Psychologia


dr Agnieszka Mościcka-Teske
psycholog
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
Wybitni naukowcy, ludzie z pasją, unikatowe specjalności i najwyższa jakość kształcenia sprawiają, że Uniwersytet SWPS jest nieustannie w ścisłej czołówce najlepszych uczelni w całym kraju.dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS
Dyrektor Instytutu Psychologii
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
W ciągu 19 lat stworzyliśmy pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce. Jest to powód do dumy, ale też nie lada wyzwanie. Chcemy bowiem nadal tworzyć uczelnię, z której wszyscy będziemy dumni.prof. dr hab. Jan Strelau
wybitny ekspert z zakresu psychologii różnic indywidualnych,
Przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS

Psychologia
Czego potrzebujesz do szczęścia - nowych możliwości rozwoju czy klucza do własnego mieszkania? Na Uniwersytecie SWPS badamy, jak postrzegasz jakość swojego życia.dr hab. Anna Zalewska, prof. SWPS
Dziekan,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędziem rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona! 
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Jednolite pięcioletnie studia magisterskie to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa, i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Skierowane są do osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące rozmaitych zaburzeń, badania o charakterze społecznym, psychoterapia i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce najprawdopodobniej zostaną również potwierdzone ustawą.

Elastyczny program kształcenia

Szeroki wybór ścieżek i specjalności dostosowanych do wymagań rynku pracy pozwala na zróżnicowanie programu kształcenia w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta. Nowoczesny program studiów daje szanse na zdobycie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych niezbędnych w działalności pomocowej i doradczej, wykorzystywanych zarówno w zakresie działalności terapeutycznej, jak i sektorze biznesowym.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku studiów, który wprowadza Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, dzięki którym poznasz podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do
dyplomu

Rozpoczynasz pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, jak mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich ścieżek specjalizacyjnych. Po zakończeniu drugiego roku dokonujesz wyboru specjalności.

Na tym etapie rozpoczynasz kształcenie w zakresie wybranej specjalności i rozpoczynasz intensywne prace warsztatowe. Dzięki ćwiczeniom poznajesz różne narzędzia służące do diagnozy zjawisk psychologicznych. Rozwijasz nabyte umiejętności oraz uczysz się, jak połączyć wiedzę z praktyką w pracy z klientem indywidualnym i grupą.

Na czwartym roku studiów poszerzasz swoją wiedzę i pogłębiasz umiejętności dotyczące analizy mechanizmów zachowania, diagnozy psychologicznej i prowadzenia badań. Wybierasz promotora pracy magisterskiej i pod jego kierunkiem przygotowujesz projekt i podejmujesz badania. Zdobywasz wiedzę i umiejętności związane z wybranym obszarem zastosowań psychologii w praktyce. Swoje umiejętności możesz zweryfikować, uczestnicząc m.in. w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dla maturzystów w ramach działań Uniwersytetu SWPS.

Na tym etapie doskonalisz kompetencje z naciskiem na standardy etyczne, obowiązujące w zawodzie psychologa. Na podstawie zrealizowanych przez siebie badań przygotowujesz pracę magisterską pod opieką promotora. Jej obrona jest elementem egzaminu magisterskiego – to końcowy etap, który otwiera przed Tobą nowe możliwości studiowania i/lub wykorzystywania nabytych kompetencji w praktyce.

Specjalności (realizowane na 3, 4 i 5 roku)

Psychologia kliniczna

Specjalność obejmuje zagadnienia związane z opisem i wyjaśnianiem mechanizmów zdrowia psychicznego i psychopatologii oraz wiąże się z realizowaniem zadań praktycznych, a więc diagnozą i pomocą psychologiczną. Studenci uczą się diagnozowania osób uzależnionych i mających zaburzenia psychiczne, nabywają umiejętności stosowania metod interwencji kryzysowej. Poznają zasady udzielania pomocy psychologicznej z zachowaniem standardów etycznych.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego - coaching

Rozwój osobisty i zawodowy, metody efektywnego uczenia się, zarządzanie zmianą i rozwojem kariery, doradztwo zawodowe i psychospołeczne, w tym rozwiązywanie konfliktów, treningi asertywności, dbanie o dobrostan w pracy i poza nią, sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – to kluczowe zagadnienia podejmowane na tej specjalności. Studenci nabywają umiejętności niezbędne we wspieraniu rozwoju kompetencji, profesjonalnym coachingu indywidualnym i grupowym.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia biznesu

Specjalność oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak i z tematyką dotyczącą relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym: klientami, społecznością lokalną i konkurencją. Specjalność oparta jest na współczesnych trendach zarządzania organizacją: np. nowoczesne style przywództwa, budowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej, wykorzystanie mediów społecznościowych, nowoczesne kampanie marketingowe, społeczna odpowiedzialność biznesu. Student będzie też posiadał kompetencje do przeprowadzenia diagnozy organizacji oraz wdrażania skutecznych interwencji organizacyjnych.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia w edukacji

Psychologia w edukacji obejmuje wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki, pedagogiki, psychologii wychowania i kształcenia. Student poznaje metody diagnozy dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem trudności występujących u dzieci i młodzieży szkolnej, gotowości szkolnej oraz wybranych, specyficznych zaburzeń rozwojowych, takich jak dysleksja i dyskalkulia. Zdobywa także kompetencje w zakresie podstawowych technik terapeutycznych, które są wykorzystywane w psychoterapii dzieci i młodzieży.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia sądowa

Specjalność sądowa dostarcza wiedzy z zakresu psychologicznych uwarunkowań przestępczości osób nieletnich i dorosłych oraz opracowywania orzeczeń psychologicznych na potrzeby sądu w sprawach karnych i cywilnych. Studenci poznają koncepcje wyjaśniające proces socjalizacji, genezę przestępczości, a także związek psychopatii i osobowości antyspołecznej z działalnością przestępczą. Tematyka zajęć obejmuje także problemy psychologicznej oceny wiarygodności zeznań, proces resocjalizacji przestępców oraz psychologiczne problemy izolacji więziennej. W ramach specjalności sądowej studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego, co jest niezbędne do tego, aby w profesjonalny sposób wykonywać zadania psychologa sądowego.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia łączy teorię z praktyką. Student zgłębia problematykę wpływu czynników psychospołecznych na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka. Poznaje zagadnienia związane z kategoriami normy i patologii, zdrowia i choroby. W ramach ćwiczeń i warsztatów doskonali kompetencje krótko- i długoterminowej pracy z pacjentem. Specjalność przygotowuje studenta do tworzenia planów prewencji w systemie opieki zdrowotnej (promocji zdrowia).

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia ogólna

Wybór specjalności ogólnej daje studentom możliwość wyboru dowolnych modułów realizowanych w specjalnościach, które zostaną uruchomione  w ramach danego trybu studiów. Dzięki temu student może samodzielnie skonstruować specjalność, dostosowaną do indywidualnego profilu zainteresowań. Wsparcie w podejmowaniu decyzji i doborze zajęć zapewniają wykładowcy. Specjalność ogólna jest polecana osobom o szerokich zainteresowaniach, które jednocześnie nie chcą decydować się na zawężenie tematyki studiów do proponowanych specjalizacji.

przejdź do opisu specjalności »

 

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersy…

psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry

dr Agnieszka Mościcka-Teske

psycholog kliniczny, psychoterapeutka i biegła sądowa

dr Agnieszka Bojanowska

psycholog, specjalizuje się w psychologii zdrowia i jakości życia 

dr Agnieszka Czerw

psycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology

dr Łukasz Lach

psycholog, zajmuje się badaniami nad różnicami indywidualnymi

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

dr Mariusz Zięba

psycholog, zajmujący się psychologia pozytywną i badaniami związanymi z traumą

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

dr Mirosława Leopold

psycholog rozwojowy i coach

Marta Boczkowska

psycholożka, współpracowniczka Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi 

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersy…

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr Katarzyna Grunt-Mejer

psycholog, zajmuje się problematyką samorozwoju i seksualności człowieka

mgr Szymon Ziemiński

praktyk biznesu w obszarze działań ekonomicznych, coach i trener biznesu

dr hab. Agnieszka Golec de Zavala

psycholog społeczny

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

W dniach 16-17 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie