Studenci w ramach specjalizacji bezpieczeństwo cyberprzestrzeni mają szansę zapoznać się z uregulowaniami prawnymi i rozwiązaniami praktycznymi funkcjonującymi w szeroko pojmowanej sferze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. W dobie dynamicznego rozwoju informatyki wiedza ta jest niezbędna dla funkcjonowania zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej.dr Dariusz Jagiełło
prawnik, radca prawny, wykładowca na Wydziale Prawa

Bezpieczeństwo
wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny, który łączy elementy prawa, socjologii, politologii i innych nauk społecznych. Studenci zdobywają wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, życia i mienia obywateli oraz bezpieczeństwa informacji. Kierunek przygotowuje do pracy w instytucjach państwowych i innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem w różnych obszarach życia społecznego.

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek, który łączy elementy prawa, socjologii, politologii i innych nauk społecznych. Studenci zdobywają wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, życia i mienia obywateli oraz bezpieczeństwa informacji. Kierunek przygotowuje do pracy w instytucjach państwowych i innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem w różnych obszarach życia społecznego.

pdf image Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf image Program studiów (tryb niestacjonarny)Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są zarówno do maturzystów, którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawody związane z szeroko rozumianą ochroną bezpiecznego funkcjonowania społeczeństwa, jak i do osób z doświadczeniem zawodowym w tym sektorze, które chcą uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Kandydaci powinni mieć zainteresowania społeczne, być otwarci na ludzkie problemy, mieć zdolności organizatorskie i umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach.

Droga do dyplomu

Zdobywasz wiedzę na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, regulacji prawnych dotyczących organów władzy i instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, ustroju sił zbrojnych RP oraz prawa policyjnego, podstaw organizacji i zarządzania, a także podstaw bezpieczeństwa gospodarczego.

Droga do
dyplomu

Poznajesz specyfikę i wyzwania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, globalne i regionalne struktury i instytucje związane z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz problemy współpracy państw w dziedzinie zwalczania zagrożeń, jakimi są konflikty międzynarodowe i terroryzm. Zdobywasz też wiedzę podstawową z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki oraz praw człowieka.

Na ostatnim roku rozpoczynasz zajęcia z wybranej przez Ciebie specjalności. Przewidziane są także przedmioty uzupełniające, takie jak bezpieczeństwo informacji czy wiedza z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej. Dodatkowy moduł z kompetencji zawodowych pozwala Ci rozwinąć umiejętności pracy w zespole, podejmowania decyzji i radzenia sobie ze stresem. Uczestniczysz w seminarium licencjackim i przygotowujesz pracę dyplomową.

Specjalności

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Podczas zajęć specjalnościowych studenci poznają praktyczne zastosowanie uregulowań prawnych funkcjonujących w szeroko pojmowanej sferze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Dowiadują się, jakie są rodzaje zagrożeń przestępczością i cyberterroryzmem. Uczą się, jak postępować w sprawach przestępstw komputerowych. Zdobywają wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania systemów informatycznych, ochrony systemów komputerowych oraz polityki bezpieczeństwa informacji i sposobów zabezpieczania informacji niejawnych i danych osobowych w cyberprzestrzeni. Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych oraz prywatnych zajmujących się bezpieczeństwem cyberprzestrzeni oraz edukacją z tego zakresu.

Sytuacje kryzysowe

Studenci uczą się określać sytuacje kryzysowe każdego rodzaju, np. klęski żywiołowe, sytuacje konfliktowe w sferze pracy (strajki i protesty pracownicze) czy w życiu społecznym (demonstracje). Zdobywają umiejętności szacowania natężenia kryzysu i jego rangi, zarządzania kryzysem, przewidywania jego skutków oraz poszukiwania perspektywicznych rozwiązań. Dowiadują się, jak zorganizować i monitorować współpracę służb i obywateli w kryzysie o wielu wymiarach (np. klęska żywiołowa, katastrofa). Specjalność przygotowuje do pracy w działach administracji terenowej, zajmujących się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych.

Bezpieczeństwo komunikacji

Celem specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje zarządcze w zakresie bezpieczeństwa komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej. Studenci poznają specyfikę zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji pasażerskiej i przewozów towarowych zarówno w obrębie kraju, jak i na terenie innych państw. Specjalność jest przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą w sektorze komunikacji i w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, takich jak Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, służby odpowiedziale za bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (prawo dla magistrów i licencjatów) lub studiach II stopnia (psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi), a także na studiach podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach i obszarach, jak: Policja, Wojsko Polskie, organizacja i zabezpieczanie imprez masowych, bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, struktury organizacji międzynarodowych (w tym Unii Europejskiej), służby specjalne (ABW, CBA), jednostki administracji centralnej i samorządu terytorialnego oraz sektor prywatny.

Kadra

dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersyt…

postępowanie karne, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej, prorektor ds. współpracy międzynarodowej

dr hab. Marek Jeleniewski

prawnik, policjant, były rzecznik KP w Bydgoszczy  

dr Andrzej Przemyski

historyk, emerytowany policjant, były rzecznik prasowy KGP, były dyrektor departamentu w MSWiA

dr Paweł Kowalski

prawnik, radca prawny

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00

W dniach 9-13 stycznia 2017 roku Biuro Rekrutacji będzie czynne w godzinach 8.00 - 16.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytet SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 715 zł
2 raty 3530 zł
1 rata 6800 zł
studia niestacjonarne
10 rat 620 zł
2 raty 3060 zł
1 rata 5900 zł
 

Znajdź studia dla siebie