Psychologia
Każdy z nas czasem podejmuje działania automatycznie. Jednak pełnia życia wynika z jego uważnego przeżywania.
Psychologia pomaga wyłączyć automatycznego pilota i zacząć żyć uważnie, by maksymalnie rozwinąć posiadany potencjał.prof. dr hab. Paweł Ostaszewski
Dziekan Wydziału Psychologii

Psychologia
W ciągu 19 lat stworzyliśmy pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce. Jest to powód do dumy, ale też nie lada wyzwanie. Chcemy bowiem nadal tworzyć uczelnię, z której wszyscy będziemy dumni.prof. dr hab. Jan Strelau
wybitny ekspert z zakresu psychologii różnic indywidualnych, Przewodniczący Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.

Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką, która odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada biologię umysłu oraz jego funkcje poznawcze, wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie. Dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa.


Poziom: studia I stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona!
Czas trwania: 3 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia I stopnia są skierowane do kandydatów, których interesuje człowiek oraz psychologiczne podłoże jego zachowania. To dobry wybór dla osób, które nie wiedzą jeszcze, czy w przyszłości będą chciały pracować w zawodzie psychologa, ponieważ na studiach I stopnia zdobędą umiejętności przydatne w wielu innych obszarach zawodowych. Po uzyskaniu tytułu licencjata będą mogły zdecydować, czy chcą kontynuować studia psychologiczne, czy wolą zgłębić wiedzę z innej dziedziny i zdobyć w ten sposób wielokierunkowe i interdyscyplinarne wykształcenie.

Wiedza i umiejętności przydatne w wielu zawodach

Wiedza i umiejętności psychologiczne znajdują zastosowanie w wielu obszarach zawodowych, takich jak: pomoc medyczna, polityka społeczna, media, rekrutacja kadr, zarządzanie, szkolenia, badania rynku, psychoedukacja i psychoprofilaktyka, badania przesiewowe dotyczące różnych zaburzeń i inne badania o charakterze społecznym, psychoterapia i grupy wsparcia, praca socjalna, mediacje, praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, interwencje środowiskowe i kryzysowe, oświata i wychowanie.

Jedne z najlepszych studiów psychologicznych w Polsce

Studia prowadzone na Wydziale Psychologii w Warszawie otrzymały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W tegorocznym rankingu „Perspektyw” po raz kolejny znalazły się w samej czołówce najlepszych studiów psychologicznych w Polsce. Więcej informacji »

Studia dwustopniowe oraz jednolite magisterskie

Uniwersytet SWPS oferuje studia psychologiczne I i II stopnia oraz pięcioletnie studia jednolite magisterskie, dzięki czemu kandydat może dostosować zakres kształcenia do swoich potrzeb. Posiadanie wyłącznie licencjatu z psychologii lub wyłącznie magisterium uzyskanego na dwuletnich studiach uzupełniających nie wystarcza do wykonywania zawodu psychologa. Takie wykształcenie jest jednak bardzo przydatne wszędzie tam, gdzie sukces zawodowy zależy od umiejętności komunikowania się z ludźmi, rozumienia ich potrzeb i reakcji, oceny ich stanu psychicznego, kierowania zespołem, a także działania pod presją wysokich wymagań i odpowiedzialności.

Elastyczny program kształcenia

Unikatowe ścieżki i specjalności dostosowane do wymagań rynku pracy, a także bogata oferta zajęć fakultatywnych pozwalają na zróżnicowanie programu kształcenia w zależności od indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych studenta.

Europejskie standardy nauczania EuroPsy

Program studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS jest dostosowany do europejskich standardów nauczania psychologii. Spełnia wymagania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy, który w wielu krajach europejskich definiuje zawód psychologa i reguluje dostęp do jego wykonywania. Standardy te uznawane są także w Polsce i wkrótce, zapewne, zostaną potwierdzone odpowiednią ustawą.

Profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu

Do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych w zakresie psychologii konieczne jest ukończenie 5 lat studiów, bez względu na to, czy są to studia dwustopniowe czy jednolite. Oznacza to, że zarówno absolwenci studiów pięcioletnich, jak i ci, którzy ukończą studia I oraz II stopnia w zakresie psychologii, otrzymają pełne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa.

Droga do dyplomu

Na pierwszym roku uczęszczasz na zajęcia w ramach modułów podstawowych. Poznajesz fundamenty wiedzy psychologicznej oraz najważniejsze mechanizmy działania ludzkiej psychiki. Zdobywasz informacje na temat relacji międzyludzkich, zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka, relacji między mózgiem a umysłem oraz natury ludzkich emocji. W efekcie uczysz się odróżniać potocznie wypowiadane sądy dotyczące naszego funkcjonowania od rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Droga do
dyplomu

Na drugim roku kontynuujesz naukę w ramach modułów podstawowych. Rozpoczynasz też realizację ścieżki, na którą składa się 12 modułów tematycznych poświęconych konkretnemu obszarowi zastosowań psychologii. Do wyboru masz jedną z 4 ścieżek, dzięki czemu możesz dostosować program studiów do swoich zainteresowań.

Na trzecim roku kontynuujesz kształcenie w zakresie wybranej ścieżki. Potrafisz już sprawnie poruszać się po zagadnieniach psychologicznych. Dostrzegasz coraz więcej praktycznych zastosowań nabytej wiedzy. Przygotowujesz pracę licencjacką pod okiem wybranego promotora.

Ścieżki

Biznes

Na ścieżce Biznes studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zachowań konsumenckich, podejmowania decyzji i oceny ryzyka w biznesie. Poznają także metody zarządzania zasobami ludzkimi. Kształcą umiejętności z zakresu marketingu, reklamy i public relations. Dowiadują się, jak skonstruować skuteczną kampanię marketingową a także, jak stworzyć markę i wykorzystać jej potencjał.

przejdź do opisu ścieżki »

Mózg – umysł – technologia

Mózg – umysł – technologia to innowacyjna ścieżka studiów, łącząca wiedzę psychologiczną i odkrycia biologii dotyczące funkcjonowania naszego mózgu z praktycznym zastosowaniem nowych technologii. Podczas zajęć studenci szukają m.in. odpowiedzi na pytania: jak działa ludzki mózg i jak zmienia się wraz z wiekiem, czy istnieją różnice między mózgiem kobiety i mężczyzny, skrzypka i tancerza, czy cyfrowa rzeczywistość wpływa na zmiany w pracy mózgu.

przejdź do opisu ścieżki »

Relacje międzyludzkie

Ścieżka koncentruje się na analizie związków międzyludzkich oraz zmian, które w nich zachodzą, zarówno w wyniku naturalnego rozwoju danej relacji, jak i z powodu nacisków zewnętrznych oraz różnego rodzaju konfliktów i kryzysów. Przedmiotem badań są takie zagadnienia jak: rodzina, przyjaźń, grupy zadaniowe, organizacje biznesowe, edukacja oraz społeczeństwo.

przejdź do opisu ścieżki »  

Zdrowie i rozwój

Zdrowie i rozwój to ścieżka, która eksploruje zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zdrowia i rozwoju analizowanymi w perspektywie całego życia. Studenci uczą się rozpoznawania potrzeb i motywów postępowania innych osób. Poznają przyczyny trudności i sukcesów życiowych. Dowiadują się, skąd się biorą i jak się przejawiają zaburzenia psychiczne. Zdobywają także wiedzę dotyczącą pomocy psychologicznej oraz sposobów osiągania lepszego i bardziej satysfakcjonującego życia.

przejdź do opisu ścieżki »  

Kadra

prof. dr hab. Ewa Trzebińska

czołowa specjalistka z zakresu psychologii pozytywnej, psychoterapeutka

prof. dr hab. Paweł Boski

psycholog międzykultkurowy, prekursor tej dyscypliny w Polsce

prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

specjalista w zakresie psychologii społecznej i osobowości, dyrektor Instytutu Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Psychologii Osobowości

prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

doświadczony psychiatra i psychoterapeuta

dr Katarzyna Growiec

psycholog społeczny, ceniona specjalistka w zakresie zaufania społecznego

dr Kamil Henne

psycholog społeczny, ceniony specjalista w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów korzystania z Internetu

dr Lucyna Kirwil

psycholog społeczny, kierownik polskiego zespołu badawczego EU Kids Online.

dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersy…

psycholog społeczny, koncentruje się na zagadnieniu mimikry

dr Konrad Maj

psycholog społeczny, specjalizuje się w zakresie wpływu społecznego, komunikacji i aktywizacji

dr Joanna Sweklej

specjalistka w zakresie roli procesów nieuświadamianych w regulacji zachowań społecznych

dr Marek Cielecki

psycholog społeczny, kierownik Studium Zastosowań Psychologii

prof. dr hab. Małgorzata Kossut

neurobiolog, kierownik Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

dr Maksymilian Bielecki

adiunkt w Zakładzie Psychofizjologii Procesów Poznawczych

dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersyt…

koordynator Laboratorium Badań Psychofizjologicznych i Eksperymentalnych

prof. dr hab. Anna Grabowska

kierownik Katedry Neuropsychologii Eksperymentalnej

dr Marek Drogosz

specjalista w zakresie poznawczej psychologii społecznej

dr Krystyna Doroszewicz

psycholog społeczny

dr Aleksandra Cisłak-Wójcik

psycholog społeczny, ekspertka od problematyki spostrzegania społecznego

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

ceniona specjalistka w zakresie neuropsychologii klinicznej i neurorehabilitacji

dr Barbara Arska-Karyłowska

ceniona znawczyni psychologii dziecka, jedna z wiodących psychoterapeutek dziecięcych w Polsce

prof. dr hab. Andrzej Falkowski

psycholog biznesu, członek International Society for Ecological Psychology oraz Association for Consumer Research

dr hab. Wojciech Cwalina, prof. Uniwersy…

psycholog marketingu politycznego i konsumenckiego oraz psycholog pracy

prof. Joanna Sokołowska-Pohorille

psycholog podejmowania decyzji i ryzyka w biznesie

prof. Tadeusz Marek

psycholog stresu w organizacji i zarządzania

dr Robert Mackiewicz

psycholog poznawczy i ekonomiczny

dr Paweł Koniak

psycholog mediów, perswazji i komunikacji w biznesie

dr Kinga Padzik

psycholog zarządzania zasobami ludzkimi

prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

psycholog społeczny, kierownik Katedry Psychologii Społecznej

dr Kamila Jankowiak-Siuda

pełnomocnik dziekana ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Psychologii

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
  W dniu 25 lutego (sobota) Biuro Rekrutacji czynne będzie 10.00 - 14.00.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
Czesne za rok studiów w roku 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie