W kontakcie z pacjentem szczególnie istotna jest relacja. Podczas zajęć studenci ćwiczą umiejętność prowadzenia dialogu, podtrzymywania relacji oraz aktywnego słuchania, aby w przyszłości lepiej rozumieć i skuteczniej pomagać.mgr Karolina Zarychta
psycholog, psychoterapeuta, wykładowca
Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi

Psychologia
kliniczna

Jak pomóc się odchudzić? Jak wesprzeć tych, którzy chcą zmienić swoje niezdrowe nawyki? Jak wspomagać pacjentów, gdy zmagają się z przewlekłą chorobą?

Oferujemy wiedzę opartą na najnowszych badaniach.prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska
Kierownik Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Psychologia
kliniczna

Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej. Zajmuje się wyjaśnianiem psychicznych przesłanek zdrowia, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi oraz udzielaniem pomocy psychologicznej w celu rozwiązywania kryzysów życiowych i zapobiegania zaburzeniom zachowania. Nowoczesna psychologia kliniczna kładzie nacisk na społeczny charakter zdrowia oraz prorozwojowe oddziaływania prewencyjne.

O specjalności

Psychologia kliniczna jest jedną z głównych dziedzin psychologii stosowanej. Zajmuje się wyjaśnianiem psychicznych przesłanek zdrowia, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi oraz udzielaniem pomocy psychologicznej w celu rozwiązywania kryzysów życiowych i zapobiegania zaburzeniom zachowania. Nowoczesna psychologia kliniczna kładzie nacisk na społeczny charakter zdrowia oraz prorozwojowe oddziaływania prewencyjne.


Poziom: studia jednolite magisterskie 
Tryb: niestacjonarny
Czas trwania: program 5-letnich studiów realizowany w 7 semestrów

rokrokrokrokrok

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom studiów wyższych, zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego i somatycznego, które chcą nieść profesjonalną pomoc osobom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym.
Kierunek jest szczególnie atrakcyjny dla tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje i zmienić dotychczasowy obszar aktywności zawodowej – studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia psychologicznego i tytułu zawodowego psychologa w ciągu 7 semestrów.

W czołówce studiów psychologicznych w Polsce

Wraz z dwoma największymi uniwersytetami w Polsce otwieramy listę najlepszych uczelni w kraju oferujących kierunek psychologia. Studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu znalazły się w samej czołówce listy rankingowej „Perspektyw” z 2016 r. Więcej informacji »

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Podczas modułów warsztatowych studenci rozwijają kompetencje społeczne i osobiste, takie jak budowanie dobrych relacji interpersonalnych, zdolności komunikacyjne, zarządzanie sobą czy osiąganie celów. Umiejętności te są przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy zawodowej.

Praktyka oparta na dowodach

Studia przygotowują studentów do prowadzenia praktyki psychologicznej na bazie najnowocześniejszej wiedzy, popartej wynikami najnowszych badań naukowych (ang. evidence based-practice).

Studia na najlepszym wydziale nauk społecznych w Polsce

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu należy do grona najbardziej prestiżowych jednostek naukowych wyróżnionych kategorią A+. Według oceny MNiSW jest to najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. Wykładowcy chętnie dzielą się ze studentami wynikami najnowszych badań oraz praktyczną wiedzą zdobytą podczas realizacji projektów naukowych.

Po studiach

Kontynuacja nauki

Specjalność jest wstępem do wykonywania zawodu psychologa klinicznego lub terapeuty. Po studiach magisterskich absolwent może rozpocząć 4-letnią specjalizację w zakresie psychologii klinicznej lub rozpocząć szkolenie terapeutyczne, w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji oraz certyfikatu psychoterapeuty.

Absolwenci mogą rozwijać karierę naukową na studiach doktoranckich w zakresie psychologii. Mogą także kontynuować naukę na studiach podyplomowych, takich jak: PsychodietetykaPsychoonkologiaMediacje rodzinne i małżeńskiePomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodziniePsychologia transportu z elementami psychodiagnostykiDiagnoza psychologiczna w praktyce klinicznejKryzys i interwencje kryzysoweSeksuologia klinicznaWczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dzieckaSzkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: szpitalach, klinikach oraz instytucjach medycznych zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe, szkołach, ośrodkach wychowawczych i resocjalizacyjnych, terapeutycznych i wsparcia kryzysowego, poradniach rodzinnych, małżeńskich i młodzieżowych, policji, sądownictwie, więziennictwie, służbach socjalnych, wojsku, organizacjach pozarządowych i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.

Kadra

prof. dr hab. Czesław S. Nosal

psycholog, prowadzi wykłady z psychologii poznawczej i różnic indywidualnych oraz seminaria magisterskie z tego zakresu.

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia

prof. dr hab. Stanisław Kowalik

psycholog specjalizujący się w psychologii rehabilitacji

dr hab. Rafał Ohme, prof. Uniwersytetu S…

psycholog, ekspert w dziedzinie psychologii emocji, komunikacji i badań nad mózgiem

prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

psycholog, specjalizuje się w psychologii osobowości, społecznej i motywacji

prof. Ralf Schwarzer

jeden z najwybitniejszych psychologów zdrowia

dr Jarosław Kulbat

psycholog społeczny, konsultant i trener

dr Agata Sobków

psycholog

mgr Karolina Zarychta

psycholog i psychoterapeuta

mgr Natalia Liszewska

psycholog, socjolog, terapeutka

prof. dr hab. Dariusz Galasiński

lingwista, specjalizuje się w analizie dyskursu

mgr Katarzyna Kossobudzka

certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psycholog kliniczny, pracownik Oddziału Psychiatrycznego Dziennego DCZP

dr Dorota Stasik

specjalista neuropsycholog kliniczny

dr Izabela Pawłowska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, diagnosta

dr Grzegorz Iniewicz

specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej, psychoterapeuta, superwizor

dr Alicja Bukowska

psycholożka specjalizująca się w psychologii klinicznej i zdrowia

dr Magdalena Król

psycholożka, prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka

dr Julita Koszur

psycholog społeczny i polityczny

mgr Sławomir Prusakowski

trener biznesu, firma Ab initio, prowadzi zajęcia z umiejętności społecznych i osobistych

Warto obejrzeć

Finansowanie studiów

Programy stypendialne dla kandydatów

Najzdolniejsi kandydaci mogą studiować na Uniwersytecie SWPS za darmo – uczelnia przygotowała programy stypendialne pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. „Mistrzowski Start”, „Głowa się Rusza”, „Językiada”, „Młody Lider” oraz „Temida" ...

Czytaj więcej

Finansowanie

Czytaj więcej

Preferencyjne kredyty

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, pamiętaj o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Wnioski można składać od 15 sierpnia do 31 października.

Czytaj więcej

Stypendia za osiągnięcia

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, MNiSW, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złoży...

Czytaj więcej

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 895,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna. ...

Czytaj więcej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Dla studentów z niepełnosprawnością istnieje szereg udogodnień, takich jak bezpłatna pomoc psychologa, tłumacza języka migowego, instruktora orientacji przestrzennej czy asystenta, a także możliwość dofinansowania studiów nawet do 100% czesnego. ...

Czytaj więcej

Rekrutacja

rekrutacja form button wroc

lub

Zostaw swoje dane, będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • Telefon: 71 750 72 72
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres:
  ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
  Pokój: 18
 • Godziny pracy
  ​poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
  W dniach od 16 marca do 24 marca Biuro Rekrutacji nieczynne!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

 

pdf icon 48x48  Zasady rekrutacji

pdf icon 48x48  Wymagane dokumenty

pdf icon 48x48  Wzór umowy

Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni. 
31 1750 1312 1330 0000 0005 3041
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

Czesne

Czesne za rok studiów 2016/17
studia niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
 

Znajdź studia dla siebie