Psychologia
Wybitni naukowcy, ludzie z pasją, unikatowe specjalności i najwyższa jakość kształcenia sprawiają, że SWPS jest nieustannie w ścisłej czołówce najlepszych uczelni w całym kraju.dr hab. Szymon Draheim, prof. SWPS
Dyrektor Instytutu Psychologii, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
W ciągu 19 lat stworzyliśmy najlepszą niepubliczną uczelnię w naukach społecznych. Jest to powód do dumy, ale też nie lada wyzwanie. Chcemy bowiem nadal tworzyć szkołę, z której wszyscy będziemy dumni.prof. dr hab. Jan Strelau
Wybitny ekspert z zakresu psychologii różnic indywidualnych, Przewodniczący Rady Powierniczej SWPS

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędziem rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Jednolite 5-letnie studia magisterskie to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa, i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Skierowane są do osób empatycznych i otwartych na drugiego człowieka, gotowych do niesienia pomocy i wsparcia.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące rozmaitych zaburzeń, badania o charakterze społecznym, psychoterapia i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych w SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce najprawdopodobniej zostaną również potwierdzone ustawą.

Elastyczny program kształcenia

Szeroki wybór ścieżek i specjalności dostosowanych do wymagań rynku pracy pozwala na zróżnicowanie programu kształcenia w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta. Nowoczesny program studiów pozwala zdobyć kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne niezbędne w działalności pomocowej i doradczej, wykorzystywane zarówno w zakresie działalności terapeutycznej, jak i w sektorze biznesowym.

Droga do dyplomu

1 rok

Na pierwszym roku studiów, który wprowadza Cię w świat psychologii, poznajesz podstawy wiedzy psychologicznej. Zdobywasz informacje z zakresu psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju człowieka. Uczysz się, jak prowadzić badania w psychologii. Pierwsze miesiące nauki to również przedmioty ogólne, dzięki którym poznasz podstawowe kompetencje zawodu psychologa oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki.

Droga do dyplomu

Droga do
dyplomu

2 rok

Rozpoczynasz pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Na tym etapie dowiadujesz się, jak i dlaczego różnimy się od innych, jak mierzyć różne właściwości ludzi, jak poznawać psychikę i zachowanie. Realizujesz zajęcia, które stanowią wprowadzenie do wszystkich ścieżek specjalizacyjnych. Po zakończeniu drugiego roku dokonujesz wyboru specjalności.

3 rok

Na tym etapie rozpoczynasz kształcenie w zakresie wybranej specjalności i rozpoczynasz intensywne prace warsztatowe. Dzięki ćwiczeniom poznajesz różne narzędzia służące do diagnozy zjawisk psychologicznych. Rozwijasz nabyte umiejętności oraz uczysz się, jak połączyć wiedzę z praktyką w pracy z klientem indywidualnym i grupą.

4 rok

Na czwartym roku studiów poszerzasz swoją wiedzę i pogłębiasz umiejętności dotyczące analizy mechanizmów zachowania, diagnozy psychologicznej i prowadzenia badań. Wybierasz promotora pracy magisterskiej i pod jego kierunkiem przygotowujesz projekt i podejmujesz badania. Zdobywasz wiedzę i umiejętności związane z wybranym obszarem zastosowań psychologii w praktyce. Swoje umiejętności możesz zweryfikować, uczestnicząc m.in. w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dla maturzystów w ramach działań SWPS.

5 rok

Na tym etapie doskonalisz kompetencje z naciskiem na standardy etyczne, obowiązujące w zawodzie psychologa. Na podstawie zrealizowanych przez siebie badań przygotowujesz pracę magisterską pod opieką promotora. Jej obrona jest elementem egzaminu magisterskiego - to końcowy etap, który otwiera przed Tobą nowe możliwości studiowania i/lub wykorzystywania nabytych kompetencji w praktyce.

Specjalności (realizowane na 3, 4 i 5 roku)

Psychologia kliniczna

Specjalność obejmuje zagadnienia związane z opisem i wyjaśnianiem mechanizmów zdrowia psychicznego i psychopatologii oraz wiąże się z realizowaniem zadań praktycznych, a więc diagnozą i pomocą psychologiczną. Studenci uczą się diagnozowania osób uzależnionych i mających zaburzenia psychiczne, nabywają umiejętności stosowania metod interwencji kryzysowej. Poznają zasady udzielania pomocy psychologicznej z zachowaniem standardów etycznych.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego - coaching

Rozwój osobisty i zawodowy, metody efektywnego uczenia się, zarządzanie zmianą i rozwojem kariery, doradztwo zawodowe i psychospołeczne, w tym rozwiązywanie konfliktów, treningi asertywności, dbanie o dobrostan w pracy i poza nią, sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – to kluczowe zagadnienia podejmowane na tej specjalności. Studenci nabywają umiejętności niezbędne we wspieraniu rozwoju kompetencji, profesjonalnym coachingu indywidualnym i grupowym.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia marketingu i reklamy

Psychologia marketingu i reklamy obejmuje zagadnienia z technik marketingu, reklamy, public relations, a przede wszystkim z zakresu psychologii ekonomicznej i mechanizmów tworzenia oraz rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Studenci osiągają umiejętności w zakresie m.in. komunikacji medialnej, prawidłowego definiowania i identyfikowania zachowań konsumenckich.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia zarządzania

Specjalność obejmuje wiedzę z zakresu metod zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania pracowników, a także myślenia strategicznego. Studenci poznają uwarunkowania jakości funkcjonowania w sytuacji pracy: m.in. satysfakcji z pracy, stresu oraz wypalenia zawodowego. Zdobywają też wiedzę i umiejętności w obszarze prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji, a także prowadzenia coachingu w biznesie.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia w edukacji (nowość)

Psychologia w edukacji obejmuje wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki, pedagogiki, psychologii wychowania i kształcenia. Student poznaje metody diagnozy dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem trudności występujących u dzieci i młodzieży szkolnej, gotowości szkolnej oraz wybranych, specyficznych zaburzeń rozwojowych, takich jak dysleksja i dyskalkulia. Zdobywa także kompetencje w zakresie podstawowych technik terapeutycznych, które są wykorzystywane w psychoterapii dzieci i młodzieży.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia sądowa (nowość)

Specjalność sądowa dostarcza wiedzy z zakresu psychologicznych uwarunkowań przestępczości osób nieletnich i dorosłych oraz opracowywania orzeczeń psychologicznych na potrzeby sądu w sprawach karnych i cywilnych. Studenci poznają koncepcje wyjaśniające proces socjalizacji, genezę przestępczości, a także związek psychopatii i osobowości antyspołecznej z działalnością przestępczą. Tematyka zajęć obejmuje także problemy psychologicznej oceny wiarygodności zeznań, proces resocjalizacji przestępców oraz psychologiczne problemy izolacji więziennej. W ramach specjalności sądowej studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego, co jest niezbędne do tego, aby w profesjonalny sposób wykonywać zadania psychologa sądowego.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia łączy teorię z praktyką. Student zgłębia problematykę wpływu czynników psychospołecznych na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka. Poznaje zagadnienia związane z kategoriami normy i patologii, zdrowia i choroby. W ramach ćwiczeń i warsztatów doskonali kompetencje krótko- i długoterminowej pracy z pacjentem. Specjalność przygotowuje studenta do tworzenia planów prewencji w systemie opieki zdrowotnej (promocji zdrowia).

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia ogólna

Wybór specjalności ogólnej daje studentom możliwość wyboru dowolnych modułów realizowanych w specjalnościach, które zostaną uruchomione  w ramach danego trybu studiów. Dzięki temu student może samodzielnie skonstruować specjalność, dostosowaną do indywidualnego profilu zainteresowań. Wsparcie w podejmowaniu decyzji i doborze zajęć zapewniają wykładowcy. Specjalność ogólna jest polecana osobom o szerokich zainteresowaniach, które jednocześnie nie chcą decydować się na zawężenie tematyki studiów do proponowanych specjalizacji.

przejdź do opisu specjalności »

 

Kadra

prof. Andrzej Falkowski

prof. Andrzej Falkowski

psycholog biznesu, członek International Society for Ecological Psychology oraz Association for Consumer Research

Prof. dr hab. Teresa Rzepa

Prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog zdrowia, psycholog zarządzania

dr hab. Filip Rybakowski, prof. SWPS

dr hab. Filip Rybakowski, prof. SWPS

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

dr hab. Szymon Draheim, prof. SWPS

dr hab. Szymon Draheim, prof. SWPS

psycholog, specjalność psychologia kliniczna

dr Monika Marszał

dr Monika Marszał

psychoterapeuta, psycholog kliniczny, skupia się na zaburzeniach u dzieci i młodzieży

dr Anna Ziółkowska

dr Anna Ziółkowska

psycholog zdrowia

dr hab. Anna Zalewska, prof. SWPS

dr hab. Anna Zalewska, prof. SWPS

psycholog różnic indywidualnych i osobowości, specjalizuje się w psychologii jakości życia

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Mistrzowski Start

Najzdolniejsi kandydaci na studia w SWPS mają możliwość zdobycia darmowych indeksów na wybrane kierunki. Laureaci konkursu Mistrzowski Start otrzymują stypendium pokrywające czesne za pierwszy rok studiów, które mogą przedłużyć na cały okres nauki, p...

Czytaj więcej

Finansowanie

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 1 października do 15 listopada.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 850,20 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej
Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany naszymi studiami i otrzymywaniem aktualnych informacji o warunkach rekrutacji, opłatach, promocjach w czesnym lub konkursie Mistrzowski Start, w którym na najlepszych czekają indeksy uprawniające do bezpłatnego studiowania, prosimy zostaw nam swój adres mailowy, a będziemy w stałym kontakcie.

Oficjalnie rekrutacja w SWPS startuje 15 kwietnia 2015 r. Wówczas na stronie pojawi się internetowy formularz rekrutacyjny wraz ze szczegółowymi warunkami przyjęcia na studia i opłatami.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  poniedziałek: 10.00-18.00
  wtorek: 9.00-16.00
  środa: 9.00-16.00
  czwartek: 9.00 - 16.00
  piątek: 9.00-16.00
  sobota: 10.00-14.00
 

Znajdź studia dla siebie