Studia doktoranckie z psychologii dają absolwentom możliwość podjęcia pracy w zupełnie nowych obszarach zastosowań psychologii na wciąż rozszerzającym się rynku pracy w Polsce.prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska
Pełnomocnik dziekana ds. studiów doktoranckich

Studia doktoranckie
Psychologia
bezpłatne studia stacjonarne

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS były dla mnie naturalnym wyborem. Jedyne w Polsce interdyscyplinarne podejście do psychologii pozwala mi rozwijać w pracy naukowej zainteresowanie i zrozumienie seksualności człowieka, nieodłącznie związane z zawodem seksuologa.mgr Izabela Jąderek
doktorantka,
Uniwersytet SWPS

Studia doktoranckie
Psychologia
bezpłatne studia stacjonarne

Studia doktoranckie z psychologii przygotowane zostały nie tylko z myślą o absolwentach wydziałów psychologii, lecz także osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje umiejętności teoretyczne i badawcze w zakresie psychologii. Zajęcia odbywają się w trybie wykładów, seminariów, warsztatów i indywidualnych spotkań z opiekunami naukowymi umożliwiających zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia zaawansowanych badań psychologicznych.

Dyscyplina psychologia

Studia doktoranckie z psychologii umożliwiają przygotowanie do podjęcia badań w zakresie najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych dziedzin, takich jak: psychologia społeczna, psychologia pozytywna, neurokognitywistyka, neuropsychologia, psychologia poznawcza, komunikacja wizualna i psychologia biznesu. Zajęcia odbywają się w trybie wykładów, seminariów, warsztatów i indywidualnych spotkań z opiekunami naukowymi umożliwiających zdobycie kompetencji metodologicznych, teoretycznych i praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia zaawansowanych badań psychologicznych.

Zapewnia to absolwentom możliwość podjęcia pracy w zupełnie nowych obszarach zastosowań psychologii na wciąż rozszerzającym się rynku pracy w Polsce. A więc nie tylko możliwość pracy naukowej dla najlepszych doktorantów, ale także – dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym – zwiększenie kompetencji zawodowych.

pdf Pobierz programPoziom: studia III stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 4 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia doktoranckie z psychologii przygotowane zostały nie tylko z myślą o absolwentach wydziałów psychologii, lecz także osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają doskonalić swoje umiejętności teoretyczne i badawcze w zakresie psychologii.

Znakomita kadra

Studia doktoranckie w Uniwersytecie SWPS to niezwykła okazja do współpracy z wybitnymi naukowcami prowadzącymi badania na najwyższym międzynarodowym poziomie.

Zapraszamy znamienitych gości, takich jak: prof. Jerzy Vetulani – wtbitny psychofarmakolog, neurobiolog,biochemik, prof. Jolanta Zawilska – specjalistka w zakresie neuropsychofarmakologii i chronobiologii, prof. Joanna Hauser, która zajmuje się zagadnieniami genetyki zaburzeń psychicznych, prof. Anna Wierzbicka – psychosemantyk, lingwista, psycholog kulturowy światowej sławy, jedna z najbardziej znanych przedstawicielek współczesnej polskiej humanistyki. Gościł u nas prof. Władysław Bartoszewski, a specjalny wykład dla doktorantów wygłosił prof. Philip Zimbardo.

Opiekunowie naukowi w latach 2002-2014

W latach 2002-2014 opiekunami naukowymi na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu SWPS byli, m.in.:

 • prof. dr hab. Bogdan Wojciszke,
 • prof. dr hab. Grzegorz Sędek,
 • prof. dr hab. Andrzej Kokoszka,
 • dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak
 • dr hab. Joanna Sokołowska-Pohorille, prof. Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Wojciech Cwalina,
 • prof. dr hab. Andrzej Falkowski,
 • prof. dr hab. Ewa Trzebińska,
 • prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska,
 • prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska,
 • prof. dr hab. Piotr Oleś,
 • prof. dr hab. Tadeusz Marek. 

Współpraca mistrz–uczeń

Doktoranci mają bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Już na etapie rekrutacji mogą spotkać się z potencjalnymi promotorami, by porozmawiać o swoich zainteresowaniach badawczych. Współpraca z opiekunami naukowymi oparta jest na relacji mistrz–uczeń, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego doktoranta, szacunek i otwartość.

Zajęcia prowadzą m.in.: prof. Grzegorz Sędek specjalizujący się w psychologii eksperymentalnej, prof. Bogdan Wojciszke – znawca problematyki dynamiki związków uczuciowych oraz psychologii władzy, prof. Tomasz Zaleśkiewicz – ekspert w dziedzinie psychologii ekonomicznej oraz prof. Czesław Nosal – autorytet w zakresie psychologii różnic indywidualnych, mentor naukowy Mensy Polskiej.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyc na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Interdyscyplinarny charakter studiów

Interdyscyplinarność realizowana jest na kilku poziomach. Spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych programem studiów dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Elastyczny model kształcenia

Organizacja studiów umożliwia łączenie studiów z aktywnością zawodową. Program jest elastyczny, zarówno pod względem doboru zajęć jak i terminów ich realizacji. Doktoranci mogą dostosować ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i potrzeb. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku).

Bogaty wachlarz stypendiów

Doktoranci korzystają z bogatej oferty stypendiów, w tym stypendiów zagranicznych. Mogą ubiegać się o stypendium naukowe i konferencyjne przyznawane z funduszy uczelni, dofinansowanie badań z budżetu wydziału oraz dotacje na wyjazdy szkoleniowo-stażowe z MNiSW.

pdf  Wykaz stypendiów

 

Opiekunowie naukowi 2016/17

prof. dr hab. Ewa Trzebińska

czołowa specjalistka z zakresu psychologii pozytywnej, psychoterapeutka

prof. dr hab. Paweł Boski

psycholog międzykultkurowy, prekursor tej dyscypliny w Polsce

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

specjalista w zakresie psychologii społecznej i osobowości, dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Osobowości

prof. dr hab. Grzegorz Sędek

psycholog, kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, dyrektor centrum badawczego ICACS (Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies)

prof. dr hab. Maja Lis-Turlejska

psycholog, specjalizująca się w tematyce stresu traumatycznego

dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof…

znawca osobowości i zjawisk związanych z siłą woli

dr hab. John Nezlek, prof. Uniwersytetu …

psycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych

dr Mariusz Zięba

psycholog, zajmujący się psychologia pozytywną i badaniami związanymi z traumą

dr hab. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu …

psycholog kliniczny i sądowy

dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersyte…

ceniony psycholog w zakresie psychologii lotniczej

dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytet…

psycholog społeczny, prorektor ds. nauki

dr Maksymilian Bielecki

adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Procesów Poznawczych

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

neurobiolog, kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

dr Magdalena Nowicka

psycholog, specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych

dr Anna Siwy-Hudowska

psycholog, specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych

prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniews…

psycholog, Prodziekan Wydziału Psychologii

dr hab. Agnieszka Golec de Zavala

psycholog społeczny

prof. dr hab. Piotr Oleś

psycholog specjalizujący się w psychologii osobowości

dr hab. Irena Iskra-Golec, prof. Uniwers…

psycholog pracy i organizacji, zajmuje się problematyką stresu organizacyjnego

Stypendia i granty

Stypendium doktoranckie

Stypendia doktoranckie przyznawane są najlepszym doktorantom przez rektora uczelni ze środków MNiSW w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Naukowe Stypendium Rektora

Celem Naukowego Stypendium Rektora jest zapewnienie wybitnie uzdolnionym doktorantom warunków sprzyjających szybkiemu rozwojowi naukowemu oraz pomoc w uzyskaniu doktoratu w jak najkrótszym czasie.

Czytaj więcej

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane są w z Funduszu Pomocy Materialnej. Może je otrzymać doktorant na pierwszym roku studiów, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz doktorant na drugim roku...

Czytaj więcej

Dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowo-stażowych

Środki finansowe na pokrycie kosztów tych wyjazdów przyznawane są w drodze konkursu na najlepsze projekty szkoleniowo-stażowe realizowane w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich lub badawczych.

Czytaj więcej

Dofinansowanie wyjazdu na konferencje naukowe

W celu umożliwienia uczestnictwa w ważnych dla rozwoju naukowego Doktoranta krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, szkoleniach naukowych może on ubiegać się o dofinansowanie swojego udziału w konferencjach naukowych (doktorant studiów sta...

Czytaj więcej

Dofinansowanie badań naukowych

Ustawa z 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 615) zagwarantowała środki na wsparcie prowadzenia badań lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców (pracownicy etatowi do 35. roku życia) oraz uczestnik...

Czytaj więcej

Stypendium socjalne, specjalne i zapomogi

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi przyznawane są z funduszu Świadczeń Pomocy Materialnej, na wniosek doktoranta poparty stosownymi zaświadczeniami. Stypendia te może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i/lub posiad...

Czytaj więcej

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać doktoranci, którzy wykażą się postępami w pracy naukowej, mają bardzo dobre wyniki w nauce i posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w k...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Sekretariat Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS w Warszawie

 • 22 517 99 03
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: 212
 • Godziny pracy:
  środa, czwartek: 15.00-18.00
  poniedziałek, wtorek, piątek: 13.00-15.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. 23 maja 2016 roku do 29 sierpnia 2016 roku (włącznie)
  zapoznaj się z listą potencjalnych opiekunów naukowych – zalecany jest kontakt z wybranymi opiekunami naukowymi. Wypełnij formularz rekrutacyjny, załącz skany wymaganych dokumentów i wskaż promotorów, z którymi chciałbyś pracować.
 2. 1 września 2016 roku, godz. 9.00 (Warszawa) lub 5 września 2016 roku, godz. 9.00 (Wrocław)
  egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie w formie stacjonarnej, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2
 3. do 1 września 2016 roku (włącznie)
  skompletuj i dostarcz wymagane dokumenty do właściwego Sekretariatu Studiów Doktoranckich. Możesz zrobić to osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą.
 4. do 5 września 2016 roku (włącznie)
  na podstawie dokumentacji zamieszczonej w systemie elektronicznym opiekunowie dokonują wstępnej oceny kandydatów. Wskazani przez kandydata potencjalni opiekunowie mogą spotkać się z kandydatem w celu poznania się i uzgodnienia tematyki badań.
 5. 5 września 2016 roku - 20 września 2016 roku (włącznie)
  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia) Kandydaci o terminach rozmowy będą informowani mailowo najwcześniej na dwa tygodnie przed spotkaniem.
  Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i ocen opiekunów naukowych, następnie sporządzają listy rankingowe oraz podejmują decyzje o przyjęciu na Studia.
 6. 3 października 2016 roku
  ogłoszenie decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stronach internetowych ISD oraz na WU (indywidulane konto kandydata).

 Wyniki rekrutacji

pdf icon 48x48  studia stacjonarne

pdf icon 48x48  studia niestacjonarne

Dokumenty

pdf icon 48x48  Uchwała rekrutacyjna

pdf icon 48x48  Wykaz certyfikatów językowych 

pdf icon 48x48  Zasady organizacji egzaminu językowego 

pdf icon 48x48  Instrukcja aplikowania na studia

pdf icon 48x48  Wzór umowy - studia stacjonarne

pdf icon 48x48  Wzór umowy - studia niestacjonarne

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 350 PLN.
Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Studia Doktoranckie w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
90 1750 1312 1330 0000 0006 0612
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać : imię, nazwisko, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz nazwę wybranego kierunku.

Czesne

Czesne za rok studiów
studia stacjonarne
bezpłatne – dotowane przez MNiSW
Do 30% kandydatów na studia stacjonarne,
którzy uzyskają najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,
może otrzymać roczne stypendium doktoranckie w wysokości 800 zł/mies.
studia niestacjonarne
10 rat 848 zł
2 raty 4060 zł
1 rata 8000 zł
 

Znajdź studia dla siebie