Filologia
angielska
Kryminał, groza, fantastyka – czerpią wprost ze świadomości zbiorowej, opisując to, co nas fascynuje i przeraża. Pobudzają wyobraźnię, ciekawość świata i twórcze myślenie. To właśnie te cechy, obok świetnych kompetencji językowych, staramy się wykształcić u studentów kierunków filologicznych na Uniwersytecie SWPS.mgr Paweł Pyrka
Zastępca Dyrektora Instytutu Anglistyki

Filologia
angielska
Studiowanie języków obcych (przymiotnik) to także studiowanie języków „obcych” (rzeczownik w dopełniaczu liczby mnogiej), którzy dzięki temu stają się mniej obcy, bliżsi, czasem o wiele przyjaźniejsi niż sądzimy. Ten aspekt studiów filologicznych i kulturoznawczych uważam za najistotniejszy.prof. dr hab. Tadeusz Rachwał
Kierownik Katedry Kultur i Literatur Krajów Anglojęzycznych

Filologia
angielska
Filologia angielska to badania naukowe i kształcenie studentów w zakresie tłumaczeń, wiedzy o kulturze anglo-amerykańskiej, relacji biznesowych w środowisku wielokulturowym oraz nauczania języka angielskiego w różnych kontekstach edukacyjnych.prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich
Dyrektor Instytutu Anglistyki

Filologia angielska to studia łączące intensywną naukę języka angielskiego z przygotowaniem w zakresie wiedzy o języku i kulturze obszaru anglojęzycznego. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje językowe, międzykulturowe, zawodowe i akademickie. Studia anglistyczne I stopnia kształcą filologów-praktyków (tłumaczy, nauczycieli, specjalistów od komunikacji) oraz przygotowują do studiów II stopnia.

Opis kierunku

Studia łączą intensywną naukę języka angielskiego z przygotowaniem w zakresie wiedzy o języku i kulturze obszaru anglojęzycznego. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje językowe, międzykulturowe, zawodowe i akademickie. Studia I stopnia kształcą filologów-praktyków (tłumaczy, nauczycieli, specjalistów od komunikacji) oraz przygotowują do studiów II stopnia. Po zrealizowaniu praktyk pedagogicznych osoby studiujące w trybie stacjonarnym uzyskują uprawnienia nauczycielskie, bez względu na wybór specjalizacji.

pdf icon 48x48Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf icon 48x48Program studiów (tryb niestacjonarny) 


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata
Rekrutacja międzysemestralna zakończona!

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Ciekawość świata, otwartość, predyspozycje do nauki języków obcych oraz chęć do nawiązywania komunikacji międzykulturowej – tym powinien cechować się kandydat. Filologia angielska to świetny wybór dla osób, które ukończyły już inny kierunek i pragną zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy dzięki perfekcyjnej znajomości angielskiego oraz realiów społecznych i kulturowych panujących w obszarze anglojęzycznym. Kandydaci powinni znać język angielski na poziomie B2 lub wyższym według standardów europejskich (CEFR), co potwierdzają wyniki matury lub stosowne certyfikaty.

Najlepsza niepubliczna anglistyka w Polsce

Według rankingu „Perspektyw” z 2016 r. Uniwersytet SWPS należy do grona pięciu najlepszych uczelni w Polsce prowadzących studia filologiczne. W zestawieniu niepublicznych szkół wyższych wciąż zajmujemy 1. miejsce w kraju. Więcej o rankingu »

Nowoczesne technologie w nauczaniu

Studenci studiów filologicznych na Uniwersytecie SWPS korzystają z najnowszych narzędzi technologicznych wspierających naukę języków. Należą do nich: kabiny do tłumaczeń konferencyjnych, tablice interaktywne i programy CAT.

Studia w międzynarodowym środowisku

Poza gronem native speakerów, międzynarodowe środowisko na Uniwersytecie SWPS tworzą studenci z zagranicy, którzy stanowią blisko jedną trzecią studentów filologii angielskiej na stacjonarnych studiach licencjackich. Codzienny kontakt z nimi pozwala polskim studentom doskonalić praktyczne kompetencje językowe.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku udoskonalasz swoją znajomość języka angielskiego, zdobywasz podstawy wiedzy o języku, kulturze i historii krajów anglojęzycznych oraz rozwijasz kompetencje społeczne i psychologiczne dotyczące planowania własnej kariery i rozwoju zawodowego. Rozpoczynasz także naukę wybranego przez siebie drugiego języka obcego na wskazanym poziomie w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Droga do
dyplomu

Kontynuujesz intensywną naukę języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, rozpoczynasz również zajęcia z literatury i kultury oraz blok przedmiotów przygotowujących do zawodu nauczyciela. Poznajesz podstawy warsztatu tłumacza i rozpoczynasz zajęcia na wybranej specjalizacji. Pod koniec roku przystępujesz do egzaminu z języka angielskiego, dzięki któremu możesz uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie C1.

Trzeci rok to kontynuacja programu filologicznego wzbogacona fakultetami i przedmiotami z metodyki nauczania języka. Obok dalszej nauki dwóch języków, realizujesz zaawansowane zajęcia z wybranej specjalizacji, a w ramach seminarium licencjackiego przygotowujesz pracę dyplomową na wybrany przez siebie temat.

Specjalizacje

Teaching English as a Foreign Language – specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska przygotowuje do zawodu nauczyciela języka angielskiego, który można wykonywać nie tylko w szkole państwowej lub językowej, lecz także w ramach własnej działalności gospodarczej, łącząc pracę tłumacza z pracą nauczyciela lub korepetytora. Studenci zdobywają wiedzę i kompetencje w zakresie najnowszych metod i technik używanych w edukacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego, i doskonalą umiejętności w kształceniu językowym dla celów specjalistycznych. Poznają najnowsze technologie i najskuteczniejsze narzędzia europejskie. Podczas praktyk pedagogicznych tworzą i konsultują z koordynatorem własne portfolio – European Portfolio for Student Teachers of Languages.

Specjalizacja oferowana tylko w trybie niestacjonarnym.

English in Business and Media – specjalizacja biznesowa

Studenci tej specjalizacji poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu ekonomii, marketingu i PR, specjalistyczne słownictwo z zakresu Business English, zdobywają umiejętności prowadzenia komunikacji w środowisku pracy (np. zebrań, negocjacji), a także pisania strategii biznesowej, biznes planu czy raportów stosowanych powszechnie w środowisku biznesowym. Absolwenci specjalizacji English in Business and Media znają zasady wygłaszania prezentacji biznesowych, najważniejsze tematy i problemy związane z zarządzaniem organizacją oraz funkcje zarządzania i role menedżera; rozumieją wpływ środowiska biznesowego na organizacje i jego uwarunkowania rynkowe; są świadomi obowiązujących standardów pracy i etyki w pracy zawodowej w różnych organizacjach.

Translation Studies – specjalizacja tłumaczeniowa

Studenci zdobywają umiejętności językowe oraz podstawową wiedzę i kompetencje potrzebne w pracy tłumacza: zapoznają się z zasadami wykonywania przekładów ogólnych i specjalistycznych, poznają techniki i metody stosowane w tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Wszystkie warsztaty prowadzą doświadczeni tłumacze. Zajęcia specjalizacyjne przygotowane są zgodnie z wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przy Parlamencie Europejskim. 

Ponieważ studia na specjalizacji tłumaczeniowej rozwijają także kompetencje psychospołeczne ułatwiające współpracę z innymi osobami, absolwenci są przygotowani zarówno do dalszego kształcenia w wybranej dziedzinie tłumaczeń specjalistycznych, jak i skutecznego funkcjonowania w innych środowiskach zawodowych wymagających skutecznej komunikacji międzykulturowej. 

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować studia na poziomie magisterskim, wybierając specjalizację tłumaczeniową, nauczycielską lub w zakresie komunikacji w biznesie. Mają też możliwość podjęcia studiów na innych kierunkach II stopnia, takich jak kulturoznawstwo czyskandynawistyka, lub na studiach podyplomowych np. w zakresie tłumaczeń specjalistycznych. Po zdobyciu magisterium mogą podjąć studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci filologii angielskiej znajdują zatrudnienie w międzynarodowym środowisku biznesowym, organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych, agencjach reklamowych, domach mediowych, biurach tłumaczeń, rozrywce, przy produkcji telewizyjnej i filmowej.

Kadra

dr hab. Piotr Skurowski, prof. Uniwersyt…

literatura i kultura amerykańska, dziekan WNHiS

prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędi…

literatura amerykańska, komunikacja międzykulturowa, dyrektor Instytutu Anglistyki

prof. dr hab. Hanna Komorowska

bilingwizm, metodyka nauczania języka angielskiego, kierownik Katedry Językoznawstwa Stosowanego

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał

teoria literatury i kultury

dr hab. Jarosław Krajka, prof. Uniwersyt…

metodyka nauczania jęz. angielskiego

Dr Eliza Borkowska

literatura i kultura brytyjska, prodziekan ds. studenckich WNHiS

Andrew Buchanan

trener, specjalista od pracy z kadrą zarządzającą, wspierania rozwoju kariery i mentoringu

mgr Emma Oki

filolog i kulturoznawca

mgr Paweł Pyrka

Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej

dr Katarzyna Cybulska

anglistka, koordynatorka praktyk pedagogicznych studentów filologii angielskiej i koordynatorka kierunku International Business Relations

mgr Marcin Szwed

tłumacz przysięgły

mgr Agnieszka Gadomska

koordynator ds. kształcenia praktycznego w zakresie języka angielskiego

prof. dr hab. David Malcolm

literatura brytyjska i irlandzka, tłumaczenie, film

dr Anna Warso

literatura amerykańska i translatoryka, koordynatorka ds. specjalizacji tłumaczeniowej

Bulent Akman

anglista, specjalista od komunikowania i wystąpień publicznych

Dr Barry Keane

literaturoznawca, tłumacz, przekładoznawca

mgr Antoine T. Martin

wykładowca języka angielskiego

Chris Gotowski

specjalista od Business English, pisarz, praktyk w działalności biznesowej na rynku nieruchomości

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja zimowa

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.
Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN (80 EUR dla osób spoza UE).

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Czesne dla osób spoza Unii Europejskiej

Czesne za I rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
1 rata 2200 EUR
 

Znajdź studia dla siebie