Kto jest bardziej emocjonalny: kobiety czy mężczyźni? Czy odczuwając smutek, lepiej go wyrazić czy stłumić? Czy wyrażając złość, tracimy w oczach innych ludzi?

Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi, prowadząc badania na naszej uczelni.dr Dorota Szczygieł
zajmuje się badaniem uwarunkowań i konsekwencjami regulacji emocji w pracy zawodowej
Zakład Psychologii Emocji i Motywacji
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia ogólna

Oprócz tego, co ludzie chcą nam o sobie powiedzieć, badam również to, co ludzie starają się ukryć przed innymi, a nawet sami przed sobą. Sprawdzam, jak postawy jawne i niejawne oraz samoocena jawna i ukryta przejawiają się w funkcjonowaniu człowieka.dr hab. Aleksandra Fila-Jankowska, prof. Uniwersytetu SWPS
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Sopocie

Psychologia ogólna

Innowacyjne działanie to skutek twórczego myślenia. To ostatnie zależy od tego, jak sprawnie operujemy posiadaną wiedzą, ale również od tego, jak podchodzimy do jej braków.
Sokratesowe „Wiem, że nic nie wiem” powinniśmy zamienić na „Wiem, czego chcę się dowiedzieć, i jestem gotowy rewidować to, co już wiem”.dr Radosław Sterczyński
wykładowca, kierownik bloku zajęć Psychologia twórczości
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia ogólna

Samokontrola to jedna z najważniejszych ludzkich kompetencji. Właśnie dzięki zdolności do powstrzymywania reakcji i modyfikowania własnego zachowania osiągamy cele i żyjemy w zdrowiu.dr Jacek Buczny
badacz samokontroli, wykładowca,
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Psychologia ogólna

Psychologia ogólna to studia zajmujące się podstawowym działem psychologii naukowej, która bada prawa rządzące psychiką i zachowaniami człowieka oraz jego rozwojem. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę dotyczącą spostrzegania rzeczywistości, funkcjonowania pamięci, powstawania i kontroli emocji, kształtowania się osobowości, wzbudzania motywacji, skuteczności samokontroli, a także procesów twórczości i indywidualnych różnic między ludźmi. Na ostatnim roku studiów poszerzają swoje kompetencje, realizując moduły specjalnościowe.

O ścieżce

Psychologia ogólna zajmuje się badaniem zarówno podstawowych procesów psychicznych, takich jak: spostrzeganie, pamięć, uwaga, emocje, motywacja, jak i zjawisk bardziej złożonych, takich jak: inteligencja, temperament czy też osobowość. Wiedza z zakresu psychologii ogólnej pozwala spojrzeć na te zjawiska z perspektywy uniwersalnych prawidłowości. Umożliwia też zrozumienie tego, w czym wyrażają się istotne różnice między ludźmi pod tym względem, i jakie konsekwencje powodują.

Wiedza o podstawowych aspektach psychiki jest niezbędna do lepszego rozumienia uwarunkowań tak interesujących kwestii jak: skuteczność i wytrwałość działania, zmiana niepożądanych zachowań, myślenie twórcze, radzenie sobie ze stresem, regulacja emocji.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów (tryb niestacjonarny)

 


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Ścieżka specjalnościowa realizowana na 3 roku studiów

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy, dzięki której będą lepiej rozumieć zarówno własne potrzeby, zachowania, jak i potrzeby oraz zachowania innych osób. Wiedza ta daje podstawy kształtowania kompetencji i umiejętności pozwalających modyfikować niepożądane zachowania oraz oddziaływać na osobisty rozwój w pozytywny sposób.

Wybór tego kierunku spełni zatem oczekiwania zarówno tych osób, które planują w przyszłości wykonywać zawód psychologa, jak i tych, które traktują wiedzę psychologiczną jako niezbędne wsparcie w ich codziennej pracy z innymi ludźmi.

Najlepsza psychologia w Trójmieście

W rankingu „Perspektyw” wraz z dwoma największymi uczelniami w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków w kraju prowadzących studia na kierunku psychologia. Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajmuje 1. miejsce wśród jednostek kształcących w tym obszarze w Trójmieście. Więcej informacji »

Wybitni dydaktycy: naukowcy, badacze, praktycy

Studenci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności pod opieką znakomitej kadry, która prowadzi badania naukowe i angażuje do nich również studentów, doskonale zna specyfikę i wymagania rynku pracy oraz posiada doświadczenie w kształceniu młodych naukowców.

Program kształcenia odzwierciedleniem zainteresowań studenta

Studenci Psychologii ogólnej mogą sami komponować część swojego programu kształcenia, wybierając interesujące ich moduły przedmiotów, dzięki czemu specjalizują się w pożądanym przez siebie kierunku.

Droga do dyplomu

Zdobywasz podstawową wiedzę i umiejętności psychologiczne z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, metodologii badań psychologicznych, pomocy psychologicznej. Otrzymujesz pierwsze informacje na temat prowadzenia rozmowy i wywiadu psychologicznego. Uczysz się budować poczucie bezpieczeństwa i zaufania w relacji oraz zdobywasz wiedzę na temat podmiotowego traktowania rozmówcy.

Droga do
dyplomu

Pogłębiasz wiedzę i poszerzasz umiejętności zdobyte na pierwszym roku. Równolegle realizujesz moduły wprowadzające Cię w obszary psychologii, którym poświęcone są ścieżki specjalnościowe i tym samym przygotowujesz się do wyboru swojej dalszej drogi kształcenia. Na koniec roku dokonujesz wyboru ścieżki spośród: Psychologii w edukacji i wychowaniu, Psychologii w praktyce klinicznej i zdrowia, Psychologii w biznesie lub Psychologii ogólnej.

Realizujesz trzy moduły spośród wszystkich zaproponowanych w danym roku akademickim i pogłębiasz wiedzę w interesujących Cię dziedzinach psychologii. Pod opieką dydaktyków realizujesz także projekty grupowe i indywidualne. Możesz odbyć praktyki studenckie. Na seminarium licencjackim piszesz pracę dyplomową i przygotowujesz się do jej obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na jednym z kierunków oferowanych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, np. na psychologii, zarządzaniu zasobami ludzkimi czy kulturoznawstwie. Mogą także poszerzać kompetecje na wybranych studiach podyplomowych, takich jak: Praca z seniorem, Psychodietetyka, Psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju, Psychologia pozytywna.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach o różnych obszarach funkcjonowania, takich jak: instytucje edukacyjne, pomocowe, interwencyjne lub związane z biznesem.

Kadra

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

psycholog, zajmuje się procesami poznawczymi

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

psycholog, specjalizuje się w psychologii osobowości, społecznej i motywacji

dr Jacek Buczny

psycholog, ekspert z zakresu samoregulacji zachowań impulsywnych

dr Radosław Sterczyński

psycholog poznawczy

prof. dr hab. Alina Kolańczyk

ekspert w zakresie związków emocji i procesów poznawczych, procesów intuicyjnych i refleksyjnych

dr hab. Aleksandra Fila-Jankowska, prof…

psycholog, zajmuje się nieuświadamianymi obszarami postaw i samooceny oraz ich związkiem z funkcjonowaniem osób

dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof…

znawca osobowości i zjawisk związanych z siłą woli

dr Dorota Szczygieł

specjalistka w dziedzinie psychologii emocji

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

 

pdf icon 48x48  podręczniki najczęściej wykorzystywane w czasie studiów

pdf icon 48x48  lista pozycji popularnonaukowych

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie