STUDENCKA
PORADNIA PRAWNA
Studenci zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe już podczas studiów. W Studenckiej Poradni Prawnej – w konsultacji z wykładowcami – udzielają pomocy osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z płatnych usług adwokata czy radcy prawnego.dr Katarzyna Antolak-Szymanski
Prodziekan Wydziału Prawa

PRAWO
w biznesie
Przygotowujemy do prawnej obsługi biznesu, kształcimy kompetencje menedżerskie, stawiamy na praktykę.dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Uniwersytetu SWPS
specjalista w dziedzinie prawa spółek, fuzji i przejęć, bankowości i finansów

Prawo w biznesie to innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Opis kierunku

Prawo w biznesie to innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

pdf image Program studiów (tryb stacjonarny)
pdf image Program studiów (tryb niestacjonarny)Strona Wydziału Prawa »

Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Kierunek adresowany jest zarówno do absolwentów szkół średnich, którzy w przyszłości pragną podjąć pracę w obrocie gospodarczym, jak i do osób przygotowujących się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców chcących poszerzyć wiedzę z zakresu prawa, pracowników firm zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie obsługi prawnej oraz pracowników jednostek administracji publicznej związanych z obsługą przedsiębiorstw.

Interdyscyplinarność

Łącząc przekazywanie specjalistycznej wiedzy o prawie gospodarczym z podstawami ekonomii oraz kompetencjami menedżerskimi, zapewniamy przyszłym absolwentom Prawa w biznesie zdobycie przekrojowych kompetencji z zakresu obsługi małych, średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych, w różnych sferach ich działalności.

Praktyczny program studiów

Zapewniamy szereg zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Studenci biorą udział w spotkaniach z coachem, warsztatach z negocjacji oraz zarządzania konfliktem. Praktyki odbywają w działach prawnych i organizacyjnych przedsiębiorstw liczących się na rynku.

Specjalistyczne kompetencje

Program studiów zapewnia zdobycie specjalistycznych kompetencji z zakresu regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, w podstawowym zakresie, w ciągu pierwszych dwóch lat. Na ostatnim roku student tworzy własną ścieżkę rozwoju kompetencji, pogłębiając wiedzę z preferowanej specjalności np. z zakresu prawa pracy oraz rachunkowości i podatków, bądź prawa kontraktów i spółek oraz rynku finansowego.

Droga do dyplomu

Na początku studiów zdobywasz wiedzę z zakresu podstaw prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Zajęcia teoretyczne są ściśle powiązane z zajęciami praktycznymi – warsztatami, podczas których pracujesz na konkretnych aktach normatywnych. W pierwszym semestrze zapoznajesz się z częścią ogólną prawa cywilnego, a w czasie drugiego semestru – z podstawami prawa podmiotów gospodarczych tak, by dzięki tej wiedzy płynnie przejść do etapu nauki o regulacjach z zakresu prawa gospodarczego.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku zdobywasz specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa dotyczącego obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – tj. prawa kontraktów, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach z organami administracji państwowej, finansowania podmiotów, prawa podatkowego i rachunkowości, prawa pracy, z zakresu naprawy, upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa oraz prawa konkurencji. Uzupełnieniem dla wiedzy o prawnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa są zajęcia praktyczne z zarządzania konfliktem i prowadzenia negocjacji, które rozwiną Twoje kompetencje społeczne, a także kurs biznesowego języka angielskiego.

Trzeci rok to w dużej mierze zajęcia do wyboru, dzięki którym pogłębiasz wiedzę z wybranych specjalności, np. z prawa pracy, prawa podatkowego, funkcjonowania spółek kapitałowych, prawa zamówień publicznych czy prawa gospodarczego Unii Europejskiej. W trakcie tego roku przygotowujesz pracę licencjacką z wybranej specjalności oraz bierzesz udział w zajęciach z kształtowania kompetencji menedżerskich, które są częściowo oparte na coachingu, i zakładają indywidualną pracę nad rozwojem osobistym.

Po studiach

Perspektywy zawodowe

Prawo w biznesie przygotowuje do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w obsłudze biznesu, m.in. na stanowiskach asystenta zarządu, pracownika działu prawnego, organizacyjnego lub działu personalnego, niezależnie od formy prawnej podmiotu. Absolwenci będą mogli także realizować swoje ambicje zawodowe, wspierając organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, urzędy miast czy gmin, w wydziałach przeprowadzających przetargi publiczne lub dokonujących rejestracji działalności gospodarczej.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich, m.in. z zakresu ekonomii, zarządzania oraz socjologii (zarządzanie zasobami ludzkimi). Tytuł licencjata z Prawa w biznesie jest doskonałą bazą do uzyskania kompetencji prawniczych, szczególnie w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego w trakcie jednolitych magisterskich studiów prawniczych. Uniwersytet SWPS oferuje także studia na kierunku prawo dla magistrów i licencjatów, na których tok kształcenia może być wyraźnie przyspieszony. Więcej o prawie dla magistrów i licencjatów »

Kadra

prof. dr hab. Marek Chmaj

radca prawny, partner zarządzający w kancelarii "Chmaj i Wspólnicy"

dr hab. Andrzej Kondratowicz

ekonomista, wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

prof. dr hab. Bronisław Sitek

prawnik, były Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

dr Katarzyna Antolak-Szymanski

asystentka sędziego Sądu Najwyższego, Izba Pracy, mediatorka

dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwe…

były Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, były Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych

dr Mariusz Bidziński

radca prawny, partner w kancelarii "Chmaj i Wspólnicy"

dr Paweł Kowalski

prawnik, radca prawny

dr Jakub Szczerbowski

radca prawny, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, redaktor naczelny Law and Forensic Science

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytet SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 715 zł
2 raty 3530 zł
1 rata 6800 zł
studia niestacjonarne
10 rat 620 zł
2 raty 3060 zł
1 rata 5900 zł
 

Znajdź studia dla siebie