Osoba, która chce wyjść z kryzysu psychicznego skupia się głównie na usunięciu swoich problemów i deficytów. Tymczasem badania pokazują, że równie ważna jest koncentracja na zasobach. Psycholog kliniczny pomaga osobie rozwinąć i wykorzystać swoje mocne strony, aby mogła odzyskać pełne zdrowie psychiczne.dr Anna Braniecka
adiunkt w Katedrze Psychologii Pozytywnej

Psychologia kliniczna i zdrowia
prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
ceniony psychiatra i psychoterapeuta, wykładowca

Psychologia kliniczna i zdrowia

Specjalność: Psychologia kliniczna i zdrowia: Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakresu psychopatologii, neuropsychologii i medycyny somatycznej. Istotną część zajęć zajmuje prezentacja podejść i technik psychoterapeutycznych. Ponadto studenci dowiadują się, jak rozpoznawać zasoby człowieka i profesjonalnie wspierać go w rozwoju.

Opis specjalności

Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakresu psychopatologii, neuropsychologii oraz relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych. Istotną część zajęć zajmuje prezentacja podejść i technik psychoterapeutycznych. Ponadto studenci dowiadują się, jak rozpoznawać zasoby człowieka i profesjonalnie wspierać go w rozwoju.

pdf image Program studiów


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Psychologia dla magistrów i licencjatów to specjalna propozycja dla osób, które uzyskały dyplom studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, i które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w czasie znacznie krótszym niż 5 lat.
Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych psychologią, pragnących zgłębiać wiedzę na temat ludzkiego funkcjonowania. Zakłada to zatem gotowość do intensywnego wzbogacania swoich umiejętności poznawczych i kształtowania kompetencji społecznych. Kandydat powinien cechować się zdolnością do autorefleksji oraz umiejętnością przyjmowania informacji zwrotnych.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Najnowsza wiedza z zakresu psychologii klinicznej

Zgodnie z trendami światowymi dydaktyka w zakresie psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS jest zorganizowana na podstawie wiedzy opartej na faktach (ang. evidence-based knowledge). Studenci poznają zatem różne nurty uprawiania psychologii klinicznej z krytyczną ich analizą w oparciu o aktualne doniesienia empiryczne.

Nowatorski program studiów

Program studiów – w kontekście nauczania psychologii w Polsce – odchodzi od tradycyjnego akademickiego ujmowania poszczególnych zagadnień na rzecz uczenia problemowego. Taka formuła zajęć pozwala na analizowanie i weryfikowanie zdobywanej wiedzy na poziomie teoretycznym i praktycznym.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach psychoterapii; poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich; firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe (np. coaching); przychodniach i klinikach psychiatrycznych; przychodniach i klinikach medycyny somatycznej; instytucjach udzielających pomocy i opieki w sytuacjach trudnych, do których zaliczają się: policja, sądownictwo, więziennictwo, służby socjalne, wojsko, centra kryzysowe; szkołach; ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych; mediach zajmujących się jakością życia i psychologiczną analizą zjawisk społecznych; organizacjach i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą rozwijać swoją karierę naukową w zakresie psychologii na studiach doktoranckich. Uniwersytet SWPS daje także możliwość poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych, np. na kierunkach: HARA – Health and Resilience Academy. Akademia Zdrowia i Odporności, Negocjacje i mediacje, Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne, Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu, Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji (dawniej Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych), Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania, Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

Kadra

prof. dr hab. Ewa Trzebińska

czołowa specjalistka z zakresu psychologii pozytywnej, psychoterapeutka

prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

doświadczony psychiatra i psychoterapeuta

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

ceniona specjalistka w zakresie neuropsychologii klinicznej i neurorehabilitacji

dr Barbara Arska-Karyłowska

ceniona znawczyni psychologii dziecka, jedna z wiodących psychoterapeutek dziecięcych w Polsce

Warto obejrzeć

Warto wiedzieć

Naukowe Koło Psychoterapii

W ramach działalności Naukowego Koła Psychoterapii studenci angażują się w kampanię społeczną „Mam Terapeutę" (www.mamterapeute.pl), która ma na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób korzystających z pomocy psychoterapeutycznej oraz rozpowszechnianie rzetelnej, naukowej wiedzy na temat psychoterapii. więcej informacji o KN »

Naukowe Koło Zaburzeń Nastroju

Członkowie Naukowego Koła Zaburzeń Nastroju zajmują się promowaniem w mediach rzetelnej wiedzy na temat zaburzeń nastroju oraz wspieraniem konstruktywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Studenci zorganizowali m.in. cykl otwartych spotkań pod tytułem „Różne spojrzenia na dwubiegunowość", podczas których specjaliści z dziedziny psychiatrii, psychoterapii i pomocy społecznej prezentowali swoje podejście do pracy z osobami z zaburzeniami nastroju. więcej informacji o KN »

Koło Naukowe SANITAS

Koło Naukowe SANITAS realizuje projekty z zakresu psychologii prokreacji, psychologii klinicznej w medycynie somatycznej, psychologii wzrostu oraz psychologii zaburzeń. Studenci zorganizowali cykl spotkań mentoringowych „Ścieżka Zawodowa Psychologa Klinicznego”, dwudniową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Diagnoza i Terapia ADHD” oraz warsztaty przybliżające uczniom warszawskich szkół wiedzę na temat schizofrenii. więcej informacji o KN »

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie