Czy władza zmienia ludzi? Jak mawiał Lord Acton, władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie.
Kogo, kiedy i dlaczego władza deprawuje? Czy są też jakieś pozytywne konsekwencje władzy? Na te pytania szukam odpowiedzi w swoich badaniach.dr Anna Strużyńska-Kujałowicz
psycholog społeczny, zajmuje się psychologią władzy i przywództwa
kierownik studiów podyplomowych Psychologia Przywództwa

Psychokryminalistyka

We współczesnym świecie, obok odwiecznych form przestępczości, takich jak: przestępstwa przeciwko mieniu czy pobicia, pojawiają się nowe, takie jak cyberbullying czy stalking. U podstaw przestępczości leżą zaburzenia w procesie socjalizacji, a także pewne deficyty w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalnym. Przedmiotem ścieżki są psychologiczne i społeczne uwarunkowania przestępczości. Studia dostarczają wiedzy umożliwiającej zapobieganiu przestępczości, a także wykrywaniu zagrożeń przestępczością. Studia dają podstawy do uzyskiwania kwalifikacji potrzebnych przy tworzeniu ekspertyz psychologicznych.

Opis ścieżki

We współczesnym świecie, obok tradycyjnych form przestępczości, takich jak: przestępstwa przeciwko mieniu czy pobicia, pojawiają się nowe, wśród nich: cyberbullying i stalking. U podstaw przestępczości leżą zaburzenia w procesie socjalizacji, a także pewne deficyty w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalnym.

Przedmiotem ścieżki są psychologiczne i społeczne uwarunkowania przestępczości. Studia dostarczają wiedzy umożliwiającej zapobieganie przestępczości, a także wykrywanie zagrożeń przestępczością. Studia dają podstawy do uzyskiwania kwalifikacji potrzebnych przy tworzeniu ekspertyz psychologicznych.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia 
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób zainteresowanych problematyką przestępczości, jej psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań, rozpowszechnienia przestępczości oraz wykrywania sprawców przestępstw. Do dobry wybór dla osób zainteresowanych karierą zawodową w obszarze psychologii sprawców przestępstw, w placówkach wymiaru sprawiedliwości czy resortu oświaty.

Ścieżka jest także skierowana do osób, które ukończyły już inne kierunki studiów np. prawo, pedagogikę, resocjalizację czy socjologię i chcą poszerzyć swoje kompetencje o unikatową wiedzę psychologiczną z zakresu uwarunkowań i form przestępczości.

Specjalistyczna wiedza od ekspertów różnych dyscyplin

Zajęcia prowadzone są przez psychologów społecznych, psychologów emocji, a także przez praktyków zatrudnionych w organach ścigania i organach wymiaru sprawiedliwości. Studenci mają możliwość wzbogacania wiedzy o elementy psychologii klinicznej i poszerzania kompetencji w zakresie diagnostyki. Opanowują też sposoby nieinwazyjnego prowadzenia rozmów i wywiadów w celu uzyskania informacji umożliwiających identyfikację sprawców przestępstw.

Unikatowe umiejętności na rynku pracy

Studenci zdobywają wiedzę związaną z diagnozowaniem zagrożenia przestępczością, tak na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Doskonalą także praktyczne umiejętności dotyczące psychokorekcji zachowań agresywnych i przestępczych. Unikatowe kompetencje zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy i otwierają przed nimi perspektywy ciekawej ścieżki zawodowej.

Czołówka studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. wśród ośmiu najwyżej ocenionych jednostek znajduje się pięć wydziałów Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji »

Zdobywasz podstawową wiedzę i umiejętności psychologiczne z zakresu psychologii ogólnej i  rozwojowej. Poznajesz metodologię badań psychologicznych oraz zasady pomocy psychologicznej.

Droga do
dyplomu

Pogłębiasz wiedzę i poszerzasz umiejętności zdobyte na pierwszym roku. Równolegle realizujesz moduły wprowadzające w różne obszary psychologii, którym poświęcone są ścieżki specjalnościowe i tym samym przygotowujesz się do wyboru swojej dalszej drogi kształcenia. Z końcem roku akademickiego dokonujesz wyboru ścieżki spośród: Psychologii w edukacji i wychowaniu, Psychologii w praktyce klinicznej i zdrowia, Psychologii w biznesie, Psychologii ogólnej oraz Psychokryminalistyki.

Na trzecim roku realizujesz dwie ścieżki specjalnościowe w ramach Psychokryminalistyki oraz trzecią z psychologii klinicznej człowieka dorosłego – Podstawowe obszary interwencji kryzysowej i cyberprzemoc. Poznajesz podstawy wiedzy o przestępczości dzieci, młodzieży i dorosłych oraz komunikacji interpersonalnej w sytuacjach egzekwowania prawa  (w tym komunikacja na sali sądowej, ale także komunikacja z podejrzanymi, świadkami i ofiarami). Uczęszczasz na seminarium licencjackie i przygotowujesz się do obrony pracy dyplomowej.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować w placówkach wymiaru sprawiedliwości (domy poprawcze, schroniska dla nieletnich, pogotowia opiekuńcze, świetlice i kluby socjoterapeutyczne), a także w placówkach prowadzonych przez resort oświaty. Możliwość pracy w zakładach karnych uwarunkowana jest przejściem specjalistycznego szkolenia. Po uzyskaniu specjalnych uprawnień absolwenci mogą być powoływani jako biegli – biegli psychologowie bądź jako członkowie zespołów orzekających.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na jednym z kierunków oferowanych na Uniwersytecie SWPS, np. na psychologii, zarządzaniu zasobami ludzkimi czy kulturoznawstwie, co daje im możliwość nie tylko pogłębienia nabytej wiedzy, lecz także profilowania zawodowej ścieżki. Mogą także poszerzać kompetencje na wybranych studiach podyplomowych, takich jak: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, Zwalczanie przestępczości – metody kryminalistyczne, Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej.

Kadra

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

psycholog, zajmuje się procesami poznawczymi

dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersyte…

psycholog kliniczny, zajmuje się problematyką emocji

mgr Dariusz Piotrowicz

 psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej, profiler

mgr Jan Gołębiowski

psycholog kryminalny, biegły sądowy, profiler

mgr Krzysztof Zinkiewicz

psycholog-seksuolog, wychowawca młodzieży popadającej w konflikt z prawem

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

 

pdf icon 48x48  podręczniki najczęściej wykorzystywane w czasie studiów

pdf icon 48x48  lista pozycji popularnonaukowych

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie