Psychologia
Każdy z nas czasem podejmuje działania automatycznie. Jednak pełnia życia wynika z jego uważnego przeżywania.
Psychologia pomaga wyłączyć automatycznego pilota i zacząć żyć uważnie, by maksymalnie rozwinąć posiadany potencjał.prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
Dziekan Wydziału Psychologii

Psychologia
W ciągu 19 lat stworzyliśmy pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce. Jest to powód do dumy, ale też nie lada wyzwanie. Chcemy bowiem nadal tworzyć uczelnię, z której wszyscy będziemy dumni.prof. dr hab. Jan Strelau
wybitny ekspert z zakresu psychologii różnic indywidualnych, Przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędziem rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.

Opis studiów

Uniwersytet SWPS umożliwia osobom z dyplomem studiów wyższych realizację jednolitych studiów magisterskich w indywidualnej organizacji.
Studenci posiadający tytuł magistra lub licencjata nie muszą zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich oraz lektoratów, które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 7 semestrów. Zajęcia odbywają się w weekendy, co pozwala na pogodzenie studiów i pracy.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób, które uzyskały dyplom studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, i które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.
Swobodny wybór specjalności umożliwia uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia o specjalistyczną wiedzę i kompetencje z tej dziedziny psychologii, która najbardziej odpowiada zainteresowaniom i planom zawodowym studenta.

Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce

Studia prowadzone na Wydziale Psychologii w Warszawie otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W tegorocznym rankingu „Perspektyw” po raz kolejny znalazły się w samej czołówce najlepszych studiów psychologicznych w Polsce. Więcej informacji »

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce, zapewne, zostaną potwierdzone odpowiednią ustawą.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące różnych zaburzeń i inne badania o charakterze społecznym, psychoterapia i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Droga do dyplomu

Uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Realizujesz ścieżkę, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. Do wyboru masz jedną z 3 ścieżek, dzięki czemu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań. Rozpoczynasz seminarium magisterskie z wybranym promotorem. To także czas na odbycie praktyk studenckich w wymiarze 2 x 90 godzin.

Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Rozpoczynasz realizację specjalności, na którą składa się 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii. Uczęszczasz na seminarium magisterskie i przygotowujesz pracę dyplomową w oparciu o zrealizowane badanie. Możesz kontynuować praktyki studenckie.

Uczęszczasz na zajęcia fakultatywne oraz przedmioty podsumowujące edukację psychologiczną.

Specjalności

Psychologia kliniczna i zdrowia

Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakresu psychopatologii, neuropsychologii oraz relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych. Istotną część zajęć zajmuje prezentacja podejść i technik psychoterapeutycznych. Ponadto studenci dowiadują się, jak rozpoznawać zasoby człowieka i profesjonalnie wspierać go w rozwoju.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób możemy zmieniać zachowania własne i innych ludzi, w celu uzyskania poprawy jakości życia. Ta dziedzina psychologii zwraca szczególną uwagę na rolę procesów uczenia się i dążenie człowieka do przystosowania się do warunków środowiska, w którym żyje, w szczególności środowiska społecznego.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu codziennym – w rodzinie, instytucji, społeczeństwie. Pozwala na zrozumienie dynamiki procesów psychospołecznych, przewidywanie ich przebiegu i zarządzanie ich rozwojem. Studenci uczą się objaśniać zmiany i doradzać, jak się wobec nich zachować. Dowiadują się także, jak kształtować zmiany w pożądanym kierunku oraz tworzyć i wspomagać zmiany podnoszące jakość życia.

przejdź do opisu specjalności »

Kadra

prof. dr hab. Ewa Trzebińska

czołowa specjalistka z zakresu psychologii pozytywnej, psychoterapeutka

prof. dr hab. Paweł Boski

psycholog międzykultkurowy, prekursor tej dyscypliny w Polsce

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

specjalista w zakresie psychologii społecznej i osobowości, dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Osobowości

prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

doświadczony psychiatra i psychoterapeuta

dr Katarzyna Growiec

psycholog społeczny, ceniona specjalistka w zakresie zaufania społecznego

dr Kamil Henne

psycholog społeczny, ceniony specjalista w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów korzystania z Internetu

dr Lucyna Kirwil

psycholog społeczny, kierownik polskiego zespołu badawczego EU Kids Online.

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersy…

psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry

dr Konrad Maj

psycholog społeczny, specjalizuje się w zakresie wpływu społecznego, komunikacji i aktywizacji

dr Joanna Sweklej

specjalistka w zakresie roli procesów nieuświadamianych w regulacji zachowań społecznych

dr Marek Cielecki

psycholog społeczny, kierownik Studium Zastosowań Psychologii

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

neurobiolog, kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

dr Maksymilian Bielecki

adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Procesów Poznawczych

dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersyt…

koordynator Laboratorium Badań Psychofizjologicznych i Eksperymentalnych

prof. dr hab. Anna Grabowska

kierownik Katedry Neuropsychologii Eksperymentalnej

dr Marek Drogosz

specjalista w zakresie poznawczej psychologii społecznej

dr Krystyna Doroszewicz

psycholog społeczny

dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

psycholog społeczny, ekspertka od problematyki spostrzegania społecznego

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

ceniona specjalistka w zakresie neuropsychologii klinicznej i neurorehabilitacji

dr Barbara Arska-Karyłowska

ceniona znawczyni psychologii dziecka, jedna z wiodących psychoterapeutek dziecięcych w Polsce

prof. dr hab. Andrzej Falkowski

psycholog biznesu, członek International Society for Ecological Psychology oraz Association for Consumer Research

dr hab. Wojciech Cwalina, prof. Uniwersy…

psycholog marketingu politycznego i konsumenckiego oraz psycholog pracy

prof. Joanna Sokołowska-Pohorille

psycholog podejmowania decyzji i ryzyka w biznesie

prof. Tadeusz Marek

psycholog stresu w organizacji i zarządzania

dr Robert Mackiewicz

psycholog poznawczy i ekonomiczny

dr Paweł Koniak

psycholog mediów, perswazji i komunikacji w biznesie

dr Kinga Padzik

psycholog zarządzania zasobami ludzkimi

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

psycholog społeczny, kierownik Katedry Psychologii Społecznej

dr Kamila Jankowiak-Siuda

pełnomocnik dziekana ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Psychologii

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie