Miłość dwudziestolatka wiąże się z idealizacją partnera. Zakochany spogląda na swój związek przez różowe okulary.
Dzięki badaniom, które prowadzę, ludzie są bardziej świadomi własnych odczuć i emocji.prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
psycholog społeczny, zajmuje się badaniem dynamiki bliskich związków uczuciowych i psychologii władzy
Prodziekan ds. nauki Wydziału Zamiejscowego w Sopocie

PSYCHOSEKSUOLOGIA

Osoby zajmujące się seksualnością człowieka są obecnie niezbędne w szkołach, szpitalach, domach pomocy społecznej, a także jako wsparcie wymiaru sprawiedliwości.
Naszym celem jest kształcenie studentów w zakresie psychoseksuologii, zwiększanie ogólnej świadomości na ten temat, a tym samym przyczynianie się do wzrostu jakości życia w tym obszarze bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy orientację.dr Dorota Kalka
Kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

PSYCHOSEKSUOLOGIA

Psychoseksuologia to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, który zawiera elementy zarówno z różnych dziedzin psychologii, jak i seksuologii. Tym samym umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie kształcenia osób, które chcą zajmować się zawodowo sferą seksualną – zarówno w odniesieniu do normy jak i odstępstw od niej.

Czym jest psychoseksuologia?

Psychoseksuologia to interdyscyplinarne studia, które łączą elementy z różnych dziedzin psychologii oraz seksuologii. Umożliwiają zdobycie wiedzy na temat seksualności człowieka – zarówno w odniesieniu do normy jak i odstępstw od niej. Pozwalają wykształcić umiejętności niezbędne do pracy w zawodach związanych ze sferą seksualną.

pdf imageProgram studiów (tryb stacjonarny)
pdf imageProgram studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które chcą zawodowo zajmować się sferą seksualną na wszystkich etapach rozwoju człowieka. Stanowią dobry wybór zarówno dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów lub studentów innych kierunków np. pedagogiki czy kierunków medycznych.

Jedyne profesjonalne studia z zakresu psychoseksuologii

Studia na kierunku psychoseksuologia w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS stanowią obecnie jedyną tego typu ofertę na rynku edukacyjnym w Polsce. Kierunek odpowiada na zapotrzebowanie na profesjonalnych edukatorów seksualnych oraz specjalistów zajmujących się seksualnością człowieka w szkolnictwie, instytucjach społecznych i medycznych, wymiarze sprawiedliwości.  

Praktyczny profil studiów i uprawnienia pedagogiczne

Program studiów kładzie nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych, które studenci doskonalą podczas 240 godzin praktyk w wybranych instytucjach. Dodatkowe zajęcia umożliwiają im poszerzanie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień pedagogicznych. Dzięki temu absolwenci psychoseksuologii będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych.

Interdyscyplinarny charakter studiów

Studia łączą wiedzę z zakresu różnych dziedzin psychologii i seksuologii. Dzięki interdyscyplinarnym kompetencjom absolwenci będą przygotowani do współpracy ze specjalistami wielu dziedzin –lekarzami (m.in. z seksuologiem, ginekologiem, psychiatrą i endokrynologiem), pedagogami, pracownikami służb mundurowych oraz do pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Na pierwszym roku studiów zdobywasz podstawową wiedzę z zakresu psychologii, uczestniczysz w zajęciach wprowadzających w obszar seksuologii oraz zajęciach o charakterze ogólnym (np. nauka, praca, współpraca). W obszarze psychologii prowadzone są zajęcia z takich przedmiotów jakwprowadzenie do psychologii, psychologia rozwoju, psychologia społeczna, biologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka, psychologia osobowości czy metodologia badań psychologicznych. Dodatkowo odbywasz pierwsze praktyczne zajęcia z umiejętności psychologicznych. W zakresie zajęć z obszaru seksuologii poznajesz zagadnienia wprowadzające oraz biologiczne podstawy seksualności człowieka. W ramach zajęć warsztatowych analizujesz własny potencjał w zakresie umiejętności społecznych i rozwoju osobistego.

Droga do
dyplomu

Drugi rok składa się z zajęć kształcących umiejętności psychologiczne oraz pierwszego modułu specjalnościowego – seksuologii rozwojowej. Zapoznajesz się z uwarunkowaniami i przebiegiem psychicznych procesów człowieka – emocji i motywacji oraz procesów poznawczych. Uczysz się konstruowania i stosowania psychologicznych metod diagnostycznych (diagnoza osobowości czy inteligencji) wykorzystywanych w psychoseksuologii. Zdobywasz wiedzę z psychopatologii oraz podstaw psychologii i seksuologii w edukacji i wychowaniu, a także w praktyce klinicznej i zdrowia. Doskonalisz umiejętności pomocy psychologicznej w kontekście psychoseksuologii.

 

Na trzecim roku realizujesz moduły specjalnościowe z zakresu seksuologii klinicznej (dysfunkcje i zaburzenia), diagnozy i terapii w psychoseksuologii, seksuologii sądowej, edukacji seksualnej, seksualności w chorobach somatycznych czy seksuologii kulturowo – społecznej. Uczęszczasz na wybrane zajęcia fakultatywne, odbywasz praktyki studenckie oraz seminarium, w wyniku którego piszesz pracę licencjacką.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów I stopnia kierunku psychoseksuologia mogą zdecydować się na ukończenie studiów II stopnia z psychologii, a następnie kształcić się dalej, wybierając jedną z kilku możliwości: podjąć studia III stopnia, podjąć studia w wybranym nurcie psychoterapeutycznym lub rozpocząć proces certyfikacyjny nakierowany na zdobycie certyfikatu seksuologa klinicznego oraz seksuologa sądowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku psychoseksuologia mogą dodatkowo odbyć przygotowanie pedagogiczne, a dzięki temu znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych bądź prowadzić własną działalność edukacyjną. Po ukończeniu studiów II stopnia z psychologii będą mogli rozpocząć pracę w placówkach nakierowanych na działalność profilaktyczną oraz pomocową – placówkach związanych ze służbą zdrowia czy edukacją, w tym w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Kadra

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Un…

psycholog kliniczny i zdrowia

dr Andrzej Depko

neurolog, seksuolog

dr Dariusz Juszczak

psychiatra, seksuolog

dr n. med. Wiesław Czernikiewicz

lekarz, specjalista seksuolog-ginekolog

dr Dorota Kalka

psycholog, seksuolog, kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

psycholog, kierownik Katedry Psychologii Społecznej

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski

psycholog, zajmuje się procesami poznawczymi

dr Marlena Kossakowska

psycholog zdrowia, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Stanisław Dorosz

psychiatra, seksuolog

dr Dorota Szczygieł

specjalistka w dziedzinie psychologii emocji

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Sopocie

 • 58 721 46 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres: ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
  Pokój: 007
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00

W dniach 16-17 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
58 1750 1312 1330 0000 0005 3040
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie