Prawo


Piłka meczowa po stronie przeciwnika nie oznacza wcale jego wygranej. Dobra argumentacja i znajomość prawa może przechylić szale zwycięstwa na Twoją korzyść.dr Aleksandra Bagieńska-Masiota
Prodziekan ds. dydaktyki
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Prawo


Ze studentami dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Zachęcam ich także do odważnego i twórczego myślenia o prawie. Chcę, aby nasi absolwenci wyróżniali się pośród prawników. Tak, jak pośród dobrych gitarzystów wyróżniają się wirtuozowie gitary.dr Marcin Czarnecki
Adwokat
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Prawo


Miękki tweed i gorące espresso, angielski dystans oraz cięta, włoska riposta. Na zajęciach z etyki uczę przyszłych prawników, jak łączyć przeciwieństwa i jak je rozróżniać.dr Rafał Wierzchosławski
Filozof, zajmuje się m.in. filozofią polityki i społeczeństwa oraz logiką
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Prawo


Jako wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w policji wprowadzam studentów w prawdziwie detektywistyczny świat kryminalistyki i psychologii sądowej.dr Piotr Herbowski
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu SWPS
specjalista w zakresie kryminalistyki
i postępowania karnego

Prawo


Stosowanie przepisów prawa jest jak gra strategiczna. Aby grać, trzeba znać reguły, aby wygrywać – wiedzieć, jak się nimi posłużyć. Kształcimy praktyków, nie absolwentów.dr Maria Grzymisławska-Cybulska
radca prawny
Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Prawo w SWPS to studia praktyczne oferujące zdobycie solidnej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy, by zostać w przyszłości skutecznym prawnikiem. Studenci poznają wszystkie dziedziny obowiązującego prawa np. prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i międzynarodowego. Zajęcia prowadzone przez zaangażowanych wykładowców - prawników i praktyków - otwierają drogę do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (prawnika, sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza), jak i kariery w obszarach dyplomacji, biznesu, struktur rządowych i międzynarodowych.

O kierunku

Prawo na Uniwersytecie SWPS to studia praktyczne. Oferują zdobycie solidnej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy, tak aby zostać w przyszłości skutecznym prawnikiem. Studenci poznają wszystkie dziedziny obowiązującego prawa, w tym: prawo cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, handlowe, finansowe i europejskie. Zajęcia są prowadzone przez zaangażowanych wykładowców, w większości praktyków. Otwierają drogę do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, sędziego i prokuratora), jak i kariery w biznesie, administracji rządowej i samorządowej, dyplomacji oraz organizacjach pozarządowych.

pdf program studiów (tryb stacjonarny)
pdf program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 5 lat
Rekrutacji międzysemestralna zakończona!

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób po maturze, ambitnych oraz wytrwale dążących do celu. To dobry wybór dla kandydatów, którzy cenią sobie pracę z wymagającymi i zaangażowanymi w swoją pracę wykładowcami. Adresatami prawa na Uniwersytecie SWPS są osoby, stawiające na swój rozwój intelektualny i zawodowy, które chciałyby w przyszłości wykonywać prestiżowe zawody prawnicze oraz sprawować wysokie stanowiska w biznesie, administracji państwowej i organizacjach społecznych.

Praktyczny program studiów

Program studiów został przygotowany przez zespół doświadczonych wykładowców akademickich oraz prawników-praktyków różnych specjalności. Przewaga zajęć warsztatowych, wykłady połączone z dyskusją, analiza przypadków (case study), symulacje rozpraw sądowych, nauka przygotowywania pism procesowych, konstruowania umów, argumentacji prawniczej, dyskusji, negocjacji i mediacji, rozmowy z klientem – to tylko część praktycznego oblicza studiów na Uniwersytecie SWPS.

Program stypendialny Temida

Dla wyróżniających się przyszłych adeptów prawa uczelnia przygotowała program „Temida”. Już od pierwszego roku studenci mogą ubiegać się o specjalne stypendium Rektora, które na studiach stacjonarnych wynosi 1000 zł na rok, a na niestacjonarnych 800 zł na rok. Ponadto studenci objęci programem stypendialnym „Temida” mają pierwszeństwo w wyborze tutora, który będzie ich opiekunem naukowym podczas studiów oraz pierwszeństwo przy zapisywaniu na zajęcia dodatkowe. Otrzymają także pakiet podręczników do domu na cały rok studiów.

Przygotowanie do aplikacji

W standardowym programie prawa na Uniwersytecie SWPS studenci mają możliwość wyboru spośród 450 godzin modułów aplikacyjnych. Są wśród nich moduły aplikacji korporacyjnych (adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza), moduły aplikacji sądowej i prokuratorskiej, a także moduł doradztwa podatkowego. Dzięki temu nie muszą realizować dodatkowo płatnych kursów, przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze. Podczas zajęć zdobywają wiedzę na najwyższym poziomie merytorycznym oraz omawiają materiał obowiązujący na egzaminach aplikacyjnych. Dokonują analizy najtrudniejszych zagadnień i poznają metody skutecznego rozwiązywania testów.

Indywidualne wsparcie studenta

Specjalnie przygotowany – we współpracy z  prawnikami-praktykami – program o charakterze coachingowo-tutoringowym pozwala śledzić postępy w nauce każdego studenta oraz wskazywać drogi rozwoju. Podczas indywidualnych spotkań, tutor wraz ze studentem analizuje wyniki pracy studenta, pomaga w wyborze odpowiednich zajęć, seminariów i praktyk, a także motywuje do rozwijania kompetencji cenionych na rynku pracy.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku zapoznajesz się z podstawową wiedzą z zakresu prawa. Uczestniczysz w zajęciach z prawa konstytucyjnego, na których zdobywasz wiadomości o ustroju państwa oraz prawach człowieka. Uczysz się także sporządzać skargę konstytucyjną, pisać statut stowarzyszenia i fundacji, przygotowywać projekty uchwał, a także formułować protesty wyborcze. Zdobywasz również wiedzę historyczno-prawną. Dodatkowo musisz  zrealizować co najmniej jeden moduł do wyboru z programu prawa (np. moduł logiki praktycznej lub moduł kultury politycznej) bądź z innego kierunku studiów. Ponadto od pierwszego semestru przez wszystkie lata studiów spotykasz się z tutorem, który monitoruje Twoje osiągnięcia oraz pomaga zaplanować ścieżkę kariery.

Droga do
dyplomu

Od drugiego roku studiów zaczynają przeważać praktyczne zajęcia warsztatowe, także w formie case study. Zapoznajesz się z prawem karnym, w tym z metodami rozpoznawania oraz wykrywania przestępstw. Zdobywasz wiedzę z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego. Poznajesz normy prawne regulujące stosunki między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Uczysz się, jakiego rodzaju wolności, środki ochrony oraz świadczenia gwarantowane są w różnych systemach ochrony praw człowieka. Masz okazję szczegółowo zapoznać się zwłaszcza z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Ponadto realizujesz przynajmniej jeden dodatkowy moduł – kryminalistyczny, prawa rodzinnego lub podstaw ekonomii.

Poznajesz tajniki prawa zobowiązań, a więc przechodzisz do kolejnej części zajęć z prawa cywilnego. Podczas warsztatów uczysz się prawa kontraktów, w tym umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym oraz umów ubezpieczeniowych. Zdobywasz wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Uczestniczysz także w zajęciach warsztatowych obejmujących podstawy negocjacji prawniczych, budowania wizerunku i kontaktowania się z klientem. Pozwoli to rozwinąć Twoje kompetencje społeczne. Ponadto dokonujesz wyboru jednego modułu dodatkowego, spośród m.in. modułu karnego procesowego lub modułu prawa własności intelektualnej. Począwszy od tego roku możesz już realizować obligatoryjne praktyki w instytucjach zajmujących się stosowaniem prawa, np. w kancelariach czy sądach.

Zapoznajesz się z podstawami prawa Unii Europejskiej, w tym z europejskim prawem gospodarczym i finansowym. Uczestniczysz w zajęciach warsztatowych z interpretacji prawa oraz podstaw etyki prawniczej. Realizujesz również wybrane, dodatkowe moduły z prawa gospodarczego i prawa handlowego. Na tym etapie studiowania możesz także dokonać wyboru spośród modułów aplikacji korporacyjnych (adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza), modułów aplikacji sądowej i prokuratorskiej, a także modułu doradztwa podatkowego. Podczas tych zajęć dokonujesz analizy najtrudniejszych kwestii i poznajesz metody skutecznego rozwiązywania testów. Dzięki temu już podczas studiów przygotowujesz się do egzaminów na aplikacje prawnicze. Wybierasz  promotora pracy magisterskiej.
W zależności od Twojej ambicji i pracowitości, a także odpowiedniej liczby godzin zajęć dodatkowych masz możliwość połączenia czwartego i piątego roku studiów, a tym samym skrócenia nauki o rok.

Na piątym roku uczestniczysz w seminariach magisterskich i przygotowujesz pracę dyplomową. Wybierasz i realizujesz minimum jeden moduł zajęć dotyczący takich zagadnień jak: prawo finansowe czy prawo pracy. Możesz także kontynuować ćwiczenia przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze.
W zależności od Twojej ambicji i pracowitości, a także odpowiedniej liczby godzin zajęć dodatkowych masz możliwość skrócenia nauki o jeden semestr.

Ścieżki kompetencji zawodowych

Prawo cywilne

Ścieżka prawa cywilnego pozwala studentom zdobyć wiedzę i kompetencje z zakresu prawa prywatnego, które reguluje stosunki majątkowe oraz niemajątkowe osób fizycznych (każdy człowiek) i prawnych (podmioty posiadające osobowość prawną, np. spółki, fundacje, stowarzyszenia). Studenci realizują zajęcia z prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa zobowiązań oraz prawa handlowego. Podczas zajęć z prawa własności intelektualnej poznają regulacje dotyczące prawa autorskiego oraz patentowego. Zapoznają się z prawem rodzinnym i opiekuńczym, zdobywając wiedzę dotyczącą m.in. adopcji, władzy rodzicielskiej, rozwodów, separacji i alimentów. Podczas zajęć z procedury cywilnej studenci poznają zasady dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przed sądami i innymi organami, a także regulacje postępowania egzekucyjnego. Zdobytą wiedzę mogą pogłębiać, działając w Kole naukowym prawa prywatnego Sapere Aude.

Prawo karne

W ramach tej ścieżki studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień prawa i postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, kryminologii i kryminalistyki. Omawiane są określone typy czynów zabronionych. Zajęcia w znacznej mierze mają formę warsztatową, w ramach której prowadzone są tzw. case study. Studenci zapoznają się także z metodami i środkami rozpoznawania oraz wykrywania przestępstw. Zdobywają umiejętności praktyczne związane z procesem karnym począwszy od ustalenia i wykrycia sprawcy, przez pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, aż do wykonania kary. Uzyskują podstawowe wiadomości z zakresu psychologii sądowej. Badają, dlaczego popełniono przestępstwo, i jaka była motywacja sprawcy. Zdobytą wiedzę mogą pogłębiać, działając w Kole Naukowym Nauk Penalnych.

Prawo handlowo-gospodarcze

W ramach tej ścieżki kompetencji studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu prawa istotnego dla podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. To znakomite przygotowanie dla przyszłych adwokatów czy radców prawnych, którzy w ramach praktyki zawodowej będą świadczyć usługi prawne zarówno na rzecz małych i średnich przedsiębiorców, jak i dużych koncernów. Studenci zapoznają się z prawem kontraktów, funkcjonowaniem spółek kapitałowych w praktyce gospodarczej, prawem podatkowym, prawem rynku finansowego, prawem konkurencji i ochrony konsumenta, a także finansami przedsiębiorstw. Realizują także zajęcia z prawa europejskiego.

