Zdrowie
Psychiczne
i somatyczne


prof. dr hab. Teresa Rzepa
psycholog,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Ścieżka łączy tradycyjną psychologię kliniczną z najnowszymi trendami współczesnej wiedzy psychologicznej. Pozwala poznać genezę i rodzaje zaburzeń, kryteria normy i patologii. Problematyka zagadnień obejmuje uzależnienia, modele zdrowia i choroby, formy pomocy zorientowanej na cele zdrowotne. Student poznaje metody wsparcia i leczenia zaburzeń oraz chorób psychosomatycznych. Ma również szansę opracować własne propozycje działań profilaktycznych i interwencji.

O ścieżce

Ścieżka łączy tradycyjną psychologię kliniczną z najnowszymi trendami współczesnej wiedzy psychologicznej. Pozwala poznać genezę i rodzaje zaburzeń, kryteria normy i patologii. Problematyka zagadnień obejmuje uzależnienia, modele zdrowia i choroby, formy pomocy zorientowanej na cele zdrowotne. Student poznaje metody wsparcia i leczenia zaburzeń oraz chorób psychosomatycznych. Ma również szansę opracować własne propozycje działań profilaktycznych i interwencji.


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

ścieżka psychologiczna realizowana na 2 i 3 roku

Adresaci ścieżki

Adresatami ścieżki są osoby o dużej wrażliwości, empatyczne, nastawione na pracę związaną z niesieniem pomocy i wsparcia innym ludziom, a także – z promowaniem zdrowia. Powinni studenci powinni być ukierunkowani na wnikliwe poznawanie pacjenta poprzez rzetelną diagnostykę psychologiczną oraz na jego rehabilitacją dzięki praktycznym działaniom zespołu leczącego i poszukiwaniu czynników ważnych dla jego zdrowia.

Praktyka czyni psychologa

Studenci uzyskują najnowszą wiedzę teoretyczną przekładalną na kompetencje praktyczne, tj.: znajomość najczęstszych problemów zdrowotnych rozpatrywanych z perspektywy psychologicznej, projektowanie działań z zakresu promocji zdrowia, psychoprofilaktyki i rehabilitacji.

Najlepsi eksperci i wykładowcy

Zajęcia w ramach tego profilu są prowadzone przez uznanych wykładowców i wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach, m.in.: prof. Teresę Rzepę, prof. Annę Zalewską, prof. Szymona Draheima, dr Elwirę Brygołę, dr Marzenę Cypryańską-Nezlek, dr Annę Ziółkowską, dr. Łukasza Lacha i dr. Mariusza Ziębę.

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Podczas modułów warsztatowych studenci rozwijają kompetencje społeczne i osobiste, takie jak budowanie dobrych relacji interpersonalnych, zdolności komunikacyjne, zarządzanie sobą czy osiąganie celów. Umiejętności te są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy zawodowej.

Droga do dyplomu

Podczas I roku studiów będącym wstępem do świata psychologii, zaznajamiasz się z podstawami wiedzy psychologicznej. Poznajesz historię i filozofię myśli psychologicznej. Pierwsze miesiące studiów obejmują przedmioty ułatwiające rozumienie ludzkich zachowań, np.: psychologia osobowości, biologiczne podstawy zachowania, podstawy socjologii.

Droga do
dyplomu

Na II roku nabywasz wiedzę oraz bazowe kompetencje w zakresie pracy z pacjentem dotkniętym zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi w ramach przedmiotów: praktyczne umiejętności psychologiczne, zaburzenia psychosomatyczne, psychologia uzależnień, doradztwo psychospołeczne. Na tym etapie poznajesz zasady tworzenia i przeprowadzania badań pilotażowych, niezbędne do napisania pracy licencjackiej.

Na tym etapie piszesz pracę licencjacką pod kierunkiem wybranego promotora. Jednocześnie uczestniczysz w zajęciach praktycznych, które pozwalają na podjęcie decyzji o dalszej nauce i nabyciu pełnych kompetencji zawodowych psychologa. W modułach specjalnościowych znajdziesz wykłady i warsztaty  z zaburzeń u dzieci i młodzieży, zaburzeń psychosomatycznych i uzależnień.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Ukończenie studiów licencjackich umożliwia podjęcie studiów II stopnia na SWPS w celu uzyskania pełnych kompetencji i uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Absolwenci mają także możliwość kontynuacji nauki w dziedzinach pokrewnych, tj.: pedagogiczno-psychologicznych, trenerskich czy doradczych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent ścieżki psychologii zdrowia psychicznego i somatycznego może otrzymać pracę jako psychoprofilaktyk, opiekun w szpitalach czy hospicjach. To także uzyskania zatrudnienia jako kurator rodzinny czy mediator sądowy.

Kadra

prof. dr hab. Anna Zalewska

psycholog, specjalizuje się w różnicach indywidualnych i jakości życia

dr Anna Ziółkowska

psycholog, zajmiuje się problematyką pamięci i uczenia się

prof. dr hab. Teresa Rzepa

psycholog, zajmuje się psychologią zdrowia, zarządzania i praktyką psychologiczną

dr Mariusz Zięba

psycholog, zajmujący się psychologia pozytywną i badaniami związanymi z traumą

dr Łukasz Lach

psycholog, zajmuje się badaniami nad różnicami indywidualnymi

dr Elwira Brygoła

psycholog, zajmuje się rozwojem i zmianami osobowości w ciągu życia

dr Konrad Piotrowski

psycholog rozwojowy, zajmuje się rozwojem tożsamości

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button poznan

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Poznaniu

 • 61 27 11 222, wew. 1222
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  Pokój: R144
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 3. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
04 1750 1312 1330 0000 0005 3042
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie