Psychologia
dla magistrów
i licencjatów


dr Elwira Brygoła
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
dla magistrów
i licencjatów


dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Psychologia jest nauką, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka i jak odbiera on otaczający go świat, jak go przeżywa i jak reaguje w różnych sytuacjach. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, ale także osobom z zaburzeniami psychicznymi i zgłaszającymi trudności w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.

Opis studiów

Uniwersytet SWPS umożliwia osobom z dyplomem studiów wyższych realizację jednolitych studiów magisterskich w indywidualnej organizacji.
Studenci posiadający tytuł magistra lub licencjata nie muszą zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich oraz lektoratów, które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 7 semestrów. Zajęcia odbywają się w weekendy, co pozwala na pogodzenie studiów i pracy.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób, które uzyskały dyplom studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, i które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.
Swobodny wybór specjalności umożliwia uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia o specjalistyczną wiedzę i kompetencje z tej dziedziny psychologii, która najbardziej odpowiada zainteresowaniom i planom zawodowym studenta.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące różnych zaburzeń i inne badania o charakterze społecznym, psychoterapia i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce najprawdopodobniej zostaną potwierdzone ustawą.

Elastyczny program kształcenia

Szeroki wybór ścieżek i specjalności dostosowanych do wymagań rynku pracy pozwala na zróżnicowanie programu kształcenia w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta. Nowoczesny program studiów daje szanse na zdobycie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych niezbędnych w działalności pomocowej i doradczej, wykorzystywanych zarówno w zakresie działalności terapeutycznej, jak i sektorze biznesowym.

Praca naukowa

Studenci zainteresowani pracą naukową mogą brać udział w projektach pracowników naukowych Wydziału jako asystenci badawczy, zdobywając kompetencje planowania i realizacji badań naukowych, przygotowania publikacji i wystąpień konferencyjnych. Mogą też wybrać jako jeden z bloków zajęć „Moduł naukowy”, w ramach którego wezmą udział w dodatkowych zajęciach z zakresu zaawansowanych metod badawczych. Do dyspozycji studentów jest Laboratorium Psychologiczne.

Droga do dyplomu

Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji pomiędzy mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich specjalności. Poznajesz podstawy psychologii zdrowia psychicznego i somatycznego, psychologii pracy i organizacji, psychologii edukacji i rozwoju. Poszerzasz swoją wiedzę i pogłębiasz umiejętności dotyczące analizy mechanizmów zachowania, diagnozy psychologicznej i prowadzenia badań. Realizujesz pierwszy blok zajęć z zastosowań psychologii. Rozpoczynasz także seminarium magisterskie z wybranym promotorem i pod jego kierunkiem przygotowujesz projekt oraz podejmujesz badania.

Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Doskonalisz kompetencje z naciskiem na standardy etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa. Kontynuujesz seminarium magisterskie, pozostając pod opieką promotora. Realizujesz drugi blok zastosowań psychologii, a także pięć modułów z wybranej przez Ciebie specjalności, obejmujących łącznie ponad 200 godzin warsztatów, ćwiczeń i wykładów.

Realizujesz pięć kolejnych modułów z wybranej przez Ciebie specjalności. Kończysz przygotowanie pracy magisterskiej pod opieką promotora. Jej obrona jest elementem egzaminu magisterskiego – to końcowy etap, który otwiera przed Tobą nowe możliwości studiowania na studiach doktoranckich i podyplomowych lub/i wykorzystywania nabytych kompetencji  w praktyce.

Specjalności

Psychologia ogólna

Wybór specjalności ogólnej daje studentom możliwość wyboru dowolnych modułów realizowanych w specjalnościach, które zostaną uruchomione  w ramach danego trybu studiów. Dzięki temu student może samodzielnie skonstruować specjalność, dostosowaną do indywidualnego profilu zainteresowań. W podejmowaniu decyzji i doborze zajęć wsparcie zapewniają wykładowcy. Specjalność ogólna jest polecana osobom o szerokich zainteresowaniach, które jednocześnie nie chcą zawężać tematyki studiów do proponowanych specjalizacji.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia sądowa

Specjalność dostarcza wiedzy z zakresu psychologicznych uwarunkowań przestępczości zarówno osób nieletnich, jak i dorosłych oraz opracowywania orzeczeń psychologicznych na potrzeby sądu w sprawach karnych i cywilnych.  Studenci poznają koncepcje wyjaśniające proces socjalizacji, genezę przestępczości, związek psychopatii i osobowości antyspołecznej z działalnością przestępczą. Wiedza obejmuje także problemy psychologicznej oceny wiarygodności zeznań a także proces resocjalizacji przestępców  oraz psychologiczne problemy izolacji więziennej. W ramach tej specjalności studenci zapoznają się także  z podstawowymi zagadnieniami prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego, co jest niezbędne do tego, aby w profesjonalny sposób wykonywać zadania psychologa sądowego.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia w edukacji

Psychologia w edukacji obejmuje wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki, pedagogiki, psychologii wychowania i kształcenia. Student poznaje metody diagnozy dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem: trudności występujących u dzieci i młodzieży szkolnej, gotowości szkolnej oraz wybranych, specyficznych zaburzeń rozwojowych, takich jak dysleksja i dyskalkulia. Zdobywa także kompetencje w zakresie podstawowych technik terapeutycznych wykorzystywanych w psychoterapii dzieci i młodzieży.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia zdrowia

Podczas zajęć ze specjalności student zgłębia problematykę wpływu czynników psychospołecznych na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka. Poznaje zagadnienia związane z kategoriami normy i patologii, zdrowia i choroby. W ramach ćwiczeń i warsztatów doskonali kompetencje krótko- i długoterminowej pracy z pacjentem. Specjalność przygotowuje studenta do tworzenia planów prewencji w systemie opieki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia biznesu

Specjalność oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak i z tematyką dotyczącą relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym: klientami, społecznością lokalną i konkurencją. Specjalność oparta jest na współczesnych trendach zarządzania organizacją: np. nowoczesne style przywództwa, budowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej, wykorzystanie mediów społecznościowych, nowoczesne kampanie marketingowe, społeczna odpowiedzialność biznesu. Student będzie też posiadał kompetencje do przeprowadzenia diagnozy organizacji oraz wdrażania skutecznych interwencji organizacyjnych.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego - coaching

Rozwój osobisty i zawodowy, metody efektywnego uczenia się, zarządzanie zmianą i rozwojem kariery, doradztwo zawodowe i psychospołeczne, w tym rozwiązywanie konfliktów, treningi asertywności, dbanie o dobrostan w pracy i poza nią, sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – to kluczowe zagadnienia podejmowane na tej specjalności. Studenci nabywają umiejętności niezbędne we wspieraniu rozwoju kompetencji, profesjonalnym coachingu indywidualnym i grupowym.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna obejmuje zagadnienia związane z opisem i wyjaśnianiem mechanizmów zdrowia psychicznego i psychopatologii oraz realizowaniem zadań praktycznych (diagnoza i pomoc psychologiczna). Studenci uczą się diagnozowania osób uzależnionych i z zaburzeniami psychicznymi, nabywają umiejętności stosowania metod interwencji kryzysowej. Poznają zasady udzielania pomocy psychologicznej z zachowaniem standardów etycznych.

przejdź do opisu specjalności »

 

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersy…

psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

dr Agnieszka Czerw

psycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology

dr Agnieszka Mościcka-Teske

psycholog kliniczny, psychoterapeutka i biegła sądowa

dr Mariusz Zięba

psycholog, zajmujący się psychologia pozytywną i badaniami związanymi z traumą

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersy…

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr Katarzyna Grunt-Mejer

psycholog, zajmuje się problematyką samorozwoju i seksualności człowieka

Dr Izabela Kaźmierczak

psychoterapeutka, pracowniczka Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi

Dr Katarzyna Markowska-Regulska

 psycholożka, psychoterapeutka, pracowniczka Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi

dr hab. Agnieszka Golec de Zavala

psycholog społeczny

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji SWPS. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie