Chcielibyśmy, aby nasi doktoranci po pomyślnym sfinalizowaniu przewodów doktorskich byli poszukiwanymi pracownikami różnych wyższych uczelni i instytutów badawczych, jak i cenionymi pracownikami instytucji uczestnictwa w kulturze - regionalnych, ogólnopolskich i europejskich.prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska
Pełnomocnik dziekana ds. studiów doktoranckich

STudia doktoranckie
Kulturoznawstwo
bezpłatne studia stacjonarne

Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie kulturoznawstwa wyróżnia się na tle innych ośrodków akademickich. Dzięki współpracy z wybitną kadrą profesorską, bogatej ofercie stypendialnej i wsparciu instytucjonalnemu mogłem skupić się na działalności naukowej i po czterech latach z wyróżnieniem obronić moją rozprawę doktorską.dr Karol Jachymek
absolwent studiów doktoranckich na kulturoznawstwie

STudia doktoranckie
Kulturoznawstwo
bezpłatne studia stacjonarne

Uczestnicy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, którzy wybiorą problematykę kulturoznawczą, będą mieli możliwość pisania prac z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-kulturowej: od antropologii współczesności, poprzez analizy z pogranicza kulturoznawstwa i estetyki odniesione do różnych praktyk artystycznych (plastyka, teatr, literatura, praktyki wielo- i intermedialne), po zagadnienia związane z kulturą popularną i nowymi mediami ekspresji i komunikacji oraz z ekonomiką kultury.

Dyscyplina kulturoznawstwo

Uczestnicy Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, którzy wybiorą problematykę kulturoznawczą, będą mieli możliwość pisania prac z zakresu szeroko rozumianej problematyki społeczno-kulturowej: od antropologii współczesności, poprzez analizy z pogranicza kulturoznawstwa i estetyki odniesione do różnych praktyk artystycznych (plastyka, teatr, literatura, praktyki wielo- i intermedialne), po zagadnienia związane z kulturą popularną i nowymi mediami ekspresji i komunikacji oraz z ekonomiką kultury.

pdf Pobierz programPoziom: studia III stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 4 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Z uwagi na inter- i transdyscyplinarny charakter badań kulturoznawczych studia otwarte są nie tylko dla absolwentów tego kierunku, ale i dla tych absolwentów innych gałęzi nauk humanistycznych i społecznych, których zainteresowania wykraczają poza ramy danej dyscypliny. Nasi doktoranci po pomyślnym sfinalizowaniu przewodów doktorskich będą poszukiwanymi pracownikami różnych wyższych uczelni i instytutów badawczych, jak i cenionymi pracownikami instytucji uczestnictwa w kulturze - regionalnych, ogólnopolskich i europejskich.

Znakomita kadra kulturoznawców

Zespół wybitnych naukowców, który tworzy kadrę Instytutu Kultury i Komunikowania Uniwersytetu SWPS, gwarantuje realizację różnorodnych tematów badawczych. Doktoranci mają możliwość uczenia się od najlepszych kulturoznawców w kraju, takich jak prof. Wojciech Burszta – wybitny antropolog i krytyk kultury, prof. Anna Zeidler-Janiszewska – filozofka, ekspert w dziedzinie estetyki i sztuki współczesnej, prof. Wiesław Godzic – ceniony medioznawca. Zapraszani są również znakomici goście, jak: Guy Ben Ary, który bada tematy , które stanowiłyby podstawę do skrzyżowania między sztuką i nauką, prof. Alicja Helman - wybitny teoretyk i historyk filmu, Boris Nieslony - artysta performance, twórca licznych instalacji, interwencji i projektów artystycznych.

Współpraca mistrz–uczeń

Doktoranci mają bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Już na etapie rekrutacji mogą spotkać się z potencjalnymi promotorami, by porozmawiać o swoich zainteresowaniach badawczych. Współpraca z opiekunami naukowymi oparta jest na relacji mistrz–uczeń, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego doktoranta, szacunek i otwartość.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyc na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Interdyscyplinarny charakter studiów

Interdyscyplinarność realizowana jest na kilku poziomach. Spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych programem studiów dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Elastyczny model kształcenia

Organizacja studiów umożliwia łączenie studiów z aktywnością zawodową. Program jest elastyczny, zarówno pod względem doboru zajęć jak i terminów ich realizacji. Doktoranci mogą dostosować ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i potrzeb. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku).

Bogaty wachlarz stypendiów

Doktoranci korzystają z bogatej oferty stypendiów, w tym stypendiów zagranicznych. Mogą ubiegać się o stypendium naukowe i konferencyjne przyznawane z funduszy uczelni, dofinansowanie badań z budżetu wydziału oraz dotacje na wyjazdy szkoleniowo-stażowe z MNiSW.

pdf  Wykaz stypendiów

 

Opiekunowie naukowi 2016/17

prof. dr hab. Dorota Ilczuk

ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura, kierownik Katedry Zarządzania

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwers…

kulturoznawca, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa

prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta

kulturoznawca, kierownik Katedry Antropologii Kultury

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

filozofka, kulturoznawczyni

dr hab. Mariusz Czubaj, prof. Uniwersyte…

kulturoznawca, antropolog kultury, dziennikarz, autor powieści kryminalnych

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

filozof, specjalizuje się w filozofii kultury i filozofii psychologii

prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski

językoznawca, muzyk

dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu…

kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Stypendia i granty

Stypendium doktoranckie

Stypendia doktoranckie przyznawane są najlepszym doktorantom przez rektora uczelni ze środków MNiSW w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Naukowe Stypendium Rektora

Celem Naukowego Stypendium Rektora jest zapewnienie wybitnie uzdolnionym doktorantom warunków sprzyjających szybkiemu rozwojowi naukowemu oraz pomoc w uzyskaniu doktoratu w jak najkrótszym czasie.

Czytaj więcej

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane są w z Funduszu Pomocy Materialnej. Może je otrzymać doktorant na pierwszym roku studiów, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz doktorant na drugim roku...

Czytaj więcej

Dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowo-stażowych

Środki finansowe na pokrycie kosztów tych wyjazdów przyznawane są w drodze konkursu na najlepsze projekty szkoleniowo-stażowe realizowane w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich lub badawczych.

Czytaj więcej

Dofinansowanie wyjazdu na konferencje naukowe

W celu umożliwienia uczestnictwa w ważnych dla rozwoju naukowego Doktoranta krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, szkoleniach naukowych może on ubiegać się o dofinansowanie swojego udziału w konferencjach naukowych (doktorant studiów sta...

Czytaj więcej

Dofinansowanie badań naukowych

Ustawa z 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 615) zagwarantowała środki na wsparcie prowadzenia badań lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców (pracownicy etatowi do 35. roku życia) oraz uczestnik...

Czytaj więcej

Stypendium socjalne, specjalne i zapomogi

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi przyznawane są z funduszu Świadczeń Pomocy Materialnej, na wniosek doktoranta poparty stosownymi zaświadczeniami. Stypendia te może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i/lub posiad...

Czytaj więcej

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać doktoranci, którzy wykażą się postępami w pracy naukowej, mają bardzo dobre wyniki w nauce i posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w k...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Sekretariat Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS w Warszawie

 • 22 517 99 03
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: 212
 • Godziny pracy:
  środa, czwartek: 15.00-18.00
  poniedziałek, wtorek, piątek: 13.00-15.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. 23 maja 2016 roku do 29 sierpnia 2016 roku (włącznie)
  zapoznaj się z listą potencjalnych opiekunów naukowych – zalecany jest kontakt z wybranymi opiekunami naukowymi. Wypełnij formularz rekrutacyjny, załącz skany wymaganych dokumentów i wskaż promotorów, z którymi chciałbyś pracować.
 2. 1 września 2016 roku, godz. 9.00 (Warszawa) lub 5 września 2016 roku, godz. 9.00 (Wrocław)
  egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie w formie stacjonarnej, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2
 3. do 1 września 2016 roku (włącznie)
  skompletuj i dostarcz wymagane dokumenty do właściwego Sekretariatu Studiów Doktoranckich. Możesz zrobić to osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą.
 4. do 5 września 2016 roku (włącznie)
  na podstawie dokumentacji zamieszczonej w systemie elektronicznym opiekunowie dokonują wstępnej oceny kandydatów. Wskazani przez kandydata potencjalni opiekunowie mogą spotkać się z kandydatem w celu poznania się i uzgodnienia tematyki badań.
 5. 5 września 2016 roku - 20 września 2016 roku (włącznie)
  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia) Kandydaci o terminach rozmowy będą informowani mailowo najwcześniej na dwa tygodnie przed spotkaniem.
  Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i ocen opiekunów naukowych, następnie sporządzają listy rankingowe oraz podejmują decyzje o przyjęciu na Studia.
 6. 3 października 2016 roku
  ogłoszenie decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stronach internetowych ISD oraz na WU (indywidulane konto kandydata).

 Wyniki rekrutacji

pdf icon 48x48  studia stacjonarne

pdf icon 48x48  studia niestacjonarne

Dokumenty

pdf icon 48x48  Uchwała rekrutacyjna

pdf icon 48x48  Wykaz certyfikatów językowych 

pdf icon 48x48  Zasady organizacji egzaminu językowego 

pdf icon 48x48  Instrukcja aplikowania na studia

pdf icon 48x48  Wzór umowy - studia stacjonarne

pdf icon 48x48  Wzór umowy - studia niestacjonarne

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 350 PLN.
Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Studia Doktoranckie w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
90 1750 1312 1330 0000 0006 0612
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać : imię, nazwisko, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz nazwę wybranego kierunku.

Czesne

Czesne za rok studiów
studia stacjonarne
bezpłatne – dotowane przez MNiSW
Do 30% kandydatów na studia stacjonarne,
którzy uzyskają najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,
może otrzymać roczne stypendium doktoranckie w wysokości 800 zł/mies.
studia niestacjonarne
10 rat 848 zł
2 raty 4060 zł
1 rata 8000 zł
 

Znajdź studia dla siebie