Prawo
dla magistrów i licencjatów


Piłka meczowa po stronie przeciwnika nie oznacza wcale jego wygranej. Dobra argumentacja i znajomość prawa może przechylić szale zwycięstwa na Twoją korzyść.dr Aleksandra Bagieńska-Masiota
Prodziekan ds. dydaktyki
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Prawo
dla magistrów i licencjatów


Jako wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w policji wprowadzam studentów w prawdziwie detektywistyczny świat kryminalistyki i psychologii sądowej.dr Piotr Herbowski
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu SWPS
specjalista w zakresie kryminalistyki
i postępowania karnego

Prawo
dla magistrów i licencjatów


Miękki tweed i gorące espresso, angielski dystans oraz cięta, włoska riposta. Na zajęciach z etyki uczę przyszłych prawników, jak łączyć przeciwieństwa i jak je rozróżniać.dr Rafał Wierzchosławski
Filozof, zajmuje się m.in. filozofią polityki i społeczeństwa oraz logiką
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Prawo
dla magistrów i licencjatów


Stosowanie przepisów prawa jest jak gra strategiczna. Aby grać, trzeba znać reguły, aby wygrywać – wiedzieć, jak się nimi posłużyć. Kształcimy praktyków, nie absolwentów.dr Maria Grzymisławska-Cybulska
radca prawny
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Prawo
dla magistrów i licencjatów


Ze studentami dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Zachęcam ich także do odważnego i twórczego myślenia o prawie. Chcę, aby nasi absolwenci wyróżniali się pośród prawników. Tak, jak pośród dobrych gitarzystów wyróżniają się wirtuozowie gitary.dr Marcin Czarnecki
Adwokat
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Prawo w SWPS to studia praktyczne oferujące zdobycie solidnej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy, by zostać w przyszłości skutecznym prawnikiem. Studenci poznają wszystkie dziedziny obowiązującego prawa np. prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i międzynarodowego. Zajęcia prowadzone przez zaangażowanych wykładowców - prawników i praktyków - otwierają drogę do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (prawnika, sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza), jak i kariery w obszarach dyplomacji, biznesu, struktur rządowych i międzynarodowych.

O kierunku

Prawo w Uniwersytecie SWPS to studia praktyczne. Oferują zdobycie solidnej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy, tak aby zostać w przyszłości skutecznym prawnikiem. Studenci poznają wszystkie dziedziny obowiązującego prawa, w tym: prawo cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, handlowe, finansowe i europejskie. Zajęcia są prowadzone przez zaangażowanych wykładowców, w większości praktyków. Otwierają drogę do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, sędziego i prokuratora), jak i kariery w biznesie, administracji rządowej i samorządowej, dyplomacji oraz organizacjach pozarządowych.Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w indywidualnej organizacji toku nauczania
Ostatnie dni rekrutacji zimowej!

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób posiadających już dyplom licencjata lub magistra w dziedzinie innej niż prawo, które chciałyby w przyszłości wykonywać zawody prawnicze oraz sprawować wysokie stanowiska w biznesie, administracji państwowej i organizacjach społecznych.

Praktyczny program studiów

Program studiów został przygotowany przez zespół doświadczonych wykładowców akademickich oraz prawników-praktyków różnych specjalności. Przewaga zajęć warsztatowych, wykłady połączone z dyskusją, analiza przypadków (case study), symulacje rozpraw sądowych, nauka przygotowywania pism procesowych, konstruowania umów, argumentacji prawniczej, dyskusji, negocjacji i mediacji, rozmowy z klientem – to tylko część praktycznego oblicza studiów na Uniwersytecie SWPS.

Indywidualny tok studiów dla magistrów i licencjatów

Osoby posiadające dyplom licencjata lub magistra w dziedzinie innej niż prawo mają możliwość podjęcia indywidualnego toku nauki. Elastycznie kształtują swoją ścieżkę studiów, realizując pełen program kształcenia z uwzględnieniem osiągnięć z innych kierunków. Dzięki temu mogą zdobyć tytuł magistra prawa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.

Przygotowanie do aplikacji

W standardowym programie prawa na Uniwersytecie SWPS studenci mają możliwość wyboru spośród 450 godzin modułów aplikacyjnych. Są wśród nich moduły aplikacji korporacyjnych (adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza), moduły aplikacji sądowej i prokuratorskiej, a także moduł doradztwa podatkowego. Dzięki temu nie muszą realizować dodatkowo płatnych kursów, przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze. Podczas zajęć zdobywają wiedzę na najwyższym poziomie merytorycznym oraz omawiają materiał obowiązujący na egzaminach aplikacyjnych. Dokonują analizy najtrudniejszych zagadnień i poznają metody skutecznego rozwiązywania testów.

Droga do dyplomu

Jeśli jesteś absolwentką/absolwentem z tytułem licencjata lub magistra, w zależności od ukończonego kierunku studiów możesz rozpocząć naukę od drugiego lub trzeciego roku studiów. Dyrektor Instytutu wyznaczy tzw. różnice programowe, które pozwolą Ci uzupełnić wiedzę z konkretnych przedmiotów. Od drugiego roku studiów przeważają praktyczne zajęcia warsztatowe, także w formie case study. Zapoznajesz się z prawem karnym, w tym z metodami rozpoznawania oraz wykrywania przestępstw. Zdobywasz wiedzę z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego, a także prawa międzynarodowego i praw człowieka. Ponadto realizujesz przynajmniej jeden dodatkowy moduł – kryminalistyczny, prawa rodzinnego lub podstaw ekonomii.

Droga do
dyplomu

Poznajesz tajniki prawa zobowiązań, a więc przechodzisz do kolejnej części zajęć z prawa cywilnego. Podczas warsztatów uczysz się prawa kontraktów, w tym umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym oraz umów ubezpieczeniowych. Zdobywasz wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Uczestniczysz także w zajęciach warsztatowych, obejmujących podstawy negocjacji prawniczych, budowania wizerunku czy kontaktowania się z klientem. Pozwoli to rozwinąć Twoje kompetencje społeczne. Ponadto dokonujesz wyboru jednego modułu dodatkowego, spośród m.in. modułu karnego procesowego lub modułu prawa własności intelektualnej. Jeśli rozpocząłeś studia od trzeciego roku, uzupełniasz wiedzę zgodnie z wyznaczonymi przez Dyrektora Instytutu różnicami programowymi.

Zapoznajesz się z podstawami prawa Unii Europejskiej, w tym z europejskim prawem gospodarczym i finansowym. Uczestniczysz w zajęciach warsztatowych z interpretacji prawa oraz podstaw etyki prawniczej. Realizujesz również wybrane, dodatkowe moduły z prawa gospodarczego i prawa handlowego. Na tym etapie studiowania możesz także dokonać wyboru spośród modułów aplikacji korporacyjnych (adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza), modułów aplikacji sądowej i prokuratorskiej, a także modułu doradztwa podatkowego. Podczas tych zajęć dokonujesz analizy najtrudniejszych kwestii i poznajesz metody skutecznego rozwiązywania testów. Dzięki temu już podczas studiów przygotowujesz się do egzaminów na aplikacje prawnicze. Wybierasz  promotora pracy magisterskiej. W zależności od Twojej ambicji i pracowitości, a także odpowiedniej liczby godzin zajęć dodatkowych masz możliwość połączenia czwartego i piątego roku studiów, a tym samym skrócenia nauki o rok.

Na piątym roku uczestniczysz w seminariach magisterskich i przygotowujesz pracę dyplomową. Wybierasz i realizujesz minimum jeden moduł zajęć dotyczący takich zagadnień jak: prawo finansowe czy prawo pracy. Możesz także kontynuować ćwiczenia przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze. Jeśli uzyskałeś już na studiach odpowiednią liczbę godzin zajęć dodatkowych masz możliwość skrócenia nauki o jeden semestr.

Ścieżki kompetencji zawodowych

Prawo cywilne

Ścieżka prawa cywilnego pozwala studentom zdobyć wiedzę i kompetencje z zakresu prawa prywatnego, które reguluje stosunki majątkowe oraz niemajątkowe osób fizycznych (każdy człowiek) i prawnych (podmioty posiadające osobowość prawną, np. spółki, fundacje, stowarzyszenia). Studenci realizują zajęcia z prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa zobowiązań oraz prawa handlowego. Podczas zajęć z prawa własności intelektualnej poznają regulacje dotyczące prawa autorskiego oraz patentowego. Zapoznają się z prawem rodzinnym i opiekuńczym, zdobywając wiedzę dotyczącą m.in. adopcji, władzy rodzicielskiej, rozwodów, separacji i alimentów. Podczas zajęć z procedury cywilnej studenci poznają zasady dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przed sądami i innymi organami, a także regulacje postępowania egzekucyjnego. Zdobytą wiedzę mogą pogłębiać, działając w Kole naukowym prawa prywatnego Sapere Aude.

Prawo karne

W ramach tej ścieżki studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień prawa i postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, kryminologii i kryminalistyki. Omawiane są określone typy czynów zabronionych. Zajęcia w znacznej mierze mają formę warsztatową, w ramach której prowadzone są tzw. case study. Studenci zapoznają się także z metodami i środkami rozpoznawania oraz wykrywania przestępstw. Zdobywają umiejętności praktyczne związane z procesem karnym począwszy od ustalenia i wykrycia sprawcy, przez pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, aż do wykonania kary. Uzyskują podstawowe wiadomości z zakresu psychologii sądowej. Badają, dlaczego popełniono przestępstwo, i jaka była motywacja sprawcy. Zdobytą wiedzę mogą pogłębiać, działając w Kole Naukowym Nauk Penalnych.

Prawo handlowo-gospodarcze

W ramach tej ścieżki kompetencji studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu prawa istotnego dla podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. To znakomite przygotowanie dla przyszłych adwokatów czy radców prawnych, którzy w ramach praktyki zawodowej będą świadczyć usługi prawne zarówno na rzecz małych i średnich przedsiębiorców, jak i dużych koncernów. Studenci zapoznają się z prawem kontraktów, funkcjonowaniem spółek kapitałowych w praktyce gospodarczej, prawem podatkowym, prawem rynku finansowego, prawem konkurencji i ochrony konsumenta, a także finansami przedsiębiorstw. Realizują także zajęcia z prawa europejskiego.

Prawo administracyjne

W ramach tej ścieżki studenci będą realizowali zajęcia z zakresu prawa publicznego, obejmujące sferę prawa administracyjnego, gospodarczego i finansowego, a także prawa europejskiego.  Zapoznają się ze specyfiką stosunku prawnego łączącego jednostkę z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w takich dziedzinach, jak zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, gospodarowanie nieruchomościami, dostęp do informacji publicznej, ochrona środowiska czy podatki oraz cła. Uczą się, jak napisać skargę, wniosek, zażalenie, odwołanie od decyzji administracyjnej.

 

Po studiach

Kontynuacja nauki

Następnym krokiem po ukończeniu studiów prawniczych jest przystąpienie do egzaminów na aplikację. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską oraz adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Może przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego. Ukończenie studiów uprawnia także do rozpoczęcia studiów doktoranckich oraz przygotowywania pracy doktorskiej z zakresu nauk prawnych.

Perspektywy zawodowe

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS dają szerokie perspektywy zawodowe. Przygotowują do konkursowych egzaminów na wszystkie aplikacje prawnicze, a także do podjęcia pracy prawnika w administracji państwowej i samorządowej (m.in. sądy, prokuratura, policja, służby penitencjarne, służby specjalne, urzędy skarbowe), organach ochrony własności intelektualnej, w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, instytucjach ochrony zdrowia, organizacjach pozarządowych oraz do zawodu mediatora.

Kadra

dr Maria Grzymisławska-Cybulska

radca prawny, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo i postępowanie administracyjne

dr Bartłomiej Wróblewski, LLM

były ekspert w Kancelarii Prezydenta RP, prawo konstytucyjne, prawa człowieka

prof. zw. dr hab. Andrzej Koch

wybitny specjalista z zakresu prawa handlowego

prof. dr hab. Henryk Olszewski

jeden z najwybitniejszych znawców doktryn politycznych i prawnych

prof. zw. dr hab. Anna Wolff-Powęska

europejskiej sławy badacz stosunków międzynarodowych, była dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu

prof. dr hab. Feliks Zedler

jeden z najwybitniejszych znawców postępowania cywilnego

prof. dr hab. Marek Piechowiak

jeden z najwybitniejszych znawców praw człowieka

dr Aleksandra Bagieńska-Masiota

prawo cywilne, prawo własności intelektualnej

dr Piotr Herbowski

kryminalistyka, postępowanie karne, wieloletni pracownik Komendy Policji w Poznaniu

dr Piotr Jóźwiak

adwokat, prawo karne

dr Marlena Kruszyńska-Kośmicka

radca prawny, prawo publiczne gospodarcze, prawo pracy

dr Paweł Łącki

adwokat, prawo cywilne, filozofia prawa

dr Maurycy Zajęcki

teoria, filozofia i historia prawa

dr Marcin Borkowski

radca prawny, prawo handlowe

dr Mateusz Bieczyński

prawo spadkowe

dr Natalia Jackowska

stosunki międzynarodowe, redaktor naczelna "Przeglądu Zachodniego"

dr Szymon Piotrowski

prawo ekonomiczne

dr Marcin Rulka

prawo konstytucyjne, prawo europejskie

dr Anna Schulz

prawo rodzinne

dr Krzysztof Szuma

radca prawny, prawo cywilne

dr Piotr Tylla

prawo finansowe

Marcin Czarnecki

adwokat, prawo zobowiązań

dr Marcin Reszka

radca prawny, prawo zobowiązań, prawo ubezpieczeniowe

mec. Karolina Służewska-Woźnicka

adwokat, prawo cywilne, prawo rzymskie

mec. Sławomir Parus

radca prawny, licencjonowany syndyk

dr Jan Szuma

specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska i problematyki procesu inwestycyjnego

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Złóż podanie o przyjęcie na studia w Biurze Rekrutacji (wzór do pobrania). Pamiętaj, aby do podania dołączyć kartę przebiegu studiów lub suplement/indeks oraz opłatę administracyjną.
 2. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata administracyjna za proces analizy edukacji formalnej wynosi 100 zł.
Opłata jest zwrotna przy podjęciu studiów.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne obowiązujące kandydata w roku 2016/17 będzie zależało od decyzji, na który rok studiów zostanie przyjęty

Czesne za rok studiów
studia stacjonarne
dla kandydatów przyjętych
na 2 rok studiów
6600 zł
lub 2 x 3360 zł
lub 10 x 700 zł
dla kandydatów przyjętych
na 3 rok studiów
5850 zł
lub 2 x 2970 zł
lub 10 x 620 zł
dla kandydatów przyjętych
na 4 rok studiów
5625 zł
lub 2 x 2855 zł
lub 10 x 595 zł
dla kandydatów przyjętych
na 5 rok studiów
5625 zł
lub 2 x 2855 zł
lub 10 x 595 zł
studia niestacjonarne
dla kandydatów przyjętych
na 2 rok studiów
5900 zł
lub 2 x 3000 zł
lub 10 x 635 zł
dla kandydatów przyjętych
na 3 rok studiów
5380 zł
lub 2 x 2730 zł
lub 10 x 570 z
dla kandydatów przyjętych
na 4 rok studiów
5195 zł
lub 2 x 2635 zł
lub 10 x 545 zł
dla kandydatów przyjętych
na 5 rok studiów
5195 zł
lub 2 x 2635 zł
lub 10 x 545 zł
 

Znajdź studia dla siebie