Prawo administracyjne

W ramach tej ścieżki studenci będą realizowali zajęcia z zakresu prawa publicznego, obejmujące sferę prawa administracyjnego, gospodarczego i finansowego, a także prawa europejskiego.  Zapoznają się ze specyfiką stosunku prawnego łączącego jednostkę z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w takich dziedzinach, jak zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, gospodarowanie nieruchomościami, dostęp do informacji publicznej, ochrona środowiska czy podatki oraz cła. Uczą się, jak napisać skargę, wniosek, zażalenie, odwołanie od decyzji administracyjnej.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Następnym krokiem po ukończeniu studiów prawniczych jest przystąpienie do egzaminów na aplikację. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską oraz adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Może przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego. Ukończenie studiów uprawnia także do rozpoczęcia studiów doktoranckich oraz przygotowywania pracy doktorskiej z zakresu nauk prawnych.

Perspektywy zawodowe

Studia prawnicze na Uniwersytecie SWPS dają szerokie perspektywy zawodowe. Przygotowują do konkursowych egzaminów na wszystkie aplikacje prawnicze, a także do podjęcia pracy prawnika w administracji państwowej i samorządowej (m.in. sądy, prokuratura, policja, służby penitencjarne, służby specjalne, urzędy skarbowe), organach ochrony własności intelektualnej, w przedsiębiorstwach państwowych i firmach prywatnych, instytucjach ochrony zdrowia, organizacjach pozarządowych oraz do zawodu mediatora.

Kadra

dr Maria Grzymisławska-Cybulska

radca prawny, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo i postępowanie administracyjne

dr Bartłomiej Wróblewski, LLM

były ekspert w Kancelarii Prezydenta RP, prawo konstytucyjne, prawa człowieka

prof. zw. dr hab. Andrzej Koch

wybitny specjalista z zakresu prawa handlowego

prof. dr hab. Henryk Olszewski

jeden z najwybitniejszych znawców doktryn politycznych i prawnych

prof. zw. dr hab. Anna Wolff-Powęska

europejskiej sławy badacz stosunków międzynarodowych, była dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu

prof. dr hab. Feliks Zedler

jeden z najwybitniejszych znawców postępowania cywilnego

prof. dr hab. Marek Piechowiak

jeden z najwybitniejszych znawców praw człowieka

dr Aleksandra Bagieńska-Masiota

prawo cywilne, prawo własności intelektualnej

dr Piotr Herbowski

kryminalistyka, postępowanie karne, wieloletni pracownik Komendy Policji w Poznaniu

dr Piotr Jóźwiak

adwokat, prawo karne

dr Marlena Kruszyńska-Kośmicka

radca prawny, prawo publiczne gospodarcze, prawo pracy

dr Paweł Łącki

adwokat, prawo cywilne, filozofia prawa

dr Maurycy Zajęcki

teoria, filozofia i historia prawa

dr Marcin Borkowski

radca prawny, prawo handlowe

dr Mateusz Bieczyński

prawo spadkowe

dr Natalia Jackowska

stosunki międzynarodowe, redaktor naczelna "Przeglądu Zachodniego"

dr Szymon Piotrowski

prawo ekonomiczne

dr Marcin Rulka

prawo konstytucyjne, prawo europejskie

dr Anna Schulz

prawo rodzinne

dr Krzysztof Szuma

radca prawny, prawo cywilne

dr Piotr Tylla

prawo finansowe

Marcin Czarnecki

adwokat, prawo zobowiązań

dr Marcin Reszka

radca prawny, prawo zobowiązań, prawo ubezpieczeniowe

mec. Karolina Służewska-Woźnicka

adwokat, prawo cywilne, prawo rzymskie

mec. Sławomir Parus

radca prawny, licencjonowany syndyk

dr Jan Szuma

specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska i problematyki procesu inwestycyjnego

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

W dniach 16-17 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie