Psychologia
W ciągu 19 lat stworzyliśmy najlepszą niepubliczną uczelnię w naukach społecznych. Jest to powód do dumy, ale też nie lada wyzwanie. Chcemy bowiem nadal tworzyć szkołę, z której wszyscy będziemy dumni.prof. dr hab. Jan Strelau
wybitny ekspert z zakresu psychologii różnic indywidualnych, Przewodniczący Rady Powierniczej SWPS

Psychologia
Każdy z nas czasem podejmuje działania automatycznie. Jednak pełnia życia wynika z jego uważnego przeżywania. Psychologia pomaga wyłączyć automatycznego pilota i zacząć żyć uważnie, by maksymalnie rozwinąć posiadany potencjał.prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
Dziekan Wydziału Psychologii

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Jednolite 5-letnie studia magisterskie to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa, i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące różnych zaburzeń i inne badania o charakterze społecznym, psychoterapia i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami SWPS otwiera listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2012, 2013 i 2014 r. SWPS zajęła 3. miejsce w kraju, wśród wszystkich szkół wyższych oferujących studia psychologiczne.

Studia dwustopniowe oraz jednolite magisterskie

SWPS oferuje studia psychologiczne I i II stopnia oraz 5-letnie studia jednolite magisterskie, dzięki czemu kandydat może dostosować zakres kształcenia do swoich potrzeb. Posiadanie wyłącznie licencjatu z psychologii lub wyłącznie magisterium uzyskanego na 2-letnich studiach uzupełniających nie wystarcza do wykonywania zawodu psychologa. Takie wykształcenie jest jednak bardzo przydatne wszędzie tam, gdzie sukces zawodowy zależy od umiejętności komunikowania się z ludźmi, rozumienia ich potrzeb i reakcji, oceny ich stanu psychicznego, kierowania zespołem, a także działania pod presją wysokich wymagań i odpowiedzialności.

Elastyczny program kształcenia

Unikatowe ścieżki i specjalności dostosowane do wymagań rynku pracy, a także bogata oferta zajęć fakultatywnych pozwalają na zróżnicowanie programu kształcenia w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych w SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce, zapewne, zostaną potwierdzone odpowiednią ustawą.

Profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu

Do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych w zakresie psychologii konieczne jest ukończenie 5 lat studiów, bez względu na to, czy są to studia dwustopniowe czy jednolite. Oznacza to, że zarówno absolwenci studiów 5-letnich, jak i ci, którzy ukończą studia I oraz II stopnia w zakresie psychologii, otrzymają pełne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa.

Droga do dyplomu

1 rok

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do dyplomu

Droga do
dyplomu

2 rok

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. Do wyboru masz jedną z 4 ścieżek, dzięki czemu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań.

3 rok

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie w zakresie wybranej ścieżki. Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Pod koniec semestru letniego wybierasz specjalność, którą będziesz realizować na czwartym i piątym roku. Specjalność składa się z 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii.

4 rok

Na czwartym roku realizujesz moduły związane z wybraną specjalnością. Podczas zajęć wykładowych, warsztatów i ćwiczeń zdobywasz zaawansowaną wiedzę z danej dziedziny psychologii. Rozpoczynasz seminarium magisterskie i pod okiem promotora opracowujesz badanie niezbędne do analizy problemu opisywanego w pracy dyplomowej. To także czas na odbycie praktyk studenckich w wymiarze 2 x 90 godzin.

5 rok

Na piątym roku kontynuujesz zajęcia specjalnościowe oraz praktyki studenckie. Na seminarium magisterskim – przy współpracy z promotorem – przygotowujesz pracę dyplomową w oparciu o zrealizowane badanie.

Ścieżki (realizowane na 2 i 3 roku)

Biznes

Na ścieżce Biznes studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zachowań konsumenckich, podejmowania decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Poznają także metody zarządzania zasobami ludzkimi. Kształcą umiejętności z zakresu marketingu, reklamy i public relations. Dowiadują się, jak skonstruować skuteczną kampanię marketingową a także, jak stworzyć markę i wykorzystać jej potencjał.

przejdź do opisu ścieżki »

Mózg – umysł – technologia

Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu z praktycznym zastosowaniem nowych technologii. Podczas zajęć studenci szukają m.in. odpowiedzi na pytania: jak działa ludzki mózg i jak zmienia się wraz z wiekiem, czy istnieją różnice między mózgiem kobiety i mężczyzny, skrzypka i tancerza, czy cyfrowa rzeczywistość wpływa na zmiany w pracy mózgu.

przejdź do opisu ścieżki »

Relacje międzyludzkie

Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i z powodu nacisków zewnętrznych oraz różnego rodzaju konfliktów i kryzysów. Przedmiotem badań są takie zagadnienia jak: rodzina, przyjaźń, grupy zadaniowe, organizacje biznesowe, edukacja oraz społeczeństwo.

przejdź do opisu ścieżki »

Zdrowie i rozwój

Zdrowie i rozwój to ścieżka, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi w perspektywie całego życia. Studenci uczą się rozpoznawania potrzeb i motywów postępowania innych osób. Poznają przyczyny trudności i sukcesów życiowych. Dowiadują się, skąd się biorą i jak się przejawiają zaburzenia psychiczne. Zdobywają także wiedzę dotyczącą pomocy psychologicznej oraz sposobów osiągania lepszego i bardziej satysfakcjonującego życia.

przejdź do opisu ścieżki »

Specjalności (realizowane na 4 i 5 roku)

Neurokognitywistyka

Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię nie tylko jako klasyczną naukę o zachowaniach społecznych czy osobowości, ale także jako fascynującą część nauk przyrodniczych, która pozwala wyjaśniać i opisywać ludzkie zachowanie m.in. poprzez analizę aktywności układu nerwowego

przejdź do opisu specjalności »

Projektowanie interakcji człowiek – technologia

Na specjalności studenci poznają podstawy teoretyczne i ćwiczą w praktyce cały proces tworzenia produktu interaktywnego. W oparciu o wiedzę i metody zaczerpnięte z psychologii, studenci dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika oraz jak na tej podstawie tworzyć dobry produkt interaktywny. Ponadto studenci uczą się projektowania nie tylko w obecnie powszechnych kontekstach, takich jak web czy mobile, ale również tych nadchodzących, jak Smart Environment czy Wearable Technology.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia biznesu

Psychologia biznesu to praktyczna specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zachowań organizacyjnych, badania rynku, psychologii oszczędzania i inwestowania, psychologii marketingu i zachowań konsumenckich. Poznają psychologiczne mechanizmy rządzące gospodarką, a w trakcie praktyk uczą się te mechanizmy uruchamiać i kontrolować w konkretnych sytuacjach rynkowych.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia eksperymentalna

Psychologia eksperymentalna to specjalność, na której studenci poznają aktualne teorie i wyniki badań z całego obszaru wiedzy psychologicznej. Dużą uwagę w trakcie zajęć poświęca się zgłębianu podstawowych mechanizmów funkcjonowania ludzkiej psychiki, wykorzystywanych w różnych działach psychologii stosowanej (np. psychologii reklamy czy psychologii klinicznej).

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia kliniczna i zdrowia

Przedmiotem studiów są zdrowie psychiczne w ujęciu klinicznym oraz działania mające na celu jego ochronę i poprawę. Studenci poznają zagadnienia z zakresu psychopatologii, neuropsychologii i medycyny somatycznej. Istotną część zajęć zajmuje prezentacja podejść i technik psychoterapeutycznych. Ponadto studenci dowiadują się, jak rozpoznawać zasoby człowieka i profesjonalnie wspierać go w rozwoju.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób możemy zmieniać zachowania własne i innych ludzi, w celu uzyskania poprawy jakości życia. Ta dziedzina psychologii zwraca szczególną uwagę na rolę procesów uczenia się i dążenie człowieka do przystosowania się do warunków środowiska, w którym żyje, w szczególności środowiska społecznego.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia sportu i aktywności fizycznej

Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw aktywności człowieka w sporcie i aktywności fizycznej. Celem specjalności jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: poprawy wyników w sporcie wyczynowym oraz w sporcie dzieci i młodzieży, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz wspierania procesu rehabilitacji i powrotu do zdrowia, np. osób z chorobami krążenia lub chorobami narządów ruchu.

przejdź do opisu specjalności »

Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca

Psychologia zmiany to obszar zaawansowanej psychologii społecznej, który dotyczy szeroko pojętych zmian w świecie, zwłaszcza w życiu codziennym – w rodzinie, instytucji, społeczeństwie. Pozwala na zrozumienie dynamiki procesów psychospołecznych, przewidywanie ich przebiegu i zarządzanie ich rozwojem. Studenci uczą się objaśniać zmiany i doradzać, jak się wobec nich zachować. Dowiadują się także, jak kształtować zmiany w pożądanym kierunku oraz tworzyć i wspomagać zmiany podnoszące jakość życia.

przejdź do opisu specjalności »

Kadra

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny
prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

specjalista w zakresie psychologii społecznej i osobowości, Dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej, Kierownik Katedry Psychologii Osobowości SWPS

dr Krystyna Doroszewicz

dr Krystyna Doroszewicz

psycholog specjalizujący się w psychologii społecznej

dr Marek Drogosz

dr Marek Drogosz

specjalista w zakresie poznawczej psychologii społecznej

dr Katarzyna Growiec

dr Katarzyna Growiec

psycholog społeczny, ceniona specjalistka w zakresie zaufania społecznego

dr Kamil Henne

dr Kamil Henne

psycholog społeczny, ceniony specjalista w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów korzystania z internetu

dr Lucyna Kirwil

dr Lucyna Kirwil

psycholog społeczny, kierownik polskiego zespołu badawczego EU Kids Online.

dr Wojciech Kulesza

dr Wojciech Kulesza

psycholog społeczny, specjalizuje się w tematyce psychologii miłości i bliskich związków

dr Konrad Maj

dr Konrad Maj

psycholog społeczny, specjalizuje się w zakresie wpływu społecznego, komunikacji i aktywizacji

dr Joanna Sweklej

dr Joanna Sweklej

specjalistka w zakresie roli procesów nieuświadamianych w regulacji zachowań społecznych

dr Marek Cielecki

dr Marek Cielecki

psycholog społeczny, kierownik Studium Zastosowań Psychologii SWPS

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

neurobiolog, kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

dr Maksymilian Bielecki

dr Maksymilian Bielecki

adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Procesów Poznawczych SWPS

dr Aneta Brzezicka

dr Aneta Brzezicka

koordynator Laboratorium Badań Psychofizjologicznych i Eksperymentalnych SWPS

prof. dr hab. Anna Grabowska

prof. dr hab. Anna Grabowska

Dyrektor Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS

prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

doświadczony psychiatra i psychoterapeuta

dr Aleksandra Cisłak

dr Aleksandra Cisłak

psycholog społeczny, ekspertka od problematyki spostrzegania społecznego

prof. dr hab. Paweł Boski

prof. dr hab. Paweł Boski

psycholog międzykultkurowy, prekursor tej dyscypliny w Polsce

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

ceniona specjalistka w zakresie neuropsychologii klinicznej i neurorehabilitacji

prof. dr hab. Ewa Trzebińska

prof. dr hab. Ewa Trzebińska

czołowa specjalistka z zakresu psychologii pozytywnej, psychoterapeutka

dr Barbara Arska-Karyłowska

dr Barbara Arska-Karyłowska

ceniona znawczyni psychologii dziecka, jedna z wiodących psychoterapeutek dziecięcych w Polsce

prof. Andrzej Falkowski

prof. Andrzej Falkowski

psycholog biznesu, członek International Society for Ecological Psychology oraz Association for Consumer Research

dr hab. Wojciech Cwalina, prof. SWPS

dr hab. Wojciech Cwalina, prof. SWPS

psycholog marketingu politycznego i konsumenckiego oraz psycholog pracy

prof. Joanna Sokołowska-Pohorille

prof. Joanna Sokołowska-Pohorille

psycholog podejmowania decyzji i ryzyka w biznesie

prof. Tadeusz Marek

prof. Tadeusz Marek

psycholog stresu w organizacji i zarządzania

prof. Alicja Grochowska

prof. Alicja Grochowska

psycholog reklamy

dr Robert Mackiewicz

dr Robert Mackiewicz

psycholog poznawczy i ekonomiczny

dr Paweł Koniak

dr Paweł Koniak

psycholog mediów, perswazji i komunikacji w biznesie

dr Kinga Padzik

dr Kinga Padzik

psycholog zarządzania zasobami ludzkimi

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

psycholog społeczny, Kierownik Katedry Psychologii Społecznej SWPS

dr Kamila Jankowiak-Siuda

dr Kamila Jankowiak-Siuda

Pełnomocnik Dziekana ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Psychologii SWPS

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Mistrzowski Start

Najzdolniejsi kandydaci na studia w SWPS mają możliwość zdobycia darmowych indeksów na wybrane kierunki. Laureaci konkursu Mistrzowski Start otrzymują stypendium pokrywające czesne za pierwszy rok studiów, które mogą przedłużyć na cały okres nauki, p...

Czytaj więcej

Finansowanie

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 1 października do 15 listopada.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 850,20 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej
Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany naszymi studiami i otrzymywaniem aktualnych informacji o warunkach rekrutacji, opłatach, promocjach w czesnym lub konkursie Mistrzowski Start, w którym na najlepszych czekają indeksy uprawniające do bezpłatnego studiowania, prosimy zostaw nam swój adres mailowy, a będziemy w stałym kontakcie.

Oficjalnie rekrutacja w SWPS startuje 15 kwietnia 2015 r. Wówczas na stronie pojawi się internetowy formularz rekrutacyjny wraz ze szczegółowymi warunkami przyjęcia na studia i opłatami.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek w godz. 10.00-16.00
 

Znajdź studia dla siebie