Czy władza zmienia ludzi? Jak mawiał Lord Acton, władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie.
Kogo, kiedy i dlaczego władza deprawuje? Czy są też jakieś pozytywne konsekwencje władzy? Na te pytania szukam odpowiedzi w swoich badaniach.dr Anna Strużyńska-Kujałowicz
psycholog społeczny, zajmuje się psychologią władzy i przywództwa
kierownik studiów podyplomowych Psychologia Przywództwa

Psychokryminalistyka

Psychokryminalistyka to nowa specjalność w obrębie magisterskich studiów z psychologii. Specjalność ta umożliwia wykorzystanie wiedzy psychologicznej w wykrywaniu przestępstw i zapobieganiu im. Przygotowuje absolwentów do współpracy z przedstawicielami organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi, np. poszukującymi osób zaginionych. Dostarcza wielu użytecznych informacji praktycznych pozwalających na identyfikowanie sprawców przestępstw na podstawie informacji, które można wyprowadzić z szeroko rozumianej wiedzy psychologicznej.

Opis specjalności

Psychokryminalistyka to nowa specjalność w obrębie studiów magisterskich z psychologii. Jej celem jest rozszerzenie ogólnej wiedzy psychologicznej o elementy dotyczące osobowości sprawców przestępstw i społecznych uwarunkowań przestępczości. Wiedza ta obejmuje wybrane elementy psychologii osobowości oraz psychologii klinicznej i społecznej. W skład tej specjalności wchodzą przedmioty dostarczające nie tylko wiedzy, lecz także umiejętności związanych z wykrywaniem zagrożenia przestępczością oraz zapobiegania jej. Oprócz ogólnej wiedzy dotyczącej przestępczości do specjalności włączono przedmioty dotyczące m.in. komunikacji spostrzegania interpersonalnego, ekspertyz psychologicznych i psychologii zeznań świadków.

Specjalność przygotowuje absolwentów do współpracy z przedstawicielami organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi, np. poszukującymi osób zaginionych.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób zainteresowanych problematyką przestępczości, jej psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań, rozpowszechnienia przestępczości oraz wykrywania sprawców przestępstw. Studenci opanowują umiejętność współpracy z różnymi specjalistami, poczynając od lekarzy, pracowników socjalnych, a kończąc na policji. Kwalifikacje psychologiczne mogą znakomicie uzupełniać kwalifikacje przedstawicieli innych służb zainteresowanych wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości.

Specjalistyczna wiedza od ekspertów różnych dyscyplin

Zajęcia prowadzone są przez psychologów społecznych, psychologów emocji, a także przez praktyków zatrudnionych w organach ścigania i organach wymiaru sprawiedliwości. Studenci mają możliwość wzbogacania wiedzy o elementy psychologii klinicznej i poszerzania kompetencji w zakresie diagnostyki. Opanowują też sposoby nieinwazyjnego prowadzenia rozmów i wywiadów w celu uzyskania informacji umożliwiających identyfikację sprawców przestępstw.

Wszechstronne kompetencje – ciekawe perspektywy zawodowe

Studenci uzyskują szeroką wiedzę oraz umiejętności praktyczne zwiększające ich szanse na rynku pracy. Dzięki połączeniu wiedzy psychologicznej z wybranymi obszarami kryminalistyki mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w instytucjach tradycyjnie zatrudniających psychologów (służba zdrowia, edukacja), lecz także w wielu innych, takich jak: policja, sądy czy biura detektywistyczne. Wiedza zdobyta w czasie studiów stanowi dobry punkt wyjścia dla uzyskiwania uprawnień biegłego sądowego. 

Czołówka studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. wśród ośmiu najwyżej ocenionych jednostek znajduje się pięć wydziałów Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji »Wraz z dwoma największymi uniwersytetami nasza uczelnia otwiera w rankingu „Perspektyw” listę najlepszych szkół wyższych w kraju oferujących studia psychologiczne. Od lat utrzymujemy tytuł najlepszej uczelni niepublicznej prowadzącej studia w tym obszarze.

Droga do dyplomu

Zdobywasz podstawową wiedzę i umiejętności psychologiczne z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, metodologii badań psychologicznych, pomocy psychologicznej. Otrzymujesz pierwsze informacje na temat prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego. Uczysz się budować poczucie bezpieczeństwa i zaufania w relacji oraz zdobywasz wiedzę na temat podmiotowego traktowania rozmówcy.

Droga do
dyplomu

Pogłębiasz wiedzę i poszerzasz umiejętności zdobyte na pierwszym roku. Równolegle realizujesz moduły wprowadzające Cię w obszary psychologii, którym poświęcone są ścieżki specjalnościowe i tym samym przygotowujesz się do wyboru swojej dalszej drogi kształcenia. Na koniec roku wybierasz jedną z oferowanych ścieżek: Psychologia w edukacji i wychowaniu, Psychologia w praktyce klinicznej i zdrowia, Psychologia w biznesie, Psychologia ogólna, Psychokryminalistyka.

Na trzecim roku realizujesz dwa moduły ze specjalności Psychokryminalistyka oraz trzeci z psychologii klinicznej człowieka dorosłego – Podstawowe obszary interwencji kryzysowej i cyberprzemoc. Poznajesz podstawy wiedzy o przestępczości dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz komunikacji interpersonalnej w sytuacjach egzekwowania prawa (w tym komunikacja na sali sądowej, a także komunikacja z podejrzanymi, świadkami i ofiarami). W ramach fakultetów realizujesz projekty indywidualne i grupowe pod opieką dydaktyków.

Kontynuujesz studia na specjalności Psychokryminalistyka. Realizujesz kolejne moduły specjalnościowe. Poznajesz społeczne i psychologiczne uwarunkowania przestępczości. Zgłębiasz wiedzę na temat psychopatii i socjopatii. Doskonalisz umiejętności przygotowywania ekspertyz psychologicznych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Odbywasz obowiązkowe praktyki studenckie i rozpoczynasz seminarium magisterskie.

Pogłębiasz wiedzę w ramach wybranych przedmiotów. Kontynuujesz seminarium magisterskie, piszesz pracę dyplomową na samodzielnie wybrany temat, pod opieką promotora i przygotowujesz się do obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie lub we Wrocławiu. Ciekawe możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji oferują także studia podyplomowe, takie jak: Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci psychokryminalistyki mogą znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach, jak: służba więzienna (pion penitencjarny, pion ochrony, pracownicy ds. postpenitencjarnych), policja ze szczególnym uwzględnieniem służby kryminalnej, instytucje pomocowe (np. MOPS, PCPR), agencje detektywistyczne, straż graniczna, straż miejska, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, ośrodki socjoterapii, sektor ochrony osób i mienia, szkoły wojskowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Kadra

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

psycholog, zajmuje się procesami poznawczymi

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

mgr Dariusz Piotrowicz

 psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej, profiler

mgr Jan Gołębiowski

psycholog kryminalny, biegły sądowy, profiler

mgr Krzysztof Zinkiewicz

psycholog-seksuolog, wychowawca młodzieży popadającej w konflikt z prawem

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

 

pdf icon 48x48  podręczniki najczęściej wykorzystywane w czasie studiów

pdf icon 48x48  lista pozycji popularnonaukowych

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie