Damy Ci instrumenty, wywołamy refleksje, dostarczymy inspiracji, jak zarządzać zasobami ludzkimi w XXI w.

Pamiętaj: aby skutecznie zarządzać drogami zawodowymi innych ludzi, najpierw poukładaj, zaplanuj, rozwiń swoją karierę zawodową. Pomogą Ci w tym naukowcy i praktycy na ZZL na Uniwersytecie SWPS.dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS
socjolog, ekonomista

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi to umiejętność tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej i budowania jej kapitału ludzkiego. Studia łączą wybraną wiedzę z takich dziedzin, jak socjologia, psychologia, ekonomia i zarządzanie, a ich program koncentruje się na kształceniu u studentów praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie human resources, m.in. prowadzenia rekrutacji, ewaluacji talentów, skutecznego motywowania, fuzji i outplacementu, coachingu oraz przywództwa.

Opis kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi to umiejętność tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej i budowania jej kapitału ludzkiego. Studia łączą wybraną wiedzę z takich dziedzin, jak socjologia, psychologia, ekonomia i zarządzanie, a ich program koncentruje się na kształceniu u studentów praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie human resources, m.in. prowadzenia rekrutacji, ewaluacji talentów, skutecznego motywowania, fuzji i outplacementu, coachingu oraz przywództwa. 

Absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów socjologicznych o specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi.

pdf Program studiów (tryb niestacjonarny)


Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 2 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Kierunek adresowany jest do osób, które ukończyły już studia na poziomie licencjackim lub magisterskim i są zainteresowane relacjami między ludźmi oraz zdobywaniem kompetencji w dziedzinie human resourcesmanagement.

Najlepsze niepubliczne studia socjologiczne w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną w kraju oferującą studia socjologiczne. Zajęliśmy 5. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych prowadzących studia w tym obszarze. Więcej informacji »

Planowanie własnej ścieżki kariery pod okiem specjalisty

Studenci w trakcie studiów mają możliwość indywidualnej diagnozy własnych kompetencji oraz szanse na rozwój potencjału pod okiem doradcy zawodowego, coacha oraz psychologa (spotkania indywidualne z psychologiem, diagnoza umiejętności oparta na testach i assessement center). Celem tych działań jest rozwój osobisty studenta i zaplanowanie mu ścieżki kariery adekwatnej do jego mocnych i słabych stron.

Uprawnienia doktorskie z socjologii

Uniwersytet SWPS jako jedna z trzech uczelni niepublicznych w Polsce posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie socjologii.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku zgłębiasz wiedzę o rynku pracy i sposobach jego badania, rozwoju zawodowym pracowników i planowaniu kariery swojej oraz innych. Zdobywasz kompetencje niezbędne do skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników, skutecznego treningu i coachingu. Pozyskujesz również podstawową wiedzę socjologiczną i poznajesz warsztat badacza społecznego. W II semestrze rozpoczynasz seminarium magisterskie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku poznajesz arkana współczesnych organizacji. Zdobywasz wiedzę o zachowaniach ludzkich w świecie biznesu, tajnikach przywództwa i kierowania w instytucjach. Uczysz się, jak skutecznie prowadzić szkolenia pracowników i efektywnie dokonywać ich oceny, oraz jak diagnozować sytuację w organizacji i ją zmieniać. Pogłębiasz swoją wiedzę na temat rynku pracy i nowych technologii wykorzystywanych w human resources. Piszesz pracę magisterską o charakterze empirycznym i przygotowujesz się do jej obrony.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS z zakresu human resources, np.: Job-Coaching – doradztwo zawodowe i coaching kariery, Studia Coachingu i Mentoringu, Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji, Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji. Osoby, które myślą o doktoracie mogą wybrać studia doktoranckie w obszarze socjologii.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach i organizacjach, takich jak działy personalne firm i instytucji, organizacje doradztwa personalnego oraz firmy konsultingowe, urzędy pracy i inne instytucje zajmujące się badaniami rynku pracy, firmy szkoleniowe, instytucje rządowe i regionalne, organizacje pozarządowe. Absolwenci mogą również zakładać własne firmy, także o charakterze start-up.

Kadra

prof. dr hab. Klaus Bachmann

politolog, historyk, publicysta

dr hab. Radosław Markowski, prof. Uniwer…

politolog, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją

dr hab. Piotr Sałustowicz, prof. Uniwers…

socjolog (polityka społeczna)

dr Ewa Sapieżyńska

socjolog, iberysta

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie