Każdy z nas czasem podejmuje działania automatycznie. Jednak pełnia życia wynika z jego uważnego przeżywania.
Psychologia pomaga wyłączyć automatycznego pilota i zacząć żyć uważnie, by maksymalnie rozwinąć posiadany potencjał.prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
Dziekan Wydziału Psychologii

PSYCHOLOGIA
kształtowania i MoDYFIKACJI ZACHOWANIA


Dzieci...Autyzm...Postępy...Godność...Szczęście..
- to aspekty mojej pracy jako psychologa klinicznego i analityka zachowania.dr Monika Suchowierska
psycholog, certyfikowany analityk zachowania

PSYCHOLOGIA
kształtowania i MoDYFIKACJI ZACHOWANIA

Analiza Zachowania pomaga zrozumieć otaczający nas świat. Pozwala efektywnie zmieniać zachowania własne i innych osób. Poprzez badanie praw podstawowych w laboratorium jesteśmy w stanie zmieniać otaczającą nasz rzeczywistość.dr Wojciech Białaszek
wykładowca

PSYCHOLOGIA
kształtowania i MoDYFIKACJI ZACHOWANIA

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób możemy zmieniać zachowania własne i innych ludzi, w celu uzyskania poprawy jakości życia. Ta dziedzina psychologii zwraca szczególną uwagę na rolę procesów uczenia się i dążenie człowieka do przystosowania się do warunków środowiska, w którym żyje, w szczególności środowiska społecznego.

Opis specjalności

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i w jaki sposób możemy zmieniać zachowania własne i innych ludzi, w celu uzyskania poprawy jakości życia. Ta dziedzina psychologii zwraca szczególną uwagę na rolę procesów uczenia się i dążenie człowieka do przystosowania się do warunków środowiska, w którym żyje, w szczególności środowiska społecznego.

Program studiów (studia niestacjonarne)


Poziom: studia jednolite magisterskie
Tryb: niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 5 lat

rokrokrokrokrok

Specjalność psychologiczna realizowana na 4 i 5 roku.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób zainteresowanych psychologią kliniczną w szczególności zaś pracą z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i zachowania, takimi jak autyzm. Kierunek może być wartościowym uzupełnieniem kształcenia dla absolwentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, logopedii czy pracy socjalnej.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni prowadzących studia na kierunku psychologia. W rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Wydział Psychologii jest czwartą najwyżej ocenianą jednostką w kraju. Studia na Wydziale Psychologii otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji »

Unikatowa specjalność w skali kraju

Uniwersytet SWPS jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia w zakresie Psychologii kształtowania i modyfikacji zachowania, z naciskiem na niesienie pomocy osobom z zaburzeniami rozwoju lub zachowania, przy użyciu metod opartych na dowodach.

Droga do tytułu terapeuty behawioralnego

Ukończenie studiów daje podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne, które, uzupełnione o odpowiedni staż, pozwalają uzyskać tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej i Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące ludzkiego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. Dzięki temu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań. Do wyboru masz następujące ścieżki: Mózg – umysł – technologia, Biznes, Relacje międzyludzkie, Zdrowie i rozwój. Ścieżką rekomendowaną dla specjalności Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania jest Zdrowie i rozwój.

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie w zakresie wybranej ścieżki. Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Wybierasz specjalność, którą będziesz realizować na czwartym i piątym roku. Specjalność składa się z 6 modułów poświęconych określonej dziedzinie psychologii.

Na czwartym roku rozpoczynasz zajęcia w ramach specjalności. Uczysz się rozpoznawać i kontrolować czynniki podtrzymujące i tłumiące zachowanie. Zdobywasz wiedzę na temat genetycznych i neurobiologicznych aspektów dysfunkcji rozwojowych. Zapoznajesz się z metodami diagnozy podstawowych zaburzeń rozwoju i zachowania, w szczególności u dzieci i młodzieży. Rozpoczynasz seminarium magisterskie z wybranym promotorem oraz praktyki.

Na piątym roku kontynuujesz zajęcia z zakresu Psychologii kształtowania i modyfikacji zachowania. Zdobywasz wiedzę na temat terapii behawioralnej. Uczysz się opracowywać i wdrażać programy interwencji. Poznajesz także zastosowania psychologii behawioralnej w środowisku edukacyjnym w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Kontynuujesz seminarium magisterskie i przygotowujesz pracę dyplomową.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach prowadzących terapię behawioralną, w szkołach i przedszkolach integracyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych oraz fundacjach, które pomagają osobom z zaburzeniami rozwoju lub zachowania. Mają również szansę wybrać wolny zawód, taki jak np. indywidualny terapeuta-konsultant.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą rozwijać swoją wiedzę na studiach podyplomowych oferowanych na Uniwersytecie SWPS, takich jak: Stosowana analiza zachowania, Psychoterapia poznawczo-behawioralna czy Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia. Mają także możliwość wybrania kariery naukowej i rozpoczęcia studiów doktoranckich na naszej uczelni.

Kadra

prof. dr hab. Paweł Ostaszewski

dziekan Wydziału Psychologii

dr Monika Suchowierska-Stephany

psycholog, certyfikowany analityk zachowania

dr Wojciech Białaszek

adiunkt w Katedrze Analizy Zachowania

mgr Joanna Dudek

psycholog, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS

mgr Bartłomiej Swebodziński

psycholog, doktorant Katedry Analizy Zachwowań

mgr Krystyna Pomorska

psycholog, pedagog, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS

dr Przemysław Bąbel

psycholog, specjalizuje się w analizie zachowania i psychologii bólu

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie