Planując swoją pracę doktorską, wybierz temat, który cię interesuje, i którym żyjesz. Jest to nic innego jak historia, którą chciałbyś opowiedzieć, o wycinku świata społecznego, który cię zadziwił.mgr Justyna Sarnowska
doktorantka, absolwentka studiów socjologicznych
laureatka nagrody im. Floriana Znanieckiego za pracę magisterską

Studia doktoranckie
Socjologia
bezpłatne studia stacjonarne

Dzięki zapewnieniu studentom bliskiego i regularnego kontaktu z czołowymi polskimi uczonymi o międzynarodowej renomie, przygotowujemy naszych przyszłych absolwentów do identyfikowania istotnych problemów społecznych, prowadzenia własnych badań i uczestnictwa w zespołach badawczych, a także do działalności publikacyjnej i dydaktycznej. W trakcie studiów, poprzez system praktyk i warsztatów, absolwenci uzyskają szereg praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko w środowisku akademickim, ale również w innych obszarach kariery zawodowej.

Dyscyplina socjologia

Dzięki zapewnieniu studentom bliskiego i regularnego kontaktu z czołowymi polskimi uczonymi o międzynarodowej renomie, przygotowujemy naszych przyszłych absolwentów do identyfikowania istotnych problemów społecznych, prowadzenia własnych badań i uczestnictwa w zespołach badawczych, a także do działalności publikacyjnej i dydaktycznej. W trakcie studiów, poprzez system praktyk i warsztatów, absolwenci uzyskają szereg praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko w środowisku akademickim, ale również w innych obszarach kariery zawodowej.

pdf Pobierz programPoziom: studia III stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 4 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia doktoranckie z zakresu socjologii adresowane są do absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, którzy w swoich dysertacjach zamierzają podjąć społeczne (socjologiczne) aspekty jakiegoś zjawiska. Przykładowo, wśród naszych doktorantów mamy filologa, którego interesuje kształtowanie się nowych wzorów obyczajowo-kulturowych pod wpływem literatury pięknej i ekonomistkę, która porównuje dwa historycznie zakorzenione regiony pod względem aktywności ekonomiczno-obywatelskiej i samorządowej mieszkańców. Większość doktorantów zamierza poprzez uzyskanie stopnia doktora podnieść swoje profesjonalne kwalifikacje i przyspieszyć karierę zawodową, ale mamy także niemałą grupę tych, którzy myślą o klasycznej pracy akademickiej..

Zespół wybitnych socjologów

Doktoranci mają bezpośredni kontakt z naukowcami najwyższej klasy. Wśród opiekunów naukowych są m.in.: prof. Jacek Wasilewski – autorytet w dziedzinie socjologii polityki, prof. Piotr Sałustowicz specjalizujący się w tematyce polityki społecznej, prof. Marek Okólski – ekspert od demografii społecznej, studiów migracyjnych i etnicznych, prof. Klaus Bachmann zajmujący się integracją europejską oraz najnowszą historią Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwość studiowania w stymulującym intelektualnie środowisku sprzyja rozwijaniu umiejętności prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Zajęcia dla doktorantów prowadzili m.in. prof. Ewa Łętowska - pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich w III RP, prof. Piotr Sztompka - wybitny polski socjolog, prof.Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich czy prof. Michael Fredeen - profesor teorii politycznej na Uniwersytecie w Nottingham.

Współpraca mistrz–uczeń

Doktoranci mają bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Już na etapie rekrutacji mogą spotkać się z potencjalnymi promotorami, by porozmawiać o swoich zainteresowaniach badawczych. Współpraca z opiekunami naukowymi oparta jest na relacji mistrz–uczeń, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego doktoranta, szacunek i otwartość.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych w punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyc na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

Interdyscyplinarny charakter studiów

Interdyscyplinarność realizowana jest na kilku poziomach. Spójna struktura programu pozwala na zamianę kursów i realizowanie zajęć przewidzianych programem studiów dla dyscypliny innej niż kierunkowa. Z kolei tematy poruszane na seminariach i warsztatach omawiane są z wielu perspektyw, z uwzględnieniem różnych podejść naukowych.

Elastyczny model kształcenia

Organizacja studiów umożliwia łączenie studiów z aktywnością zawodową. Program jest elastyczny, zarówno pod względem doboru zajęć jak i terminów ich realizacji. Doktoranci mogą dostosować ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i potrzeb. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku).

Bogaty wachlarz stypendiów

Doktoranci korzystają z bogatej oferty stypendiów, w tym stypendiów zagranicznych. Mogą ubiegać się o stypendium naukowe i konferencyjne przyznawane z funduszy uczelni, dofinansowanie badań z budżetu wydziału oraz dotacje na wyjazdy szkoleniowo-stażowe z MNiSW.

pdf  Wykaz stypendiów

 

Opiekunowie naukowi 2016/17

prof. dr hab. Klaus Bachmann

politolog, historyk, publicysta

dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. Uniwers…

socjolog, badacz opinii i rynku

dr Igor Lyubashenko

politolog, specjalista  z zakresu stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej

Stypendia i granty

Stypendium doktoranckie

Stypendia doktoranckie przyznawane są najlepszym doktorantom przez rektora uczelni ze środków MNiSW w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Naukowe Stypendium Rektora

Celem Naukowego Stypendium Rektora jest zapewnienie wybitnie uzdolnionym doktorantom warunków sprzyjających szybkiemu rozwojowi naukowemu oraz pomoc w uzyskaniu doktoratu w jak najkrótszym czasie.

Czytaj więcej

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane są w z Funduszu Pomocy Materialnej. Może je otrzymać doktorant na pierwszym roku studiów, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz doktorant na drugim roku...

Czytaj więcej

Dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowo-stażowych

Środki finansowe na pokrycie kosztów tych wyjazdów przyznawane są w drodze konkursu na najlepsze projekty szkoleniowo-stażowe realizowane w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich lub badawczych.

Czytaj więcej

Dofinansowanie wyjazdu na konferencje naukowe

W celu umożliwienia uczestnictwa w ważnych dla rozwoju naukowego Doktoranta krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, szkoleniach naukowych może on ubiegać się o dofinansowanie swojego udziału w konferencjach naukowych (doktorant studiów sta...

Czytaj więcej

Dofinansowanie badań naukowych

Ustawa z 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 615) zagwarantowała środki na wsparcie prowadzenia badań lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców (pracownicy etatowi do 35. roku życia) oraz uczestnik...

Czytaj więcej

Stypendium socjalne, specjalne i zapomogi

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi przyznawane są z funduszu Świadczeń Pomocy Materialnej, na wniosek doktoranta poparty stosownymi zaświadczeniami. Stypendia te może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i/lub posiad...

Czytaj więcej

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać doktoranci, którzy wykażą się postępami w pracy naukowej, mają bardzo dobre wyniki w nauce i posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w k...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Sekretariat Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS w Warszawie

 • 22 517 99 03
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: 212
 • Godziny pracy:
  środa, czwartek: 15.00-18.00
  poniedziałek, wtorek, piątek: 13.00-15.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. 23 maja 2016 roku do 29 sierpnia 2016 roku (włącznie)
  zapoznaj się z listą potencjalnych opiekunów naukowych – zalecany jest kontakt z wybranymi opiekunami naukowymi. Wypełnij formularz rekrutacyjny, załącz skany wymaganych dokumentów i wskaż promotorów, z którymi chciałbyś pracować.
 2. 1 września 2016 roku, godz. 9.00 (Warszawa) lub 5 września 2016 roku, godz. 9.00 (Wrocław)
  egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie w formie stacjonarnej, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2
 3. do 1 września 2016 roku (włącznie)
  skompletuj i dostarcz wymagane dokumenty do właściwego Sekretariatu Studiów Doktoranckich. Możesz zrobić to osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą.
 4. do 5 września 2016 roku (włącznie)
  na podstawie dokumentacji zamieszczonej w systemie elektronicznym opiekunowie dokonują wstępnej oceny kandydatów. Wskazani przez kandydata potencjalni opiekunowie mogą spotkać się z kandydatem w celu poznania się i uzgodnienia tematyki badań.
 5. 5 września 2016 roku - 20 września 2016 roku (włącznie)
  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia) Kandydaci o terminach rozmowy będą informowani mailowo najwcześniej na dwa tygodnie przed spotkaniem.
  Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i ocen opiekunów naukowych, następnie sporządzają listy rankingowe oraz podejmują decyzje o przyjęciu na Studia.
 6. 3 października 2016 roku
  ogłoszenie decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stronach internetowych ISD oraz na WU (indywidulane konto kandydata).

 Wyniki rekrutacji

pdf icon 48x48  studia stacjonarne

pdf icon 48x48  studia niestacjonarne

Dokumenty

pdf icon 48x48  Uchwała rekrutacyjna

pdf icon 48x48  Wykaz certyfikatów językowych 

pdf icon 48x48  Zasady organizacji egzaminu językowego 

pdf icon 48x48  Instrukcja aplikowania na studia

pdf icon 48x48  Wzór umowy - studia stacjonarne

pdf icon 48x48  Wzór umowy - studia niestacjonarne

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 350 PLN.
Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Studia Doktoranckie w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
90 1750 1312 1330 0000 0006 0612
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać : imię, nazwisko, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz nazwę wybranego kierunku.

Czesne

Czesne za rok studiów
studia stacjonarne
bezpłatne – dotowane przez MNiSW
Do 30% kandydatów na studia stacjonarne,
którzy uzyskają najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,
może otrzymać roczne stypendium doktoranckie w wysokości 800 zł/mies.
studia niestacjonarne
10 rat 848 zł
2 raty 4060 zł
1 rata 8000 zł
 

Znajdź studia dla siebie