Psychologia
I stopnia


dr Agnieszka Mościcka-Teske
psycholog
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
I stopnia


dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS
Dyrektor Instytutu Psychologii
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
I stopnia


dr Mariusz Zięba
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia
I stopnia


dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędziem rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędziem rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia I stopnia są skierowane do kandydatów, których interesuje człowiek oraz psychologiczne podłoże jego zachowania. To dobry wybór dla osób, które nie wiedzą jeszcze, czy w przyszłości będą chciały pracować w zawodzie psychologa, ponieważ na studiach I stopnia zdobędą umiejętności przydatne w wielu innych obszarach zawodowych. Po uzyskaniu tytułu licencjata będą mogły zdecydować, czy chcą kontynuować studia psychologiczne, czy wolą zgłębić wiedzę sposób wielokierunkowe i interdyscyplinarne wykształcenie.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce, zapewne, zostaną potwierdzone ustawą.

Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce

Uniwersytet SWPS jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia na kierunku psychologia. Po raz kolejny, wraz z dwoma największymi uniwersytetami w kraju, otwiera listę rankingową „Perspektyw” z 2016 r. Więcej informacji »

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące różnych zaburzeń i inne badania o charakterze społecznym, psychoterapia i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa

Do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych w zakresie psychologii konieczne jest ukończenie 5 lat studiów, bez względu na to, czy są to studia dwustopniowe czy jednolite. Oznacza to, że zarówno absolwenci studiów pięcioletnich, jak i ci, którzy ukończą studia I oraz II stopnia w zakresie psychologii, otrzymają pełne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa.

Studia dwustopniowe oraz jednolite magisterskie

Poza studiami pięcioletnimi Uniwersytet SWPS oferuje studia psychologiczne I i II stopnia, dzięki czemu kandydat może dostosować zakres kształcenia do swoich potrzeb. Posiadanie wyłącznie licencjatu z psychologii lub wyłącznie magisterium uzyskanego na dwuletnich studiach uzupełniających nie wystarcza do wykonywania zawodu psychologa. Takie wykształcenie jest jednak bardzo przydatne wszędzie tam, gdzie sukces zawodowy zależy od umiejętności komunikowania się z ludźmi, rozumienia ich potrzeb i reakcji, oceny ich stanu psychicznego, kierowania zespołem, a także działania pod presją wysokich wymagań i odpowiedzialności.

Elastyczny program kształcenia

Szeroki wybór ścieżek i specjalności dostosowanych do wymagań rynku pracy pozwala na zróżnicowanie programu kształcenia w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta. Nowoczesny program studiów umożliwia zdobycie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych niezbędnych w działalności pomocowej i doradczej, wykorzystywanych zarówno w zakresie działalności terapeutycznej, jak i w sektorze biznesowym.

Droga do dyplomu

Zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć psychologiczne funkcjonowanie ludzi (m.in. z zakresu biologicznych podstaw zachowań, antropologii i filozofii). Poznajesz działy psychologii ogólnej (m.in. psychologii poznawczej, emocji i motywacji, osobowości i psychologii różnic indywidualnych) oraz kształcisz własne kompetencje osobiste i interpersonalne. Zapoznajesz się ze specyfiką pracy psychologa w obszarze specjalności oferowanych na kierunku psychologia.

Droga do
dyplomu

Rozpoczynasz pierwsze zajęcia ukierunkowane na kształcenie praktycznych umiejętności psychologicznych, potrzebnych w pracy z indywidualnym klientem. Dodatkowo poznajesz podstawy ścieżek funkcjonujących na psychologii: Zdrowie psychiczne i somatyczne, Praca i organizacja, Edukacja i rozwój, Psychologia ogólna. Po zakończeniu drugiego roku studiów dokonujesz wyboru ścieżki kształcenia.

Na trzecim roku podejmujesz naukę w ramach wybranej ścieżki. Do wyboru masz jedną z 4 ścieżek, dzięki czemu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań. Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Uczęszczasz na seminarium licencjackie z wybranym promotorem i przygotowujesz pracę dyplomową.

Ścieżki (realizowane na 2 i 3 roku)

Edukacja i rozwój

Przedmiotem ścieżki Edukacja i rozwój są zagadnienia związane z kryzysami rozwojowymi i egzystencjalnymi. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą znaczenia uwagi i pamięci w procesie uczenia się, treningów pamięci i mnemotechnik. Podczas zajęć podejmowane są m.in. takie tematy jak: zarządzanie zmianą, rozwój kariery, wypalenie zawodowe, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie agresji, komunikowanie interpersonalne czy treningi asertywności, a także problematyka psychologii starości.

przejdź do opisu ścieżki »  

Praca i organizacja

Ścieżka Praca i organizacja, która obejmuje wiedzę z szeroko rozumianego zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, a także strategii działania i tworzenia struktur organizacyjnych. W programie studiów poruszane są między innymi takie zagadnienia jak: rekrutacja pracowników, system motywowania kadry, budowanie wizerunku przedsiębiorstwa, mechanizmy kontroli zachowań konsumenckich, segmentacja rynku czy pozycjonowanie marek.

przejdź do opisu ścieżki »  

Projektowanie interakcji człowiek-technologia

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. W oparciu o warsztat i wiedzę, studenci dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika oraz jak na tej podstawie tworzyć dobry produkt interaktywny. Bawiąc się technologią, która nieustannie się rozwija, szukają możliwości wprowadzania najlepszych rozwiązań na rynek. Projektowanie interakcji człowieka z technologią ma pomóc inżynierom i biznesowi tworzyć oraz wdrażać w codzienne życie technologię interaktywną.

przejdź do opisu ścieżki »

Psychologia ogólna

Studia na tej ścieżce w szerokim zakresie opierają się na indywidualnej organizacji i samodzielnym wybieraniu przedmiotów i modułów – w tym także specjalistycznych, które najbardziej studentów interesują. Dzięki temu tworzą oni dokładnie taki profil, jaki chcą studiować. W podejmowaniu decyzji i doborze zajęć swoją pomocą służą wykładowcy.

przejdź do opisu ścieżki »

Zdrowie psychiczne i somatyczne

Ścieżka łączy tradycyjną psychologię kliniczną z najnowszymi trendami współczesnej wiedzy psychologicznej. Pozwala poznać genezę i rodzaje zaburzeń, kryteria normy i patologii. Problematyka zagadnień obejmuje uzależnienia, modele zdrowia i choroby, formy pomocy zorientowanej na cele zdrowotne. Student poznaje metody wsparcia i leczenia zaburzeń oraz chorób psychosomatycznych. Ma również szansę opracować własne propozycje działań profilaktycznych i interwencji.

przejdź do opisu ścieżki »

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersy…

psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry

dr Jerzy Gościniak

psycholog, psychoterapeuta

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

dr Anita Basińska

socjolog, kierownik Katedry Wzornictwa

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

dr Łukasz Lach

psycholog, zajmuje się badaniami nad różnicami indywidualnymi

dr Rafał Albiński

psycholog poznawczy, zajmuje się problematyką zarządzania czasem

dr Agnieszka Czerw

psycholog pracy i organizacji, członek European Assotiation of Work and Organizational Psychology

dr Agnieszka Bojanowska

psycholog, specjalizuje się w psychologii zdrowia i jakości życia 

dr Mariusz Zięba

psycholog, zajmujący się psychologia pozytywną i badaniami związanymi z traumą

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

Hubert Czupała

psycholog, psychoterapeuta

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

dr hab. Filip Rybakowski, prof. Uniwersy…

psycholog kliniczny, psychiatra dzieci i młodzieży

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

mgr Tymoteusz Leoński

psycholog, psychoterapeuta

mgr Aleksandra Dopierała

psycholog, psychoterapeuta systemowy, prowadzi badania naukowe dotyczące empatii

mgr Anna Cwojdzińska

psycholog, psychoterapeuta, pracuje z dziećmi i młodzieżą

mgr Szymon Ziemiński

praktyk biznesu w obszarze działań ekonomicznych, coach i trener biznesu

dr hab. Agnieszka Golec de Zavala

psycholog społeczny

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

W dniach 16-17 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie