjalność uczy wykorzystania wiedzy psychologicznej w obszarze  wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i w praktyce prawniczej. Analizowane są zagadnienia  z zakresu psychologii śledczej oraz praktyczne problemy wynikające z uprawiania psychologii w działaniach służb policyjnych.  Specjalność przygotowuje studentów do pełnienia roli psychologów współpracujących  z organami procesowym jak i innymi specjalistami (psychiatrami, seksuologami, prawnikami), sporządzenia zadań ekspertalno-opiniodawczych  w procesie karnym i cywilnym, włączając w to sprawy wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

O specjalności

Specjalność uczy wykorzystania wiedzy psychologicznej w obszarze  wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i w praktyce prawniczej. Analizowane są zagadnienia  z zakresu psychologii śledczej oraz praktyczne problemy wynikające z uprawiania psychologii w działaniach służb policyjnych.  Specjalność przygotowuje studentów do pełnienia roli psychologów współpracujących  z organami procesowym jak i innymi specjalistami (psychiatrami, seksuologami, prawnikami), sporządzenia zadań ekspertalno-opiniodawczych w procesie karnym i cywilnym, włączając w to sprawy wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

pdf image Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf image Program studiów (tryb niestacjonarny)

 


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 została zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii sądowej, śledczej  i psychokorekcji zaburzeń zachowania oraz planują podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, które chcą pracować z osobami mającymi problemy w zakresie przestrzegania prawa i dla tych, które w praktyce zawodowej są nastawione na "naprawianie" deficytów, które powstały wskutek negatywnych doświadczeń życiowych. Specjalność skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunku psychologia, ale może być też traktowana, jako uzupełnienie wiedzy i kompetencji zawodowych zdobytych na innych kierunkach, takich jak: prawo, pedagogika, socjologia.

Studia na wysokim poziomie

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Więcej informacji »

Doświadczona kadra

Prowadzący zajęcia to pracownicy Uniwersytetu SWPS, łączący wiedzę z praktyką , jak i psychologowie zatrudnieni w specjalnych instytucjach: szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych, instytucjach opiniowania sądowego.

Umiejętności praktyczne

40% zajęć odbywa się w formie warsztatowej w Laboratorium Psychologicznym wydziału z wykorzystaniem metod eksperymentalnych. Umożliwia to studentom systematyczne weryfikowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Ćwiczą oni efektywnie wykorzystywanie psychologii w działaniach organów sprawiedliwości, służb policyjnych i instytucjach penitencjarnych.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku zdobywasz wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie procesów poznawczych i emocjonalnych, osobowości i biologicznych mechanizmów zachowań. Poznajesz tok rozwoju jednostki w cyklu jej życia oraz relacje społeczne budowane w różnych układach interpersonalnych. Tego rodzaju wiedza podstawowa obudowana jest kształceniem z zakresu logiki i filozofii.

Droga do
dyplomu

Oprócz wiedzy przedstawiającej różnice indywidualne w zasobach ludzi, charakterystyki osobowości człowieka i różnych objawów zaburzeń zachowania, poznajesz podstawowe treści dotyczące psychologii sądowej i psychokorekcji zachowań. Zdobywasz wiedzę o zadaniach psychologii sądowej, różnicach w psychologicznym a prawnym podejściu do zachowania jednostki, celach i umiejętnościach biegłego sądowego psychologa z uwzględnieniem jego roli na sali sądowej. Uczysz się interpretować psychologiczne i społeczne mechanizmy przyczyniające się do dysfunkcji w postępowaniu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem procesów poznawczych, emocjonalnych i osobowości. Poznajesz znaczenie rodziny i jej funkcjonowania dla prawidłowej adaptacji i zachowania dziecka w cyklu jego życia.

Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych zgłębiasz wiedzę z psychologii sądowej i psychokorekcji zachowań. Uczysz się przygotowywać psychologiczną diagnozę w postępowaniu sądowym i poznajesz wybrane narzędzia badawcze w pracy psychologa sądowego. Opracowujesz zagadnienia psychologii zeznań świadków, dzieci i dorosłych, czynniki warunkujące wiarygodność zeznań oraz metody ich uzyskiwania. Wdrażasz się w problematykę opiniodawstwa psychologicznego w różnych typach spraw: rozwodowych, opiekuńczych, wybranych cywilnych. Zajęcia kończy blok omawiający diagnozę procesów motywacyjnych dorosłych sprawców przestępstw, jak i osób nieletnich z określeniem stopnia ich demoralizacji. Na drugim semestrze trzeciego roku rozpoczynasz praktyki studenckie.

Uczestniczysz w zajęciach z psychologii śledczej, zdobywasz wiedzę o roli psychologa w postępowaniu przygotowawczym, modelach profilowania i czynnikach wpływających na profilowanie nieznanych sprawców przestępstw. Poznajesz kategorie różnych typów przestępstw w tym przestępstwa seksualne i przeciwko zdrowiu i życiu. Nabywasz podstawowe umiejętności, które tworzą warsztat psychologa sądowo-śledczego. Zgłębiasz zagadnienia funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji więziennej, problemy adaptacyjne skazanych i relacyjne z innymi osadzonymi. Rozpoczynasz seminarium magisterskie i zajęcia fakultatywne.

Zajęcia na V roku mają formę warsztatową i są ukierunkowane na psychokorekcję zachowań jednostek z problemami emocjonalnymi, przystosowawczymi, osobowościowymi. Zagadnienia ułożone są w trzy bloki tematyczne: pierwszy obejmuje podstawy interwencji psychologicznej i terapii dotyczące psychokorekcji zaburzeń zachowania nieletnich i pomocy psychologicznej sprawcom i ofiarom przestępstw, drugi dotyczy poradnictwa psychologicznego dotyczącego różnych relacji i  sytuacji, trzeci blok to mediacje w sprawach rodzinnych i sprawach karnych. Oprócz tego kontynuujesz seminarium magisterskie i przygotowujesz pracę dyplomową.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci specjalności psychologia sądowa zainteresowanie karierą naukową mogą zostać słuchaczami Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu lub Warszawie. Osobom chcącym pogłębiać wiedzę i rozwijać praktyczne umiejętności Uniwersytet SWPS oferuje także szereg studiów podyplomowych w zakresie psychologii i psychoterapii.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci psychologii sądowej znajdą pracę w obszarze szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości m.in. jako  biegli sądowi, psychologowie w strukturach Policji, w instytucjach wychowawczych,  penitencjarnych, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach pomocy społecznej, poradniach uzależnień, kuratorzy sądowi lub jako prowadzący prywatne gabinety psychologiczne.

Kadra

prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski

doktor prawa, doktor habilitowany psychologii, profesor nauk medycznych

dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu …

psycholog kliniczny i sądowy

dr hab. Marek Leśniak

prawnik, psycholog,  biegły sądowy z zakresu badań pismoznawczych oraz wariograficznych

podinsp. dr Bogdan Lach

radca Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Beata Ledwoch

neuropsycholog

Marian Ledwoch

psycholog sądowy

dr hab. Daniel Boduszek

psycholog kryminalny

dr Joanna Kabzińska

psycholog, prawnik o specjalności kryminalistyka

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button katowice

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Techników 9, 40-326 Katowice
  Pokój: 004
 • Godziny pracy:
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • zaświadczenie o poziomie lektoratu (zobacz wzór zaświadczenia)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

 

Cena promocyjna do 31.07.2016 r.
studia stacjonarne
10 rat 695 zł
2 raty 3430 zł
1 rata 6600 zł
 

Znajdź studia dla siebie