Studia Doktoranckie


Relacja mistrz-uczeń to klucz do zrozumienia sposobu kształcenia, jaki proponujemy...
Ta relacja powstaje już w momencie naboru na studia, którego elementem jest możliwość indywidualnych spotkań potencjalnych opiekunów naukowych z kandydatami.prof. dr hab. Anna Grabowska

Interdyscyplinarne
Studia Doktoranckie
bezpłatne studia stacjonarne

W dobie globalizacji i uczenia się przez całe życie, edukacja III stopnia w Polsce wchodzi w nowy etap. Dlatego też wprowadzamy nasze studia w międzynarodową przestrzeń edukacyjną. Studia doktoranckie w Uniwersytecie SWPS to unikalny program, który opiera się na czterech filarach:
(1) Mentoring i relacje międzyludzkie;
(2) Zaawansowane kompetencje akademickie;
(3) Doskonałość w prowadzeniu badań powiązanych z Labs & Hubs Uniwersytetu SWPS;
(4) Współpraca z partneramidr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Interdyscyplinarne
Studia Doktoranckie
bezpłatne studia stacjonarne

SWPS prowadzi studia doktoranckie od roku 2002 (w latach 2002-2010 wspólnie z IP PAN). Obecnie studia są prowadzone pod nazwą Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie SWPS, co odzwierciedla interdyscyplinarny charakter studiów oraz otwarcie na doktoraty z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Doktoranci mogą realizować przewody doktorskie na Wydziale Psychologii oraz Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie, a także w Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu.

O studiach

Uniwersytet SWPS prowadzi studia doktoranckie od 2002 roku. Ich wyróżnikiem jest interdyscyplinarny charakter oraz otwarcie na doktoraty z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Doktoranci mogą realizować przewody doktorskie na Wydziale Psychologii (psychologia) oraz Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia) , a także w Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu (psychologia).Poziom: studia III stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 4 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia doktoranckie oferowane w Uniwersytecie SWPS skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Oprócz zaawansowanej wiedzy naukowej uczestnicy studiów zdobywają kompetencje menadżerskie przydatne w pracy w jednostkach niezwiązanych z kształceniem akademickim i badaniami naukowymi.

Autorski program studiów

Program kształcenia przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym oraz do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. W programie jest duży udział zajęć kształcących umiejętności niezbędne do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie naukowym, akademickim i menedżerskim. Uczestnicy studiów poznają profesjonalne zasady organizowania, przeprowadzania badań i efektywnego komunikowania ich wyników, a także ubiegania się o środki finansowe na badania.

Założenia programowe i struktura programu

Program kształcenia na ISD opiera się na następujących założeniach:

 • Program ma charakter interdyscyplinarny.
 • Prace doktorskie reprezentują wysoki standard naukowy osiągany dzięki eksperckiej kadrze opiekunów naukowych oraz odpowiedniemu przygotowaniu doktorantów do wykonywanych zadań badawczych;
 • Program zapewnia możliwość wyboru różnych zajęć przez poszczególnych doktorantów, zależnie od ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • W programie jest duży udział zajęć kształcących umiejętności niezbędne dla sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie naukowym, akademickim i menadżerskim;
 • Program adresowany do doktorantów realizujących prace doktorskie w poszczególnych dziedzinach (psychologii, kulturoznawstwie, socjologii i literaturoznawstwie mają ujednoliconą strukturę, co umożliwia częściową wymienność elementów tych programów);
 • Część zajęć prowadzona jest w j. angielskim (w tym niektóre obligatoryjnie w tym języku np. "Academic writing, "Oral persentations", zajęcia w ramach ścieżki „Amerykanistyka")
 • Doktorantom zapewnia się wsparcie (w tym finansowe) w zakresie ich współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (staże naukowe, udział w konferencjach naukowych). Ma to umożliwić osiąganie przez doktorantów jak najwyższych standardów w pracy naukowej oraz poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;

Struktura programu

 • zajęcia dotyczące najnowszych osiągnięć nauki w specjalistycznym obszarze którego dotyczą prowadzone przez doktoranta badania naukowe (np. Seminaria doktoranckie)
 • zajęcia dotyczące najnowszej wiedzy w zakresie różnych kierunków badań w dyscyplinie, której dotyczy doktorat (np. Seminaria naukowe)
 • zajęcia obejmujące wiedzę interdyscyplinarną oraz z dyscypliny innej niż ta, w której doktorant prowadzi badania naukowe (np. seminaria naukowe dla niespecjalistów, wykłady z cyklu "Wyzwania humanistyki XXI w., inne zajęcia z oferty uczelnianej)
 • zajęcia dotyczące metodologii badań naukowych oraz nowych technik badawczych (np. Metodologia i planowanie badań, Warsztaty: nowe techniki badań, Seminaria doktoranckie)
 • zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe, które przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym oraz o charakterze kierowniczym lub menadżerskim (np. Komunikowanie wyników badań, Academic writing, Aplikacje grantowe, Specjalistyczne zastosowania komputerów, Problemy etyczne w badaniach naukowych i działalności akademickiej)
 • zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz wykładowcy (np. Metody i techniki prowadzenia zajęć akademickich, Specjalistyczne zastosowania komputerów, Problemy etyczne w badaniach naukowych i działalności akademickiej)
 • zajęcia dodatkowe (np. zajęcia przygotowujące do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz języka nowożytnego)
 • praktyki zawodowe w postaci: a/ prowadzenia lub uczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, b/ udziału w pracy naukowo-badawczej prowadzonej w zespołach badawczych.
 • Struktura programu jest taka sama dla wszystkich dyscyplin (psychologii, kulturoznawstwa, socjologii i literaturoznawstwa), jednakże konkretne treści programowe oferowane w ramach poszczególnych dyscyplin są odmienne i zmieniają się corocznie.

pdf Pobierz program

Interdyscyplinarny charakter studiów

Interdyscyplinarność jest realizowana na wielu poziomach dzięki: a/ wymienności elementów programu w zakresie różnych dyscyplin, w tym: psychologii, kulturoznawstwa, socjologii i literaturoznawstwa; b/ obecności w programie ISD zajęć mających interdyscyplinarny charakter; c/ doktoratom realizującym tematykę z pogranicza różnych dziedzin.

Wykwalifikowana kadra naukowa i dydaktyczna

Podstawą kształcenia są zajęcia prowadzone przez znakomitych badaczy oparte na prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych. Doktoranci mają okazję do współpracy z wybitnymi specjalistami w różnych obszarach danej dyscypliny naukowej, mającymi udział w tworzeniu światowego zasobu nauki. Nasz Uniwersytet szczyci się tym, że współpracują z nim profesorowie reprezentujący najlepsze ośrodki naukowe.

Współpraca mistrz–uczeń

Współpraca z opiekunami naukowymi/promtorami oparta jest na relacji mistrz–uczeń, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego doktoranta, szacunek i otwartość. Ta relacja powstaje już w momencie naboru na studia, którego elementem jest możliwość spotkań opiekunów naukowych z kandydatami. Zrealizowanie doktoratu pod okiem mistrza wiąże się z wysokim prestiżem, ale, co ważniejsze, może stanowić wspaniałą intelektualną przygodę, ukierunkowującą dalszy rozwój zawodowy i osobowy doktoranta.

Elastyczny model kształcenia

Organizacja studiów umożliwia łączenie studiów z aktywnością zawodową. Program jest elastyczny, zarówno pod względem doboru zajęć, jak i terminów ich realizacji. Doktoranci mogą dostosować ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i potrzeb. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku). Zajęcia odbywają się, co 3-4 tygodnie w Warszawie (psychologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i socjologia) i Wrocławiu (psychologia).

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Bogaty wachlarz stypendiów

Doktoranci korzystają z bogatej oferty stypendiów, w tym stypendiów zagranicznych. Mogą ubiegać się o stypendium naukowe i konferencyjne przyznawane z funduszy uczelni oraz dotacji Ministerialnych, dofinansowanie badań z budżetu wydziału oraz dotacji na wyjazdy szkoleniowo-stażowe z MNiSW.

pdf  Wykaz stypendiów

 

Dyscypliny studiów

Amerykanistyka

Amerykanistyczne studia doktoranckie w ramach kulturoznawstwa w Uniwersytetcie SWPS mają charakter interdyscyplinarny, łącząc perspektywy teoretyczne i metodologie wielu dyscyplin, w tym m.in: historii (szczególnie historii kulturowej), kulturoznawstwa - zarówno w wersji anglosaskiej (Cultural Studies), jak i kontynentalnej (tradycje francuskie i niemieckie), antropologii kulturowej, medioznawstwa, socjologii, literaturoznawstwa. W ramach studiów amerykanistycznych doktoranci odbędę sekwencję kursów, w której omawiane ujęcia teoretyczne i metodologiczne będą odnosić się do procesów kształtujących kulturę amerykańską w ich określonym kontekście intelektualnym, ideologicznym i politycznym.

opis studiów »

Kulturoznawstwo

Od roku akademickiego 2008/2009 istnieje możliwość pisania prac doktorskich z zakresu kulturoznawstwa. Mimo, że jest to stosunkowo nowa w polskich strukturach akademickich dyscyplina badawcza, zdobyła już sobie duże uznanie. Uczestnicy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, którzy wybiorą kulturoznawstwo, będą mieli możliwość pisania prac z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-kulturowej: od antropologii współczesności, poprzez analizy z pogranicza kulturoznawstwa i estetyki odniesione do różnych praktyk artystycznych (plastyka, teatr, literatura, praktyki wielo- i intermedialne), po zagadnienia związane z kulturą popularną i nowymi mediami ekspresji i komunikacji oraz z ekonomiką kultury.

opis studiów »

Literaturoznawstwo

Problematyka badawcza przyszłych rozpraw doktorskich może dotyczyć literatury dawnej i współczesnej (polskiej, anglojęzycznej, iberyjskiej i szwedzkiej), literackich studiów komparatystycznych, problematyki przekładu literackiego, dawnych i współczesnych tendencji krytycznych i teoretycznych w literaturoznawstwie. W ramach uczestnictwa w studiach doktoranckich doktorant zdobywa, przede wszystkim, umiejętność prowadzenia badań naukowych, którą rozwija we współpracy z opiekunem naukowym i promotorem. Seminaria, wykłady i ćwiczenia przygotowują do aktywnego uczestnictwa w różnych obszarach aktywności kulturotwórczej – akademickiej i pozaakademickiej. Program studiów łączy i wzbogaca elementy tradycyjnego literaturoznawstwa z rozważaniami o charakterze interdyscyplinarnym.

opis studiów »

Psychologia

Studia doktoranckie z psychologii pomyślane zostały jako szansa dla absolwentów nie tylko wydziałów psychologii, ale również dla tych osób, które ukończyły inne kierunki studiów. Zajęcia odbywają się w trybie wykładów, seminariów, warsztatów i indywidualnych spotkań z opiekunami naukowymi umożliwiających zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia zaawansowanych badań psychologicznych. Studia umożliwiają przygotowanie do podjęcia badań w zakresie najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych dziedzin, takich jak: psychologia społeczna, psychologia pozytywna, neurokognitywistyka, neuropsychologia, psychologia poznawcza, komunikacja wizualna i psychologia biznesu. Zapewnia to absolwentom możliwość podjęcia pracy w zupełnie nowych obszarach zastosowań psychologii na wciąż rozszerzającym się rynku pracy w Polsce. A więc nie tylko możliwość pracy naukowej dla najlepszych studentów, ale także – dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym – zwiększenie kompetencji zawodowych. 

opis studiów w Warszawie »      opis studiów we Wrocławiu »

Socjologia

Studia z zakresu socjologii rozpoczęły swoją działalność w roku akademickim 2009/2010. Stanowią odpowiedź na rosnącą liczbę uzdolnionych absolwentów zainteresowanych pracą naukową, a także na potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez profesjonalistów i „wyróżnienia się w tłumie" absolwentów socjologii. Stworzyliśmy dla naszych doktorantów stymulujące intelektualnie środowisko, sprzyjające rozwijaniu przez utalentowanych kandydatów umiejętności prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Dzięki zapewnieniu doktorantom bliskiego i regularnego kontaktu z czołowymi polskimi uczonymi o międzynarodowej renomie, przygotujemy naszych przyszłych absolwentów do identyfikowania istotnych problemów społecznych, prowadzenia własnych badań i uczestnictwa w zespołach badawczych, a także do działalności publikacyjnej i dydaktycznej.

opis studiów »

Cykl wykładów „Wyzwania humanistyki XXI w.”

Impact of behavior change interventions in real world settings

Psychologia zdrowia zajmuje się badaniem wpływu czynników psychologicznych, behawioralnych oraz kulturowych na ogólny stan zdrowia, w tym zdrowie psychiczne. Celem psychologów zdrowia jest zarówno przedłużenie życia, jak i podniesienie jego jakości poprzez p...

czytaj więcej »

Uchodźcy i rola mediów społecznosciowych

Zapraszamy na wykład gościnny w języku angielskim prof. Godfrieda Engbersena z Erasmus University Rotterdam zatytułowany „Refugees and the role of social media”. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Wyzwania humanistyki XXI wieku” organizowanego przez Interdyscyplin...

czytaj więcej »

Yoga as a Therapeutic Intervention

Yoga is an ancient behavioral practice that allows for the development of mind body skills including awareness/mindfulness and self-regulation of internal physiological and psychological states.  This presentation will review some of the basic science underlying ...

czytaj więcej »

Prof. Michael Fredeen o liberalizmie

Prof. Michael Fredeen is Professor of Political Theory at the University of Nottingham and a director of its Centre for the Study of Political Ideologies; and Emeritus Professor of Politics, University of Oxford. His books include The New Liberal...

czytaj więcej »

Prof. John Arden o neuroterapii

Prof. John Arden is the Director of Training in Mental Health for Kaiser Permanente in Northern California. He oversees the training programs in 24 medical centres, where over 130 postdoctoral residents and interns are trained each year. His work...

czytaj więcej »

Prof. John Nezlek o codziennych doświadczeniach

Prof. John Nezlek - Profesor psychologii w College of William & Mary. Studia licencjackie ukończył w Duke University w 1973 roku, a doktoranckie z zakresu psychologii społecznej w University of Rochester w roku 1978. Jest autorem dwóch k...

czytaj więcej »

Prof. Alicja Helman o kinie chińskim

Prof. dr hab. Alicja Helman - Teoretyk i historyk filmu. Emerytowana profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka wielu książek i rozpraw, miedzy innymi „O dziele filmowym" (1970), dwutomowej „Historii semiotyki filmu" (1991-1993) oraz dziesięc...

czytaj więcej »

Kadra

dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersyt…

literatura i kultura amerykańska, dziekan WNHiS

prof. dr hab. Klaus Bachmann

politolog, historyk, publicysta

prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta

kulturoznawca, kierownik Katedry Antropologii Kultury

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

filozofka, kulturoznawczyni

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

dziekan Wydziału Psychologii

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

psycholog, kierownik Katedry Psychologii Społecznej

prof. dr hab. Grzegorz Sędek

psycholog, kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, dyrektor centrum badawczego ICACS (Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies)

prof. dr hab. Anna Grabowska

kierownik Katedry Neuropsychologii Eksperymentalnej

prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz

psycholog społeczny, koncentruje się na badaniu takich zagadnień jak zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy czy podejmowanie decyzji finansowych.

prof. dr hab. Czesław S. Nosal

psycholog, prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie z tego zakresu.

Stypendia i granty

Stypendium doktoranckie

Stypendia doktoranckie przyznawane są najlepszym doktorantom przez rektora uczelni ze środków MNiSW w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Naukowe Stypendium Rektora

Celem Naukowego Stypendium Rektora jest zapewnienie wybitnie uzdolnionym doktorantom warunków sprzyjających szybkiemu rozwojowi naukowemu oraz pomoc w uzyskaniu doktoratu w jak najkrótszym czasie.

Czytaj więcej

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane są w z Funduszu Pomocy Materialnej. Może je otrzymać doktorant na pierwszym roku studiów, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz doktorant na drugim roku...

Czytaj więcej

Dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowo-stażowych

Środki finansowe na pokrycie kosztów tych wyjazdów przyznawane są w drodze konkursu na najlepsze projekty szkoleniowo-stażowe realizowane w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich lub badawczych.

Czytaj więcej

Dofinansowanie wyjazdu na konferencje naukowe

W celu umożliwienia uczestnictwa w ważnych dla rozwoju naukowego Doktoranta krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, szkoleniach naukowych może on ubiegać się o dofinansowanie swojego udziału w konferencjach naukowych (doktorant studiów sta...

Czytaj więcej

Dofinansowanie badań naukowych

Ustawa z 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 615) zagwarantowała środki na wsparcie prowadzenia badań lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców (pracownicy etatowi do 35. roku życia) oraz uczestnik...

Czytaj więcej

Stypendium socjalne, specjalne i zapomogi

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi przyznawane są z funduszu Świadczeń Pomocy Materialnej, na wniosek doktoranta poparty stosownymi zaświadczeniami. Stypendia te może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i/lub posiad...

Czytaj więcej

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać doktoranci, którzy wykażą się postępami w pracy naukowej, mają bardzo dobre wyniki w nauce i posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w k...

Czytaj więcej

Zasady rekrutacji znajdują się przy opisach poszczególnych dyscyplin.

Rekrutacja

Sekretariat ISD w Warszawie

 • 22 517 99 03
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: 212, II pietro
 • Godziny pracy:
  środa, czwartek: 15.00-18.00
  poniedziałek, wtorek, piątek: 13.00-15.00

Sekretariat ISD we Wrocławiu

 • 71 750 72 99
 •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238
  Pokój: 19
 • Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
 

Znajdź studia dla siebie