W Polsce co roku dokonywanych jest ponad 700 000 przestępstw kryminalnych.
Za każdym z nich stoi człowiek z motywami zbrodni i skomplikowaną ludzką naturą.dr Bogdan Lach
doktor nauk prawnych, biegły psycholog, profiler

Psychokryminalistyka

Studia pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupach ryzyka, są nieprzystosowane lub dotknięte przemocą, przebywają w warunkach izolacji. Jednym z filarów programu jest nabywanie umiejętności w zakresie rekonstrukcji zdarzeń, odkrywanie drogi od śladu do sprawcy, śledzenie linii życia przestępców, a także poznawanie zasad działania i psychologicznych kosztów związanych z pracą służb interwencyjnych i penitencjarnych.

O kierunku

Studia pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupach ryzyka, są nieprzystosowane lub dotknięte przemocą, przebywają w warunkach izolacji. Jednym z filarów programu jest nabywanie umiejętności w zakresie rekonstrukcji zdarzeń, odkrywanie drogi od śladu do sprawcy, śledzenie linii życia przestępców, a także poznawanie zasad działania i psychologicznych kosztów związanych z pracą służb interwencyjnych i penitencjarnych.

pdf icon 48x48Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf icon 48x48Program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Kandydaci powinni akceptować potrzebę i konieczność przestrzegania norm prawnych i reguł etycznych podczas realizacji różnych zadań życiowych czy zawodowych. Jest to kierunek dla osób zdolnych do współdziałania ze specjalistami innych dziedzin (prawa, psychologii, kryminologii) oraz potrafiących wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności na rzecz dobra osób ujawniających problemy. Psychokryminalistykę warto studiować zarówno jako pierwszy kierunek, jak i w celu uzupełnienia wiedzy i kompetencji zawodowych zdobytych na innych kierunkach, takich jak pedagogika resocjalizacyjna, kryminalistyka, psychologia sądowa.

Interdyscyplinarny i nowatorski program studiów

Program studiów łączy elementy wiedzy i umiejętności z pięciu dziedzin: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki. Oferuje nowatorskie przedmioty wykorzystujące nowe dziedziny wiedzy i możliwości technologiczne.

Praktyczna wiedza przekazywana przez wybitnych specjalistów

Wiele zajęć ma charakter warsztatowy, co pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w przyszłej pracy z osobami w trudnych sytuacjach. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu psychologii klinicznej, psychologii sądowej czy prawa.

Wszechstronne praktyki studenckie

Program praktyk na Psychokryminalistyce obejmuje zapoznanie się ze specyfiką pracy w kilku obszarach: w służbie więziennej, policji, służbach interwencyjnych, ośrodkach pomocowych, czy edukacyjno-wychowawczych. W każdym z tych miejsc student nabywa umiejętności wyjaśniania zjawisk w kontekście zdobytej wiedzy, a także poszerza swoje kompetencje dotyczące współpracy i relacji z innymi.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, różnic między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. Do wyboru masz jedną z 3 ścieżek, dzięki czemu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań.

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie w zakresie wybranej ścieżki. Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Uczęszczasz na seminarium licencjackie z wybranym promotorem i przygotowujesz pracę dyplomową.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunkach: psychologia, socjologia, prawo, co daje im możliwość nie tylko pogłębienia nabytej wiedzy, lecz także profilowania zawodowej ścieżki. Mogą podejmować studia podyplomowe, na kierunkach, takich jak: prawo, psychologia, profilaktyka społeczna, konflikty i sytuacje kryzysowe, bezpieczeństwo czy detektywistyka.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci psychokryminalistyki mogą znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach, jak służba więzienna (pion penitencjarny, pion ochrony, pracownicy ds. postpenitencjarnych), policja ze szczególnym uwzględnieniem służby kryminalnej, instytucje pomocowe (np. MOPS. PCPR), agencje detektywistyczne, straż graniczna, straż miejska, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, ośrodki socjoterapii, sektor ochrony osób i mienia, szkoły wojskowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Kadra

prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski

doktor prawa, doktor habilitowany psychologii, profesor nauk medycznych

dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu …

psycholog kliniczny i sądowy

dr hab. Marek Leśniak

prawnik, psycholog,  biegły sądowy z zakresu badań pismoznawczych oraz wariograficznych

podinsp. dr Bogdan Lach

radca Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

dr Igor Pietkiewicz

psycholog i psychoterapeuta, specjalizuje się w psychologii kulturowej, psychologii religii oraz psychotanatologii

dr hab. Daniel Boduszek

psycholog kryminalny

dr Krystyna Balawajder

psycholog społeczny i kliniczny

dr Joanna Kabzińska

psycholog, prawnik o specjalności kryminalistyka

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button katowice

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Katowicach

 • 32 750 60 84, 32 721 26 53
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Techników 9, 40-326 Katowice
  Pokój: 004
 • Godziny pracy:
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

W dniach 16-17 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • zaświadczenie o poziomie lektoratu (zobacz wzór zaświadczenia)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
85 1750 1312 1330 0000 0005 3039
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

 

Cena promocyjna do 31.07.2016 r.
studia stacjonarne
10 rat 695 zł
2 raty 3430 zł
1 rata 6600 zł
 

Znajdź studia dla siebie