Studenci zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe już podczas studiów. W Studenckiej Poradni Prawnej – w konsultacji z wykładowcami – udzielają pomocy osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z płatnych usług adwokata czy radcy prawnego.dr Katarzyna Antolak-Szymanski
Prodziekan Wydziału Prawa

Studencka
Poradnia Prawna

Co jest ważniejsze – surowość czy nieuchronność kary? Często spotykam się z tym pytaniem i przyznaję, że są dylematy, których nie da się rozstrzygnąć w prosty sposób, a system nadal nie jest dokonały.

Do udanej kariery prawniczej potrzebne są wiedza, otwartość i odwaga w myśleniu.prof. dr hab. Lech Gardocki
Dziekan Wydziału Prawa

Prawo

Prawo w SWPS to studia praktyczne oferujące zdobycie klasycznej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy prawnika. Praktyczny program umożliwia studentom specjalizowanie się w wybranym obszarze prawa a zajęcia prowadzone przez najlepszych prawników i praktyków otwierają drogę do kariery w klasycznych zawodach prawniczych (prawnika, sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza), jak i kariery w obszarach dyplomacji, biznesu, struktur rządowych i międzynarodowych.

Opis kierunku

Prawo na Uniwersytecie SWPS to studia o profilu praktycznym oferujące zdobycie klasycznej wiedzy prawniczej oraz dogłębne poznanie warsztatu pracy prawnika. Nowoczesny program umożliwia studentom specjalizowanie się w wybranym obszarze prawa, a zajęcia prowadzone przez najlepszych prawników i praktyków otwierają drogę do kariery zarówno w klasycznych zawodach prawniczych (prawnika, sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza), jak i w obszarach dyplomacji, biznesu, oraz struktur rządowych i międzynarodowych.


Strona Wydziału Prawa »

Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w indywidualnej organizacji toku nauczania
Ostatnie dni rekrutacji zimowej!

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom licencjata lub magistra w dziedzinie innej niż prawo, które chciałyby w przyszłości wykonywać zawody prawnicze. Osób ambitnych, wytrwale dążących do celu, ceniących sobie pracę z wymagającymi wykładowcami, stawiających na rozwój intelektualny i zawodowy.

Indywidualny tok studiów dla magistrów i licencjatów

Osoby posiadające dyplom licencjata lub magistra w dziedzinie innej niż prawo mają możliwość podjęcia indywidualnego toku studiów, obejmującego pełny program kształcenia z uwzględnieniem już osiągniętego dorobku. Umożliwia to zdobycie tytułu magistra prawa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.

Wybitna kadra – czołówka polskiego prawa

Zajęcia prowadzą znakomici wykładowcy: sędziowie Sądu Najwyższego, specjaliści poszczególnych dziedzin prawa, praktycy – radcowie prawni i adwokaci. Wśród nich są profesorowie: Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego, Andrzej Szlęzak – senior partner w kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Lech Gardocki – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach 1998-2010, Ryszard Czerniawski – były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz Bronisław Sitek – były prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Praca z tutorem i przygotowanie do egzaminów na aplikacje

Każdemu studentowi na studiach stacjonarnych, już od pierwszego roku, towarzyszy tutor wybrany z grona wykładowców, który pomaga mu w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań. Praktyczny program kształcenia, doświadczona kadra i praca z tutorem to znakomite przygotowanie do egzaminów na aplikację.

Jedyne studia prawnicze wyróżnione przez MNiSW

Wydział Prawa został nagrodzony milionem złotych w konkursie organizowanym przez MNiSW na najbardziej innowacyjne programy kształcenia. Doceniono praktyczny charakter programu studiów prawniczych, dzięki któremu studenci poznają od podstaw warsztat pracy prawnika, uczestniczą w zajęciach typu case study, kształcą umiejętności tworzenia pism procesowych, przemówień sądowych oraz negocjacji. Zwrócono uwagę na wzbogacenie programu o ścieżki kompetencji zawodowych, włączenie elementów prawa unijnego oraz gotowość dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta.

Perspektywa unijna i prawniczy język angielski

Szczególną cechą programu kształcenia jest włączenie w problematykę każdego z omawianych problemów perspektywy unijnej. Dodatkowo zajęcia English for Lawyers pomagają studentom rozwijać prawniczy język angielski, zapewniając im możliwość mobilności zawodowej na terenie Unii Europejskiej.

Wysokie pozycje w rankingach

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 roku Uniwersytet SWPS zajmuje 2. miejsce wśród uczelni niepublicznych prowadzących studia na kierunku prawo. Wysoką pozycję uczelni potwierdzają także coroczne zestawienia dziennika „Rzeczpospolita”. W 2016 roku Wydział Prawa zajął 3. lokatę wśród niepublicznych ośrodków nauk prawnych. Doceniono potencjał naukowy jednostki oraz jakość kształcenia na wydziale.

Ścieżki kompetencji zawodowych

Prawo gospodarcze

W ramach tej ścieżki kompetencji studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu prawa istotnego dla podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. To znakomite przygotowanie dla przyszłych adwokatów oraz radców prawnych, którzy w ramach praktyki będą doradzali małym, średnim przedsiębiorcom, jak i dużym koncernom. Studenci zapoznają się z prawem kontraktów, prawem rynku finansowego, prawem podatkowym, funkcjonowaniem spółek kapitałowych w praktyce gospodarczej, prawem konkurencji gospodarczej i ochrony konsumenta oraz z finansami przedsiębiorstw.

Prawo urzędnicze

Ścieżka skierowana jest do osób planujących pracę w organach centralnych, urzędach czy instytucjach unijnych. Moduły wchodzące w skład ścieżki to: prawo urzędnicze (m.in. samorząd terytorialny, prawo zamówień publicznych), prawo Unii Europejskiej (stosowanie prawa UE przez sądy i organy krajowe), prawo ochrony środowiska (m.in. gospodarowanie zasobami środowiska, odpowiedzialność za szkody w środowisku), prawo nieruchomości (gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne), społeczeństwo obywatelskie – działalność III sektora.

Specjalistyczna ścieżka karna

Ścieżka zapewnia zdobycie kompetencji z zakresu kryminologii i kryminalistyki. Aspekty kryminalistyczne zostały połączone z psychologicznymi aspektami przesłuchań i wersji śledczych. W ramach modułu kryminalno-gospodarczego studenci poznają tajniki prawa karnego gospodarczego i skarbowego, zwalczania przestępczości gospodarczej, a także przestępczej manipulacji instrumentami finansowymi. Do ścieżki karnej włączono też moduł: Wykroczenia.

Praktyki studenckie

Praktyki w kancelariach, administracji i sądownictwie

Studenci odbywają trzy obowiązkowe 90-godzinne praktyki: w kancelariach prawnych, w organach wymiaru sprawiedliwości (sądach i prokuraturze), a także organach administracji publicznej lub podmiotach gospodarczych (działach prawnych przedsiębiorstw i korporacji). Taki schemat realizacji praktyk pozwala na poznanie specyfiki różnych zawodów prawniczych i ułatwia decyzję dotyczącą wyboru ścieżki kariery i przyszłej specjalizacji.

Wsparcie z ramienia wydziału

Indywidualny tutor wraz z opiekunem praktyk pomagają studentowi w rozpoznaniu i rozwijaniu właściwych umiejętności, wyborze odpowiedniego miejsca praktyk i wyspecjalizowaniu się w konkretnej dziedzinie prawa. Studenci, którzy łączą naukę z pracą zawodową o profilu zgodnym z profilem kształcenia, mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie wykonywanej pracy

Przykładowe miejsca praktyk

Uczelnia podpisała umowy ramowe m.in. z Sądem Okręgowym w Warszawie, Sądem Rejonowym dla Warszawy Praga-Południe oraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie. Studenci odbywają także praktyki w renomowanych kancelariach, takich jak: Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do konkursowych egzaminów na wszystkie aplikacje prawnicze, a także do podjęcia pracy prawnika w administracji państwowej i samorządowej (sądy, prokuratura, policja, służby penitencjarne, służby specjalne, urzędy skarbowe), w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach prawa handlowego, instytucjach ochrony zdrowia, organizacjach pozarządowych, organach ochrony prawnej, ochrony własności intelektualnej oraz do wykonywania zawodu mediatora.

Kontynuacja nauki

Następnym krokiem po ukończeniu studiów prawniczych jest przystąpienie do egzaminów na aplikację. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na aplikację ogólną, sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską oraz notarialną. Osoby, które chcą zdobyć stopień doktora nauk prawnych mogą uczęszczać na Seminaria Doktorskie, obejmujące szeroki zakres zaawansowanych zagadnień prawnych. Więcej o Semianriach Doktorskich na Wydziale Prawa »

Kadra

prof. dr hab. Lech Gardocki

prawnik, sędzia, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

prof. dr hab. Marek Chmaj

radca prawny, partner zarządzający w kancelarii "Chmaj i Wspólnicy"

prof. dr hab. Bronisław Sitek

prawnik, były Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz

światowej sławy specjalista w zakresie prawa rzymskiego i kultury antycznej

prof. dr hab. Jacek Sobczak

sędzia Sądu Najwyższego

dr hab. Marek Jeleniewski

prawnik, policjant, były rzecznik KP w Bydgoszczy  

dr Katarzyna Antolak-Szymanski

asystentka sędziego Sądu Najwyższego, Izba Pracy, mediatorka

prof. dr hab. Henryk Olszewski

jeden z najwybitniejszych znawców doktryn politycznych i prawnych

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, p…

sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwe…

były Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, były Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych

dr hab. Bogdan Grzeloński, prof. Uniwers…

historyk, dyplomata, były Ambasador RP w Kanadzie

dr Andrzej Przemyski

historyk, emerytowany policjant, były rzecznik prasowy KGP, były dyrektor departamentu w MSWiA

dr Mariusz Bidziński

radca prawny, partner w kancelarii "Chmaj i Wspólnicy"

dr Jakub Szczerbowski

radca prawny, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, redaktor naczelny Law and Forensic Science

dr Piotr Piesiewicz

prawnik, adwokat w kancelarii Pruchniewicz-Staniszewski i Wspólnicy

dr Paweł Kowalski

prawnik, radca prawny

dr Olga Maria Piaskowska

adwokat, obecnie starszy asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego

dr Dariusz Jagiełło

radca prawny, specjalista prawa i postępowania karnego oraz kryminalistyki i kryminologii

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.
Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – Kartę Przebiegu Studiów
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata administracyjna za proces analizy edukacji formalnej wynosi 100 zł.
Opłata jest zwrotna przy podjęciu studiów.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne obowiązujące kandydata w roku 2016/17 będzie zależało od decyzji, na który rok studiów zostanie przyjęty

Czesne za rok studiów
studia stacjonarne
dla kandydatów przyjętych
na 2 rok studiów
8500 zł
lub 2 x 4320 zł
lub 10 x 900 zł
dla kandydatów przyjętych
na 3 rok studiów
7790 zł
lub 2 x 3960 zł
lub 10 x 825 zł
dla kandydatów przyjętych
na 4 rok studiów
7530 zł
lub 2 x 3835 zł
lub 10 x 795 zł
dla kandydatów przyjętych
na 5 rok studiów
7530 zł
lub 2 x 3835 zł
lub 10 x 795 zł
studia niestacjonarne
dla kandydatów przyjętych
na 2 rok studiów
6950 zł
lub 2 x 3530 zł
lub 10 x 735 zł
dla kandydatów przyjętych
na 3 rok studiów
6520 zł
lub 2 x 3310 zł
lub 10 x 690 zł
dla kandydatów przyjętych
na 4 rok studiów
6575 zł
lub 2 x 3340 zł
lub 10 x 695 zł
dla kandydatów przyjętych
na 5 rok studiów
6575 zł
lub 2 x 3340 zł
lub 10 x 695 zł
 

Znajdź studia dla siebie