Przemyśleć. Zaprojektować. Zrealizować.
Media, które będą kształtować rzeczywistość.
Marki, które dostarczą dobrych emocji.
Relacje, które otworzą przestrzeń samorealizacji.dr Karina Stasiuk
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

Kreowanie
mediów

Kreowanie mediów łączy najnowszą wiedzę z zakresu mediów i komunikacji ze zróżnicowanymi kompetencjami pozwalającymi odnaleźć się w wielu sektorach creative industries. Studenci poznają zasady zarządzania potencjałem wizerunkowym oraz planowania i realizowania strategii komunikacyjnych. Dowiadują się, jak projektować tekstową i audiowizualną zawartość mediów. Uczą się analizować trendy w komunikacji medialnej i przygotowywać na tej podstawie własne projekty gotowe do wprowadzenia na rynek. Doskonalą kompetencje biznesowe, takie jak: zarządzanie projektami, myślenie kreatywne czy prowadzenie współpracy biznesowej.

Opis specjalności

Kreowanie mediów to specjalność na kierunku „Komunikacja i media”. Studenci poznają sposoby zarządzania potencjałem wizerunkowym oraz zasady planowania i realizowania strategii komunikacyjnych (branding, public relations, reklama). Uczą się analizować trendy w komunikacji medialnej i przygotowywać na tej podstawie własne projekty gotowe do wprowadzenia na rynek. Studia łączą najnowszą wiedzę z zakresu mediów i komunikacji ze zróżnicowanymi kompetencjami pozwalającymi odnaleźć się w wielu sektorach creative industries.

Kreowanie mediów to nie tylko tworzenie zawartości mediów (kontentu), lecz także projektowanie kanałów medialnych (blogów, stron internetowych, systemów komunikacji wewnętrznej w firmach i urzędach oraz audiowizualnych mediów komunikacji wizerunkowej – reklam, filmów, jingli).

Studia, projektowo i praktycznie, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań studentów, kształcą w zakresie zarządzania komunikacją, diagnostyki, strategii i kreacji marki, w obszarach brandingu, reklamy i public relations.

Studia realizowane są we współpracy dydaktycznej między innymi z LemonSky JWT, Semiotic Solutions i Publicon.


Poziom: studia II stopnia
Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
Rekrutacja na rok akademicki 2016/17 zakończona! 
Czas trwania: 2 lata

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób, które strategicznie zarządzają swoją karierą i dążą do zawodowego usamodzielnienia się – na studiach udoskonalą kompetencje biznesowe, takie jak: zarządzanie projektami, myślenie kreatywne czy prowadzenie współpracy biznesowej. Do tych, którzy planują swa przyszłość zawodową w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki – w sektorze creative industries.

Zapraszamy absolwentów kierunków związanych z komunikacją, którzy mają potrzebę profesjonalizacji swoich kompetencji pod kątem potrzeb rynku pracy, a także wszystkich, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie kreowania wizerunku i zarządzania komunikacją marki (brandingu i public relations), a także projektowania graficznego i zastosowania technologii multimedialnych.

Bliska współpraca z rynkiem Creative Industries

Studenci mają bezpośredni kontakt z praktykami. Podczas zajęć, które odbywają się w doskonale wyposażonych studiach, pracowniach i laboratoriach badawczych (fokusownia, eyetracker), poznają środowisko rynkowe oraz najnowsze trendy w komunikacji medialnej. Studia mają profil praktyczny, wszystkie zajęcia teoretyczne wspierają rozwój kompetencji praktycznych i analitycznych, niezbędnych w branży creative industries. Zajęcia prowadzą praktycy z rynku i pracownicy etatowi Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS we Wrocławiu. Zajęcia mają charakter warsztatowy i projektowy.

Projekty specjalnościowe konsultowane z praktykami

Podczas warsztatów studenci intensywnie współpracują z zespołem ekspertów i opracowują w grupach projekty gotowe do przyszłej komercjalizacji. Do wyboru mają: content management i storytelling; social media; kampanię brandignową, reklamową lub PR; kampanię społeczną; event; diagnozę komunikacji i rynku; kampanię medialną.

Start-up na dobry początek

Studenci rozwijają kompetencje świadomego zarządzania swoją karierą i projektowania własnego biznesu. Pod okiem tutora przygotowują indywidualne projekty gotowe do wdrożenia na rynku po zakończeniu studiów. Partnerskie relacje pozwalają na swobodę twórczą i realizację pomysłów zgodnych z zainteresowaniami studentów przy profesjonalnym wsparciu wykładowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zajęcia start-upowe prowadzą między innymi: Bartłomiej Postek (FunMedia), Piotr Zieniewicz (RightHello), Stefan Augustyn, Andrzej Gruszka (Mindprogress) - patrz kadra poniżej.

Droga do dyplomu

Rozwijasz umiejętności koncepcyjne i technologiczne pozwalające na kreowanie mediów i komunikowanie marki z wykorzystaniem tekstu, obrazu i dźwięku (copywriting, storytelling, kreacja audiowizualna). Uczysz się analizować procesy komunikacyjne i medialne. Zdobywasz wiedzę z zakresu zarządzania treścią oraz badania i analizy rynku oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań metodami Design Thinking. Wybierasz dodatkowe zajęcia, które uzupełnią podstawowe kompetencje z zakresu projektowania graficznego, autoprezentacji, analizy mediów, grafiki oraz design management. Z końcem roku potrafisz kreować i integrować narzędzia komunikacji marki w spójną strategię komunikacyjną i zarządzać tą strategią na rynku medialnym.

Droga do
dyplomu

Doskonalisz kompetencje związane z kreowaniem i komunikowaniem marki zarówno w mediach tradycyjnych, jak i nowych mediach. Uczysz się stosować różne metodologie i narzędzia formalnej współpracy z mediami (zakup mediów, monitoring mediów, product placement, sponsoring). We współpracy z praktykami, przygotowujesz projekt grupowy i indywidualny start-up. Podczas zajęć warsztatowych uczysz się całościowego tworzenia strategii komunikacji marki w mediach: począwszy od budowy marki na fundamencie brand culture, poprzez tworzenie programów brand behaviourbrand communication, po opracowanie spójnej koncepcji brand identity. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy magisterskiej oraz przygotowanie w grupie i zaprezentowanie przed komisją praktyków projektu specjalnościowego, gotowego do wdrożenia na rynku.

Zajęcia modułowe

Moduł współczesne teorie komunikacji

Moduł prezentuje i krytycznie analizuje najnowsze badania i teorie w zakresie komunikacji oraz możliwości ich zastosowania w praktyce badawczej i analitycznej, a także prezentuje ich użyteczność dla praktyki komunikacyjnej. Studenci uzyskują kompetencje z zakresu analizy tekstów i komunikacji, projektowania i przewidywania mechanizmów komunikacji, możliwych do zastosowania metodologii badawczych.

Moduł zaawansowanej analizy mediów

Moduł wprowadza w najnowsze tendencje w badaniu i teoretyzowaniu mediów w kontekście zjawisk społecznych i kulturowych, odnosi się zwłaszcza do mediatyzacji oraz międzynarodowej kultury popularnej. Studenci zdobywają kompetencję dostrzegania i krytycznej analizy zjawisk społecznych i kulturowych związanych z ewolucją systemów technologicznych i systemów mediatyzowanego komunikowania. Studenci krytycznie zapoznają się z kodami międzynarodowej kultury popularnej i zyskują kompetencje w zakresie odniesienia teorii do codziennego życia i swojej praktyki zawodowej.

Moduł kreacji tekstu

Moduł rozwija kompetencje z zakresu kreatywnego pisania, zwłaszcza tekstów wizerunkowych. Zajęcia warsztatowe obejmują copywriting – kreację tekstów i sloganów reklamowych, elementy namingu i storytelling – opowiadanie angażujących historii o markach i produktach. Studenci piszą własne teksty i poddają je krytycznej analizie.

Moduł laboratorium kreacji obrazu i dźwięku

Moduł koncentrujący się na kreacji audiowizualnej i zaawansowanych technikach medialnych. Uczestnicy, w warunkach laboratoryjnych, doskonalą swoje umiejętności z zakresu kreacji obrazu (animacja, storyboard, grafika 3D, komiks itp.) i dźwięku (jingle, reklama, dubbing). Zasadniczym elementem modułu jest warsztat produkcji i postprodukcji obrazu i dźwięku, prowadzony w profesjonalnym studiu postprodukcyjnym. Efektem pracy studentów są projekty indywidualne.

Moduł zarządzanie komunikacją

Uczestnicząc w zajęciach z modułu Zarządzanie komunikacją student uczy się zarządzania projektami, zarządzania treścią oraz researchingu i analizy rynku. Dzięki tym zajęciom potrafi badać i analizować trendy rynkowe oraz w sposób planowy i strategiczny wdrażać kampanie komunikacyjne. Moduł ten uczy, jak integrować narzędzia komunikacji marki (tekstowe, audiowizualne itp.) w spójną strategię komunikacyjną i jak zarządzać tą strategią na rynku medialnym.

Moduł design komunikacji

Na zajęciach warsztatowych i projektowych, prowadzonych w pracowniach komputerowych, student uczy się projektowania wizualnej komunikacji marki oraz rozwiązywani problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań (Design Thinking i Design Innovation). Ten moduł uczy diagnozowania problemów w komunikacji marki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz ich wdrażania poprzez kreowanie komunikacji. Zajęcia kończą się projektem.

Moduł Public Relations i social medi

Student zyskuje kompetencje związane z komunikowaniem marki w mediach tradycyjnych i nowych mediach. Szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane z budowaniem wizerunku marki, także marki osobistej (między innymi w kontekście autoprezentacji), w mediach społecznościowych (kreacja social mediów i social networking) oraz na użycie nowoczesnych narzędzi para-dziennikarskich w komunikowaniu marki (native journalism). Student zyskuje także konkretne kompetencje dotyczące istniejących metodologii i narzędzi formalnej współpracy z mediami (zakup mediów, monitoring mediów, product placement, sponsoring itp.). Zajęcia mają charakter projektowy i angażują kompetencje zdobyte na wcześniejszych etapach studiów, ucząc zastosowania poznanych wcześniej narzędzi w kampaniach Public Relations i w mediach społecznościowych.

Moduł do wyboru: Branding - marka w mediach

Student zyskuje złożone kompetencje z zakresu całościowo rozumianego zarządzania i kreowania marki (branding). Podczas zajęć warsztatowych uczy się diagnozowania marki, kreacji i tworzenia strategii komunikacji marki. Warsztaty obejmują wszystkie poziomy funkcjonowania marki, począwszy od budowy marki na fundamencie brand culture, poprze tworzenie programów brand behaviour i brand communication i opracowanie spójnej koncepcji brand identity. Marka traktowana tu jest jako pełny produkt medialny i mediatyzowalny, przyporządkowany społecznym strukturom lifestyle'owym. Studenci uzyskują kompetencje w zakresie diagnostyki i kreacji brand personality (osobowości marki), co pozwala na budowę marek będacych adekwatnymi ofertami sensu dla indywidualnych osób w ramach struktur stylów życia.

Moduł do wyboru: warsztaty opcyjne i Media jako biznes (start-up)

Pracując w grupie i współpracując z zespołem ekspertów z rynku, studenci przygotowują projekty z zakresu na przykład: content management i storytelling; social mediów; kampanii brandingowej, reklamowej lub PR; kampanii społecznej; eventu; diagnozy komunikacji i rynku (przez dwa tygodnie odbywają się tylko zajęcia w danym zakresie, efektem jest przygotowanie materiału gotowego do wdrożenia na rynku). W ramach modułu szczegółowy zakres projektu ustalany jest każdorazowo z opiekunami projektu (ekspertami z rynku). Druga składowa modułu to zajęcia Media jako biznes (start-up) - w trybie indywidualnym, pod okiem tutora, student przygotowuje start-up, projekt gotowy do wdrożenia po zakończeniu studiów. Współpraca z wybranym przez studenta tutorem daję możliwość rzeczywistego wejścia z projektem na rynek.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Absolwenci Kreowania mediów mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych w zakresie design thinking: kreatywność w reklamie czy master class of management.

Perspektywy zawodowe

Specjaliści zakresie kreacji medialnej mogą znaleźć zatrudnienie w: agencjach brandingowych, reklamowych, interaktywnych i PR, studiach projektowych i graficznych; grupach producenckich (filmowych i reklamowych), urzędach i instytucjach sektora publicznego, III sektora, wyspecjalizowanych firmach doradczych zajmujących się nawiązywaniem i optymalizowaniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, mediach (tradycyjnych i elektronicznych), mediach skonwergowanych (tzw. nowych mediach) jako zarządzający treścią, projektujący kampanie komunikacyjne, wdrażający projekty typu social networking, szeroko pojętym przemyśle rozrywkowym i kreatywnym.

Kadra

prof. dr hab. Dariusz Doliński

psycholog, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej i psychologii reklamy.

dr Karina Stasiuk-Krajewska

kulturoznawca, medioznawca

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

filozof, specjalizuje się w filozofii kultury i filozofii psychologii

Bohdan Pawłowicz

ekspert z zakresu komunikacji marketingowej

Bartek Grabowski

specjalizuje się w marketingu i komunikacji

Zbigniew Lazar

lingwista, pedagog i manager, praktyk skutecznych metod komunikacji, trener biznesu

red. Jarosław Kuźniar

dziennikarz, TVN

dr Maurycy Graszewicz

Dyrektor Departamentu Komunikacji w Grupie Azoty

prof. dr hab. Jacek Radomski

reżyser, aktor teatralny (marionetkarz), krytyk teatralny, dydaktyk

Szymon Sikorski

prezes zarządu i strateg w agencji PR Publicon

red. Tomasz Wołodźko

DJ. ,prezenter, showman , moderator w popołudniowym programie Radia Eska

Szymon Janiak

Ekspert w zakresie marketingu oraz public relations

Filip Mecner

Filip Mecner Artist Management

red. Magdalena Pawlinow

dziennikarka, prezenterka, autorka programów i reportaży dla TVP

dr Dominik Lewiński

komunikolog, medioznawca, zajmuje się problematyką kreowania wizerunku i treningiem kreatywności

red. Wojciech Cegielski

korespondent zagraniczny Polskiego Radia, od 10 lat zajmujący się głównie tematyką bliskowschodnią.

Paweł Bielecki

PR i Social Media Manager

dr Jarosław Kulbat

psycholog społeczny, konsultant i trener

red. Rafał Motriuk

dziennikarz, Polskie Radio, BBC

Wojciech Czerniatowicz

dziennikarz, producent, realizator, lektor, czerniatowicz.pl

dr Tomasz Grzyb

psycholog, prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i reklamy

red. Marek Obszarny

prezenter Radia Wrocław, dziennikarz, reżyser i producent telewizyjny

Michał Ulidis

Chief Strategy Officer, MorrisMarlowe

Magdalena Kostyszyn

PR Manager Social Hunters, blogerka

mgr Paweł Pawiński

socjolog, strateg marketingowy

Jacek Kaźmierczak

montażysta, TVP S.A.

red. Tomasz Patora

dziennikarz śledczy

dr Marek Graszewicz

komunikacja społeczna

Stefan Augustyn

szkoleniowiec, wykładowca, rzecznik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wiola Samborska

specjalistka i trenerka ds. komunikacji marketingowej i public relations

Piotr Zaniewicz

Założyciel i CEO RightHello, współzałożyciel Gameboxed oraz SocialPaths.pl  

Ewa Rogoż

właścicielka pierwszego profesjonalnego biura coworkingowego IDEA PLACE we Wrocławiu

Krzysztof Cichoń

designer, web developer, architekt

Andrzej Gruszka

specjalista z zakresu content marketingu i public relations

Warto obejrzeć


Pokolenie Y - spotkanie z Szymonem Sikorskim, Prezesem Zarządu i strategiem w Agencji PR Publico.

Red. Jarosław Kuźniar w (nie) zwykłej rozmowie z Kamilem Dzięgielewskim, studentem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie SWPS :)

Wywiad z Mariuszem Pełechatym czyli Head of Social media agencji "Lemon Sky J. Walter Thomson Poland" - spotkanie w ramach Forum Transferu Wiedzy.

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button wroc

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
  W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
 

Znajdź studia dla siebie